Определение по чл. 327 от НПК
10-07-2018

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

37

 

гр. София,  10 юли  2018 година

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на десети юли две хиляди и осемнадесета година , в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ  

                          ЧЛЕНОВЕ:  полк.ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                               полк. Р. ПЕТКОВ

                                                         

при секретар Таня Димчева

разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № 31 по описа за 2018 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на подсъдимия ст.лейтенант И.И.С. от в.ф. ..... В. срещу присъда № 7 от 20 март 2018 г. по НОХД 120/ 2017 г.на Сливенския военен съд.

 

 

         Производството е по реда на чл.327 от НПК.

         С присъдата Сливенският военен съд е признал подсъдимия мичман С. от в.ф. ..... В. за виновен и го осъдил на една  година лишаване от свобода, условно с три години изпитателен срок за извършени престъпления по чл. 379а, чл.372, ал.1, чл.375 и на два пъти по чл.377, ал.1 НК. Съдът е осъдил подсъдимия да заплати на гражданския ищец С.С.П. 4 000 лева неимуществени вреди, ведно със законните последици, както и за разноските по делото.

         Във въззивната жалба на подсъдимия  са изложени доводи за необоснованост и неправилност на присъдата, за допуснати нарушения на материалния закон и съществени нарушения на процесуалните правила, както и възражения за явна несправедливост на наложените наказания. Обезщетението не е определено в справедлив размер. Искането на защитата е за отмяна на присъдата и връщането на делото за разглеждане от друг състав поради допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като делото е разгледано от незаконен състав. Алтернативно се иска отмяна на присъдата и постановяване на нова оправдателна по всички обвинения.

         Във въззивната жалба на подсъдимия не са направени искания за събиране на нови доказателства.

         Военно-апелативният съд намира, че са налице всички условия за разглеждане на делото по реда на въззивното производство.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        

         ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.07.2018 г от 10.30 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

            ЧЛЕНОВЕ:   

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg