Определение по чл. 327 от НПК
13-11-2017

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

№ 70

 

гр. София, 10.11.2017 година

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на десети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

          ЧЛЕНОВЕ: полк. ВАНКО АНГЕЛОВ

                                 полк. ГЕОРГИ ПЕТРОВ

        

при секретар Веселина Христова

разгледа наказателно дело от общ характер № 49 по описа за 2017 година,

докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано     по въззивна жалба от бивш редник И. Н. И. срещу Присъда № ../...0..20.. г. постановена по  НОХД № ../20.. г. на П.ския военен съд.

 

         В съдебно заседание, проведено на 04.10.2017 г., след дадена последна дума на подсъдимия, съставът на Военно-апелативния съд се е оттеглил на съвещание, след което е обявил, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок, за което страните ще бъдат писмено уведомени.

 

По време на изготвяне на мотивите към съдебния акт във Военно-апелативния съд с вх. № …/...11.2017 г. по пощата е постъпило нотариално заверено „отричане от лъжливо свидетелстване“ от страна на Н.  П., свидетел по ВНОХД № 49/2017 г. В нотариално заверения документ същата писмено е заявила желание да бъде призована в съдебно заседание и даде показания, с които да се отрече от лъжливите си показания дадени от нея пред Военен съд –П..

СЪДЪТ, като взе предвид така депозираното писмено искане, заявено от свидетелката Н. П. и с оглед необходимостта от пълно, обективно и всестранно изясняване на обстоятелствата по делото, намира, че следва да отмени определението, с което е бил даден ход по същество на делото и същото е обявено за решаване, като се възобнови съдебното следствие, а свидетелката Н. С. П., живуща в гр.П., ул. „Б.“ № .., ет. .., ап. .. да бъде допусната и разпитана като свидетел по делото.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 317, вр. чл. 302 от НПК, Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         ОТМЕНЯВА определението си от ...10.2017 г., с което състав на Военно-апелативния съд е дал ход по същество и е обявил за решаване ВНОХД № 49/2017 г.

         ВЪЗОБНОВЯВА съдебното следствие по ВНОХД № 49/2017 г.

и допуска събирането на гласни доказателства.

         ДОПУСКА ДО РАЗПИТ като СВИДЕТЕЛ Н. С. П., която да бъде призована от адрес: в гр.П., ул. „Б.“ № .., ет. .., ап. ..

НАСРОЧВА  делото в съдебно заседание в гр. София, Съдебна палата, партер, зала № 4 на 04.12.2017 г. от 10:00 часа с призоваване на страните по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        ЧЛЕНОВЕ:

 

 

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg