Определение по чл. 327 НПК
14-09-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

58

 

гр. София, 14.09.2017 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД на Република България, в закрито съдебно заседание на четиринадесети септември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

           ЧЛЕНОВЕ: полк. ВАНКО АНГЕЛОВ

                                 полк. ГЕОРГИ ПЕТРОВ

 

разгледа въззивно наказателно общ характер дело № 49 по описа за 2017 г. докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по жалба от редник И. Н. И. от в. ф. ... - гр. П. срещу присъда № 19/16.06.2017 г., постановена по НОХД 5/2017 г.  по описа на Военен съд – гр. Пловдив.

Производството е по реда на чл. 327 от НПК и същото е образувано по жалба от редник И. Н.И. от в. ф. ... - гр. П..

Жалбоподателят е направил в подадената жалба условни доказателствени искания, а именно: ако съставът на съда прецени, да бъде изискано за прилагане към настоящето дело изпълнително дело № …./2015 г. по описа на ЧСИ Е. Д. с рег. № … с район на действие гр. П., като не посочва мотиви; разпит на охранителя на район „Ю.“ – Община П., като не посочва имена и адрес на лицето, което желае да бъде разпитано; както и назначаване на тройна съдебно-психиатрична експертиза по отношение на гражданско лице Н. П.

Настоящият състав, след като проучи материалите по делото счита, че не се налага изискването на посоченото изпълнително дело, разпит на охранителя на район „Ю.“ - Община П., както и назначаване на тройна съдебно-психиатрична експертиза на свидетелката П., тъй като намира, че са налице достатъчно доказателства по делото, които изясняват основния предмет на доказване и обстоятелствата, за които се искат.

За изясняване на обстоятелствата по делото на настоящия етап не се налага провеждането на въззивно съдебно следствие.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 04.10.2017 г. от 9:00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, Зала № 4, партер, за която дата и час да се призоват страните.

Предвид горното и на основание чл. 327 НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на         04.10.2017 г. от 9:00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                   

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg