Определение
23-02-2018

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 16

 

гр. София, 23.02.2018 година

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и втори февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

          ЧЛЕНОВЕ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                      полк.ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

 

като разгледа докладвано от съдията полк. Димитър ФИКИИН

ВНОХД № 63 по описа за 2017 година, взе предвид следното:

 

С протоколно определение 7.02.2018 г. съдът е назначил Тройна комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза, като е определил експертите да бъдат посочени от Началника на … при ВМА – София.

С писмо изх. № И-1698/10.02.2018 г. Началникът на Лечебен отдел при ВМА – София е определил за изготвяне на въпросната експертиза експертите: подп. д-р Д. С. Д., д-р Ж. В. В. и ст.л-т М. Д. С., и тримата от ….

Съдът, като съобрази постъпила молба вх. № 145/12.02.2018 г. от адв. К. Г. и адв. Ц. И. – и двамата защитници на подсъдимия С. , в която, съобразно предоставена им от съда възможност, са поставили допълнителни въпроси към експертизата, намира че същите следва да бъдат включени като въпроси към екпертизата.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че следва да бъдат назначени като експерти по Тройната комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза поименно определените такива в писмо изх. № И-1698/10.02.2018 г. от Началникът на Лечебен отдел при ВМА – София, които да отговорят на поставените в протоколното определение въпроси и на допълнително зададените от защитата на подсъдимия такива.

Водим от гореизложеното, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА като експерти по допуснатата Тройна комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза подп. д-р Д. С. Д., д-р Ж. В. В. и ст.л-т М. Д. С., а, и тримата от … при ВМА – София.

ПОСТАВЯ ЗАДАЧА НА ЕКСПЕРТИТЕ да отговорят на въпросите поставени от съда в протоколно определение от 7.02.2018 г. и на въпросите посочени в молба на защитниците на подсъдимия вх. № 145/12.02.2018 г.

ДА СЕ ПРИЗОВАТ ЕКСПЕРТИТЕ чрез началника на …. към ВМА, като им се укаже, че следва да представят изготвеното заключение в законоустановения срок – не по-късно от седем дни преди датата на разглеждане на делото.

Определението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                            

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                      ЧЛЕНОВЕ:

 

 

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg