Определение по чл. 327 от НПК
26-02-2018

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 17

 

гр. София,  23 февруари 2018 година

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и трети февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                    ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                          полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

                            

разгледа ВАНД № 9 по описа за 2018 година, докладвано от съдията полк. ФИКИН, образувано по жалба от гл.старшина Д. Г. К. от в.ф. ... - гр. В. срещу Решение № 2/16.01.2018 г. по АНД № 131 по описа за 2017 г. на Сливенския военен съд.

 

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

 

С обжалваното решение състав на Сливенския военен съд е признал гл.старшина Д. Г. К. от в.ф. ... - гр. В. за виновен в това, че през периода от 01.07.2011 г. до 01.10.2016 г. включително, по време на службата си в Българската армия във в.ф. ... - В., при условията на продължавано престъпление, сам съставил 68 (шестдесет и осем) неистински частни документи – пет броя договори за наем на недвижим имот от дати: 27.05.2011 г., 18.10.2011 г., 30.10.2013 г., 30.10.2014 г., 01.11.2015г.,  в които подписите под позиция „Наемодател” не били положени от лицето посочено в договорите като наемодател – гр. л. Р. П. Ж.  и ги употребил, като ги представил пред … и командването на в.ф. ... - В., за да докаже  съществуването на свое наемно правоотношение с гр.л. Р. Ж., и 63 (шестдесет и три) бр. разписки за наем – оригинал в които, подписите положени след текста „Получил сумата” не са изпълнени от гр.л. Р. П. Ж.    и ги употребил, като ги представил пред жилищната комисия на в.ф. ... - В.  , за да докаже съществуването и изпълнението на свое финансово задължение по наемно правоотношение с гр.л. Р. П. Ж., за отразените в тях месеци - престъпление по чл. 309, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК Сливенския военен съд го е освободил от наказателна отговорност, като му е наложил административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева.

            На основание чл. 189 ал. 3 от НПК съдът е осъдил обвиняемия да заплати деловодни разноски за изготвена съдебно-почеркова експертиза в размер на 110 (сто и десет) лв.

 

          Първоинстанционният съд се е разпоредил и с веществените доказателства.

В срока по чл. 319, ал. 1 НПК е постъпила въззивна жалба от подс. К. срещу Решение № 2/16.01.2018 г. по АНД № 131 по описа за 2017 г. на Сливенския военен съд.

В жалбата се излагат съображения за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното решение, в което, според жалбоподателя, съдът е извел погрешен правен извод относно съставомерността на деянието.

Въпреки гореизложеното, жалбоподателят приема за безспорно, че деянията му формално осъществяват състава на престъплението по чл. 309, във вр. с чл. 26 НК, но счита че степента на обществена опасност е явно незначителна, поради което моли, съобразявайки гореизложеното и конкретните обстоятелства по случая, да бъде оправдан, като съдът приложи разпоредбата на чл. 9, ал. 2 НК, поради липса на престъпление.

В жалбата не се правят искания за събиране на нови доказателства.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че жалбоподателят не прави доказателствени искания, намира че за изясняване на обстоятелствата по делото на настоящия етап не се налага провеждането на въззивно съдебно следствие и делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.03.2018 г. от 10,00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, Зала № 4, партер, за която дата и час да се призоват страните.

Предвид горното и на основание чл. 327 НПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на         14.03.2018 г. от 10,00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, Зала № 4, партер, за която дата да се призоват страните.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:                     

 

 

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg