Определение по чл. 327 от НПК
06-11-2018

           О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

                                             № 66

                     гр. София, 06.11.2018 година

 

ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на шести ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

       ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                        полк.  РУМЕН ПЕТКОВ

 

разгледа докладваното от съдията полк. Свилен Александров в.н.о.х.д. № 53/2018 г. по описа на ВАпС, образувано по протест  на прокурор от Военно-окръжна прокуратура София срещу Присъда № 19/02.05.2018 г.  по НОХД № 66/2017 г. по описа на Софийския военен съд

Производството е по чл. 327 НПК.

 

С горната присъда подсъдимият доцент доктор А.К.И. – ...................... и ...................... /„....“/ при МБАЛ  София, към ВМА – София, е признат ЗА НЕВИНЕН в това, че:

За периода от 10.02.2005 г. до 31.12.2014 г., в гр. С., ул. „Г. С.“ № .., във ВМА – София, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение,  - Доцент - …………….и …………… при МБАЛ – София, към ВМА – София, превишил правата си на ………….. и правата си на Доцент - ……………….., и не изпълнил служебните си задължения на Доцент - …………………….., с цел да набави за себе си облага - заплати от Самостоятелна медико - диагностична лаборатория за образна диагностика /СМДЛОД /.........АД, и облага за другиго – за СМДЛОД .........АД, като от деянието са настъпили значителни вредни последици - неимуществени и имуществени такива в размер на 17 865 978,61 (седемнадесет милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди, деветстотин седемдесет и осем лева и шестдесет и една стотинки) лева за ВМА - София, като случаят е особено тежък, и е  ОПРАВДАН по обвинението по чл. 282  ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1-во и 2-ро, вр. ал.1 от НК.

Съдът е постановил разноските по делото в размер на 24 990,54 (двадесет и четири хиляди деветстотин и деветдесет лева и петдесет и четири стотинки) лева ДА ОСТАНАТ ЗА СМЕТКА на държавата и се е произнесъл относно писмените доказателства.

В протеста и допълнителното изложение към него се сочи, че присъдата е неправилна, тъй като е постановена в нарушение на закона и не е съобразена със събраните в хода на досъдебното производство и на съдебното следствие доказателства. Твърди се, че събраните в двете фази на наказателното производство доказателства напълно кореспондират с описаната в обвинителния акт фактическа обстановка и доказват по категоричен начин, че подсъдимият е извършил престъплението, в което е обвинен.

В мотивите си съдът е направил преглед само на министерски заповеди и заповеди на началници на ВМА, с който единствено е бил уреден механизмът за отдаване под наем на медицинска апаратура, находяща се в отдадени под наем свободни помещения.

Липсва анализ на произтичащите за ВМА дейности, която съгласно ПМС ../……..г. /обн. ДВ, бр. 48/27.02.2001 г./ е обявена за лечебно заведение по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и на специфичните й функции за 2001 г. и последващите изменения на ЗЛЗ и определените на ВМА съгласно чл. 1, ал. 3 ЗЛЗ „специфични функции за извънболнична и болнична помощ на лечебното заведение“.

Предвид престъплението, за което подсъдимият е обвинен, липсва анализ на нормативната уредба, касаеща отдаването на вещи под наем – ЗДС, ППЗДС, Правилник за устройство и дейността на ВМА /обн. в ДВ, бр. 61/21.06.2002 г., отм./,  Правилник за устройство и дейността на ВМА /приет с ПМС № …/…………… г., обн. в ДВ, бр. 51/0 7.07.2009 г., отм./ и Закон за лечебните заведения и правомощията на длъжностните лица за това. Липсата на посочените обстоятелства в мотивите е довела до неправилна преценка от съда и определяне на медицинските дейности, които са могли да бъдат извършвани и какви дейности са извършвани в ……………………, както и налице ли е разграничаване между нейната дейност и тази на СМДЛОД .........АД. Липсата на правилно възприета рамка от съда му е попречило да даде и правилна оценка на достоверността на показанията на свидетелите.

В мотивите си съдът се е доверил на група свидетели, подробно изброени на стр. 7 от протеста, който са били привилегировани от подсъдимия – още при учредяване на дружеството са били поканени от него да си закупят акции; след това им е предложил да работят за дружеството и са получавали по големи заплати от тези за работата си в МБАЛ - София към ВМА. На страница 53 от мотивите съдът се е ограничил да посочи, че „кредитира показанията на тези 18 свидетели и обясненията на подсъдимия“, но не е посочил аргументи защо не е дал вяра на показанията на останалите 43 свидетели.

Липсва анализ на показанията, на който и да е от свидетелите, предвид многобройните различия и противоречия в тях, както и настъпилите по време на съдебното следствие промени в показанията им. Съдът не е уточнил коя част от показанията им кредитира като достоверни - посочват се свидетелите проф. ген. майор Н.П. - бивш началник на ВМА, доктор И.Н. /бивша К./, д-р В. Н., д-р С. Ц., Д. К., Л. Б..

На свидетелката К. в хода на съдебното следствие не са предявени редица писмени доказателства, изготвени от нея в качеството й на счетоводител на СМДЛОД .........АД и не й е поискано да даде конкретни показания за изясняване на естеството им /не се сочи какви са тези писмени доказателства и какво следва да се изясни/.

Сочат се две разпореждания на свидетеля проф. д-р Б. в качеството му на зам. началник на ВМА по лечебно-диагностичната дейност, касаещи дейността на подсъдимия /Разпореждане № …./………….г., л. 141-146, т.39 ДП и Разпореждане № …/……г. – л. 147, т. 39/. Ако съдът бе съпоставил текстовете на разпорежданията с показанията на този свидетел в съдебно заседание за причините за издаването им, е можел да достигне до съвсем други изводи за дейността на подсъдимия в ръководената от него клиника.

В хода на съдебното следствие не са били изяснени многобройните противоречия в показанията на „зависимите“ от подсъдимия свидетели по редица съществени въпроси – броя на регистратурите, обслужващи …………………. и СМДЛОД .........АД и работещите в тях; местонахождението на регистратурите; наличието на работни графици по апарати и лекари; изготвянето на графици; изготвянето на план - заявки за консумативи; доставка на консумативи от дружеството; начина на приемане на пациентите; механизма на заплащане; кой реално е ръководил дружеството; дали дружеството е закупувало консумативи за апаратите и ако е закупувало - кое лице от дружеството ги е закупувало и доставяло и къде са били съхранявани; ако са съхранявани в помещения на катедра …………….. – с чие разрешение, и поредица други въпроси, изясняващи обстоятелства, свързани с предмета на доказване по делото /не се сочи кои са тези обстоятелства/.

Не са били изяснени от съда задълженията на МОЛ В. Д. /Клиника ..../ и Н. Б. /Клиника .../; какви е била числящата им се апаратура; техническото й състояние и дали е имало някакъв регламент за ползването й.

Не е направен анализ на част от констатациите на одиторските екипи (одит лист 23, т. 19, че изготвените и представени от подсъдимия обобщени справки от Клиника ... по видове изследвания за периода 2009-2014 г. и годишните сведения за изследвания в Клиника .... по състав при амбулаторно и стационарно болни пациенти са били изключително слабо информативни – попълвани са за периоди, а не за конкретни дати; липсва информация относно имената на пациентите, възраст, диагноза и проведената процедура с медицинската апаратура и часът на провеждането.

От мотивите не става ясно защо съдът не е приел заключенията на вещите лица по трите съдебно икономически експертизи, изготвени съответно от д-р Г. Х., д-р С. К. и д-р О. В.; от проф. М. Т., инж. Н. Д. и В. С.и от П.А., Д. К. и Д. С. Заключението на проф. М. Т., инж. Н. Д. и В. С. е оценено от съда като писмено доказателство без вещите лица да са били призовани за съдебното следствие за защита на представената експертиза. Съдът неправилно е кредитирал експертизата им в отделни части, въпреки че тя не е била приета на досъдебното производство, поради това че експертите не са отговорили на поставените им в постановлението за назначаване въпроси.

Неправилно съдът се е позовал на определената наемна цена по Методика, използвана от седемчленна комисия на ВМА и заложена в заповед на министъра …../… г. за срока на експлоатация на апаратурата – до 180 месеца и не е приел заключението на вещите лица П. А., Д. К. и Д. С., които са дали срок на тази апаратура на експлоатация до 40 месеца. Тази заповед на министъра на отбраната е била отменена и реда за представяне под наем на свободни помещения във ВМА за извършване на извънболнична медицинска помощ е бил определен със Заповед № …/….. г. и Заповед № …/……. г. на началници на ВМА, с които са били приети Методики за определяне на наемни цени за медицинска апаратура инструментариум, оборудване предоставяне на ползване на лекари/стоматолози наели свободни помещения във ВМА. Двете методики обаче са неприложими към отдадените под наем медицински апарати, тъй като помещенията, в които са се намирали не са били обявявани за свободни и не са били отдавани под наем на СМДЛОД .........АД.

В съдебно заседание не са разпитани деветте, а не както е прието в мотивите седемте члена, на назначената със Заповед № ../………….. г. на началник ВМА комисия за определяне на наемните цени – свидетелите Р. Г., В. М., В. К., М. Д., Д. В., Ю. И., Е. И. и Р. П.. В мотивите липсва анализ, от който да е видно по какви причини комисията е била допусната от подсъдимият И. в качеството му на Началник катедра ……………….., за да определя наемни цени на намиращите се на територията на поверената му Клиника по ……………………. отдадени под наем три инкриминирани апарата, след като от доказателствата по делото безспорно е установено, че тази апаратура се е намирала в неотдадени под наем на дружеството помещения. При разпит на посочените членове на комисията по време на съдебното следствие евентуално би могло да се разберат мотивите им за определяне на наемните цени на инкриминираната апаратура по утвърдената от Началник ВМА със Заповед № …/….. г. Методика, съгласно която комисията е следвало да определи наемните цени на медицинската апаратура, която се е намирала в помещения, определени за свободни и са били отдадени под наем за извънболнична помощ.

От мотивите не се разбира защо съдът след като не е приел заключенията на вещите лица не е назначил експерти, които да отговорят на въпросите - какво е било техническото състояние на медицинската апаратура отдавана под наем от ВМА на СМДЛОД .........АД; имало ли е пазар на специфичната медицинска апаратура; ако е имало - в кое болнично заведение се е намирала тя и след изясняване на правната рамка - на какви цени е следвало да бъдат отдадени медицинските апарати.

В мотивите си съдът многократно е възприел и кредитирал заключенията „на така наречения от него експерт Ж. Ж.“, изготвил експертни оценки - неизяснени до кого и от кого са били изискани. По време на съдебното следствие такова вещо лице не е било назначавано; не е извършена проверка дали е компетентно лице и имал ли познания в областта на медицинската апаратура или не се намира в отношения, които биха му повлияли да бъде експерт по делото.

Съдът неправилно е кредитирал непроверените показания на свидетелите д-р Ц. – управител на дружеството, МОЛ В. Д. и Т. Д. – Г., работили за дружеството, както и обясненията на подсъдимия, според които ползването на компютърен томограф - марка „Light Speed 16 GE, серия № 332075CN1 е било с устно разрешение от починалия ген. С. Т.. Този оправдателен мотив в показанията им се появява за първи път пред съда след смъртта на ген. Т.. Показанията на тримата свидетели и обясненията на подсъдимия категорично се опровергават от лекарите, които са работили на апарата – свидетелите д-р Г., д-р П. и д-р И. Н., които не посочват устно разрешение на ген. Т., а че това е било по нареждане и със знанието на подсъдимия в качеството му на ………………….. и на Клиника ...., както и от писмените доказателства – работен график за периода януари – декември 2014 г.

Наложената на част от свидетелите и възприета от съда категория „наредени пациенти“, водени от секретарките на ген. Т. и заместниците му нямат отношение към обвинението за това престъпление и не подкрепят оправдателната теза, тъй като тази категория свидетели са били преглеждани преди обяд /по време когато цялата налична апаратура, а не само компютърен томограф - марка „Light Speed 16 GE, серия № 332075CN1 е следвало да се използва за преглед на пациенти на ВМА/.

Иска се отмяна на първоинстанционната присъда и постановяване на нова такава, с която доцент доктор А. И. бъде признат за виновен в извършване на престъплението, за което е предаден на съд -  по чл. 282,  ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1-во и 2-ро, вр. ал.1 от НК, като му се наложи наказание „Лишаване от свобода“ около средния размер.

В протеста и в допълнителното изложение  към него не са направени искания за събиране на нови доказателства.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, след като се запозна с атакувания съдебен акт, със събраните на досъдебното производство и на съдебното следствие доказателства и с доводите в протеста и допълнението към него, служебно намира че по делото не са събрани всички необходими доказателства относно обстоятелствата по чл. 301 от НПК и че за изясняването му от фактическа страна се налага допълването му с нови доказателства, а именно:

Следва да бъдат допуснати като свидетели Н.С.Л., Г.В.Б. и Й.Д.В..

От Началник ВМА следва да се изискат Докладна записка рег. № …../………. г. от доц. Л.А.П.; оригиналите на длъжностните характеристики на доц. доктор А.К.И. от 10.02.2005г., от 06.02.2006 г. и от 14.09.2009 г. /представената с писмо рег. № И 3004/31.03.2007 г. на ВМА до Военно окръжна прокуратура София длъжностна характеристика от 10.05.2005 г. не е в оригинал/ и оригинала на длъжностната характеристика на доц. Л.А.П. от 10.02.2005 г. за длъжността „Доцент в клиника“; заверени копия от Договори с вх. № 6978/16.05.2013 г. и вх. № 7886/16.06.2013 г., сключени между ВМА и инж. Ж.Д.Ж. за определяне пазарната стойност на апарат за магнитно-резонансна томография MAGNETOM HARMONY,  SIEMENS, сериен № 10416; апарат за компютърна томография SOMATOM PLUS 4, сер. № 20897 и апарат за компютърна томография LIGHT SPEED 16 GE, сер. № 332075 CN1.

Срок за представяне на документите - 27.11.2018 г.

Делото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство по гл. ХХІ от НПК с призоваване на подсъдимия и неговите защитници - адвокат И.Л. от САК и адвокат Х.Г. от САК и прокурор от Военно-апелативна прокуратура, като подсъдимият бъде уведомен, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

Поради изложеното и на основание чл. 327, вр. чл. 329, ал. 2 НПК Военно-апелативният съд,

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :

 

 

ДОПУСКА като свидетели по делото Н.С.Л. от гр. С., ж.к. „……“, бл…., вх…, ет. ., ап. .., тел. ………….; Г.В.Б. от гр. С., ул. „………“ № ., тел. ………..  и Й.Д.В. от гр. С……, ж.к. „…….“, бл. …, вх. .., ет. .., ап. .., тел. …………….;

ДА СЕ ИЗИСКАТ от Началник ВМА Докладна записка рег. № ……./……. г. от доц. Л.А.П.; оригиналите на длъжностните характеристики на доц. доктор А.К.И. от 10.02.2005г., 06.02.2006 г. и 14.09.2009 г. /представената с писмо рег. № И 3004/31.03.2007 г. на ВМА до Военно окръжна прокуратура София и приложена по делото длъжностна характеристика от 10.05.2005 г. не е в оригинал/ и оригинала на длъжностната характеристика на доц. Л.А.П. от 10.02.2005 г. за длъжността „Доцент в клиника“; заверени копия от Договори с вх. № 6978/16.05.2013 г. и вх. № 7886/16.06.2013 г., сключени между ВМА и инж. Ж.Д.Ж. за определяне пазарната стойност на апарат за магнитно-резонансна томография MAGNETOM HARMONY,  SIEMENS, сериен № 10416; апарат за компютърна томография SOMATOM PLUS 4, сер. № 20897 и апарат за компютърна томография LIGHT SPEED 16 GE, сер. № 332075 CN1.

Срок за представяне на документите - 27.11.2018 г.

 

НАСРОЧВА  делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 03.12.2018 година от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват подсъдимият А.К.И., неговите защитници - адвокат И.Л. от САК и адвокат Х.Г. от САК и прокурор от Военно-апелативна прокуратура.

Подсъдимият да бъде уведомен, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

2.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg