Определение по чл. 327 от НПК
03-10-2018

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 56

 

гр. София, 02.10.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на първи октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

           ЧЛЕНОВЕ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                               полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

 

разгледа въззивно наказателно общ характер дело № 54 по описа за 2018 г. докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано по ЖАЛБА от адв. Р.И. от АК – гр. Б. защитник на ефр. Г.С.С. от в.ф. ..... – гр. С., срещу присъда № 15 от 01.08.2018 г. по НОХД № 162/2017 г. по описа на Военен съд – гр. П..

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

Подсъдимият С. е бил осъден от състав на П.ски военен съд на една година лишаване от свобода на основание чл. 343б, ал. 1 и чл. 57, ал. 2 от НК, както и глоба в размер на двеста лева. Така наложеното наказание на основание чл. 66, ал. 1 от НК е било отложено изтърпяването му  за срок от три години.  На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК осъденият е бил лишен и от право да управлява МПС за срок от една година, като е приспаднато времето, през което подсъдимият е  бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 03.04.2017 г. Съдът се е произнесъл и по отношение на разноските по делото и веществените доказателства.

Недоволен от тази присъда подсъдимият С. и защитника му обжалват в срок пред настоящата инстанция. В жалбата се сочат доводи и атакуват съдебният акт на четирите законови основания – незаконосъобразност,необоснованост и несправедливост, както и противоречие с материалния закон, като молят съдебния акт на П.ски военен съд да бъде отменен и на негово място да се постанови акт, с който да се признае подс. С. за невинен. Подсъдимият и защитата му не сочат доказателствени искания.

Съдът като взе предвид, че страните нямат доказателствени искания, делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Предвид горното и на основания чл. 327 от НПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 29.10.2018 г. от 11.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                  

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg