Определение по чл. 327 от НПК
26-02-2018

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 18

 

гр. София, 26 февруари 2018 година

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и трети февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

          ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                            полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

                            

при секретар Таня Димчева

разгледа ВАНД № 16 по описа за 2018 г.,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по жалба на адв. С. К. – защитник на обвиняемата П.К.К. от военно формирование …..-В., срещу решение № 5 от 25. 01. 2018 г. по анд № 129/2017 г. по описа на Сливенски военен съд.

 

 

С решение № 5 от 25. 01. 2018 г. по анд № 129/2017 г. по описа на Сливенския военен съд е признал за виновна обвиняемата старши матрос ІІ  клас П.К.К. от военно формирование …...-В. за това, че на 14.11.2017 г. в 04.55 часа, в регионален радио технически възел в район Атия на в.ф. ......-В., като лице от денонощния наряд – помощник дежурен по пост умишлено нарушил уставните правила на вътрешната служба по чл. 297, ал.1 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България и т.І.6 и т.І.8 от Правила за задължение на помощник дежурен по пост в немаловажен случай – престъпление по чл. 391, ал. 1 от НК поради което и на основание чл. 78а от НК е освободена от наказателна отговорност и наложено  административно наказание глоба в размер на 1000 лв.

В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК е постъпила жалба от защитника на обвиняемата старши матрос ІІ клас П.К.К., в която се правят доводи за неправилност и незаконосъобразност на първоинстанционния съдебен акт. Сочи се, че неправилно е направил разбора на събраните доказателства, като по този начин изграденото вътрешно убеждение на съда е неправилно и това е довело до съществено нарушение на процесуалните правила. Твърди се, че обвиняемата К. със заповед е наказана по дисциплинарен ред за идентичните факти по обвинението и съгласно тълкувателно решение № 3 на ВКС, в което е налице пречка за провеждане на наказателно преследване. На друго основание се оспорва, че деянието е несъставомерно от друга страна, тъй като е маловажно съобразно критериите на чл.93, т.9 от НК с оглед незначителността от вредните последици и с оглед другите смекчаващи обстоятелства представлява по ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случай на престъпление от същия вид. Прави се иска да бъде отменено обжалваното определение и делото да се върне за разглеждане на друг състав на същия съд или да се постанови ново решение, с което обвиняемата К. да бъде оправдана.  

Не се прави искане за допълването на делото с нови доказателства.

Първоинстанционният прокурор не е депозирал становище по жалбата.

 

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като съобрази направеното в жалбата искане и след съвещание намира, че на този етап не следва да се провежда по делото въззивно съдебно следствие и допълването на същото с нови доказателства.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 19 март 2018 година от 9.30 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

          НАСРОЧВА  анд № 16/2018 г. по описа на Военно-апелативния съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 19 март 2018 година от 9.30 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните:

          ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

ОБВИНЯЕМАТА старши матрос ІІ клас П.К.К. от военно формирование ……-В.

НЕ ДОПУСКА провеждането на въззивно съдебно следствие.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на Република България.

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                             

 

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ:                                                                                            

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                    

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg