Определение по чл. 327 от НПК
16-11-2018

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 69

 

гр. София, 16.11.2018 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на шестнадесети ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                      полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

Разгледа въззивно частно наказателно дело № 60 по описа за 2018 г. докладвано от съдия полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по протест на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, жалба от подсъдимия капитан С.С. от в. ф. ......– С. и жалба от адв. А.Б. - процесуален представител на М.Б. и Г.Б. срещу Присъда № 14/31.07.2018 г. по НОХД 63/2017 г. по описа на Пловдивския военен съд.

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

С протестираната присъда Пловдивският военен съд е признал за виновен и осъдил подсъдимия капитан С.С. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1, предл. 3 НК като го е признал за невинен и го оправдал да е извършил престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „б“, вр. с ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1 НК. Със същата присъда съдът е признал за невинен и оправдал подсъдимия капитан Т.Д.  да е извършвал престъпление по чл. 387, ал. 1, алт. 3 НК.

Съдът е отложил на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така наложеното на капитан С.С. наказание лишаване от свобода за срок от три години, като на основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК е лишил същият подсъдим от право да управлява моторно превозно средство за срок от две години.  

На основание чл. 189, ал. 3 НПК съдът е осъдил капитан С.С. да заплати направените по делото разноски.

В законоустановения срок е постъпил протест от прокурор при Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, в който се прави искане да се отмени така постановената присъда и да се постанови нова такава, с която подсъдимите капитан С.С. и капитан Т.Д. да бъдат признати за виновни по първоначално повдигнатите им обвинения. В протеста, който е бланкетен, прокурорът е изложил съображения  единствено за неправилност и незаконосъобразност на постановената присъда.

Постъпил е и допълнителен протест, в който вече се излагат подробни доводи и съображения, че постановената присъда е неправилна, незаконосъобразна и постановена при нарушение на процесуалните правила. На първо място се прави възражението от прокурора, че протестираната присъда е постановена от незаконен състав, тъй като след оттегляне на тайно съвещание до постановяването на самия съдебен акт председателят на съдебния състав е разгледал друго дело. По тези съображения прокурорът счита, че е налице хипотезата на чл. 335, ал. 2 НПК и протестираната присъда следва да бъде отменена и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

На второ място прокурорът счита, че подсъдимият С. е имал техническата възможност преди произшествието да преустанови движението на автомобила и да предотврати сблъсъка с пешеходката, като съпричиняването от нейна страна не водело до отпадане отговорността от извършителя. Прокурорът излага съображения, че този извод се подкрепял от гласните и писмени доказателства по делото и от заключенията по първоначалната автотехническа експертиза и комплексната съдебно-медицинска и автотехническа експертиза. Прокурорът счита, че деянието на капитан С., свързано с предизвиканото от него ПТП, и съответния съставомерен резултат е безспорно доказано. На следващо място прокурорът излага доводи, че подсъдимите капитан С. и капитан Д. са разбрали какво се е случило и въпреки това са напуснали местопроизшествието. Приемат се за нелогични и недостоверни обясненията на подсъдимите в тази насока, като от огледа на местопроизшествието, снимковия материал и гласните доказателства, събрани по делото, се прави извода, че двамата подсъдими много добре са възприели след пътния инцидент точно какво се е случило, а именно, че е блъснат човек. Прави се възражението, че съдебният състав не е анализирал обективните находки на местопроизшествието и противоречия в гласните доказателства, а е аргументирал присъдата си обсъждайки и доверявайки се единствено на обясненията на подсъдимите и показанията на свидетеля Д.. Искането, изложено в допълнителния протест, е идентично с изложеното такова и в първоначално постъпилия протест.

В бланкетната си жалба подсъдимият капитан С. прави възражение, че в осъдителната й част присъдата е неправилна и незаконосъобразна, а наложеното с нея наказание лишаване от свобода явно несправедливо по размер, тъй като не било отчетено значителното по степен съпричиняване от страна на пешеходката. Иска се присъдата да бъде отменена и постановена нова такава с която капитан С. да бъде признат за невинен и оправдан и по обвинението му по чл. 343, ал. 1, б. „в“ НК. Прави се и алтернативно искане да се измени присъдата в осъдителната й част, като се намали размера на наложеното на подсъдимия С. наказание лишаване от свобода и размера на срока на лишаването му от правото да управлява МПС.

В постъпилото допълнение към въззивната жалба по отношение на осъдителната част на присъдата досежно капитан С. се поддържа основната въззивна жалба и направеното в нея искане при условията на алтернативност. Посочено е, че в съответствие с разпоредбата на чл. 320, ал. 3 НПК при необходимост подсъдимият С. и защитата му ще реализират правото си да направят допълнителни писмени изложения до даване ход на делото пред въззивната инстанция.

Във въззивната жалба, депозирана от адв. Б. в качеството му на процесуален представител на М.Б. и Г.Б., се излагат доводи и съображения относно размера на наложеното наказание на подсъдимия капитан С. и относно оправдаването на този подсъдим и подсъдимия капитан Д. по предявените им обвинения. Счита се, че деянията и на двамата подсъдими се отличават с безотговорност, дързост и самонадеяност и на същите следва да бъдат наложени наказания, които биха изпълнили предвидените в чл. 36 НК цели. По отношение на капитан С. се иска същият да бъде признат за виновен по първоначално повдигнатото му обвинение по чл. 343, ал. 3, б. „б“, вр. ал. 1, б. „в“ НК, като му бъде наложено наказание лишаване от свобода около и над средния размер, предвиден в закона, както и пропорционално да бъде увеличен и размера на наказанието лишаване от право да управлява МПС, като бъде приложена разпоредбата на чл. 49, ал. 2 НК предвид изключително високата степен на обществена опасност на този вид деяние и конкретния деец. Счита се, че оправдателният диспозитив и за двамата подсъдими не намира опора в доказателствата по делото, тъй като и двамата подсъдими са разбрали, че с ПТП е причинена смъртта на пострадалата и съответно единият е избягал от местопроизшествието, а другият не предприел действие за уведомяване на органите от военно-окръжна прокуратура за извършено престъпление.  Прави се искане капитан С. да бъде признат за виновен по първоначално повдигнатото му обвинение по чл. 343, ал. 3, б. „б“ НК и да му бъде наложено наказание лишаване от свобода около и над средния предвиден в закона размер, а пропорционално да бъде увеличен и размера на наказанието лишаване от право да управлява МПС с приложение разпоредбата на чл. 49, ал. 2 НК. Иска се и капитан Д. да бъде признат за виновен по предявеното му обвинение и да му бъде наложено наказание лишаване от свобода към максималния размер, предвиден в закона, като не се възразява да се приложи разпоредбата на чл. 66 и изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от четири години.

По протеста са постъпили писмени възражения от подсъдимия капитан Д., който счита, че съдът правилно е анализирал събраните по делото писмени и гласни доказателства и подробно е обсъдил приетите по делото експертизи, в резултат на което правилно е стигнал до извода, че не се доказва повдигнатото и предявено от прокуратурата за този подсъдим обвинение по чл. 387, ал. 1, алтер. 3 НК. Подсъдимият счита постановената присъда за правилна и законосъобразна, постановена без да са допуснати нарушения на процесуалните правила и като такава моли да бъде потвърдена. От същият подсъдими са постъпили и писмени възражения по въззивната жалба на М.Б. и Г.Б., в които се излагат доводи, че обжалването на присъдата в частта спрямо подсъдимия капитан Д. е недопустимо, тъй като частните обвинители спрямо същия не се явяват страна в процеса поради заявеното в съдебно заседание искане от М.Б. и Г.Б. на основание чл. 76 и следващите от НПК за процесуирането им като частни обвинители само спрямо подсъдимия капитан С.. На това основание се иска въззивната жалба на частните обвинители по отношение на подсъдимия Д. да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а присъдата по отношение оправдаването на този подсъдим да е извършил престъпление по чл. 387, ал. 1, алтер. 3 НК да бъде потвърдена. 

В протеста и в постъпилите възивни жалби не е направено искане за събиране на нови доказателства. Военно-апелативният съд, след като съобрази събраните до този момент доказателства, също намира, че към настоящия момент не се налага събирането на нови такива.

Водим от гореизложеното съдът намира, че разглеждането на делото в открито съдебно заседание следва да бъде насрочено за 05.12.2018 г. от 10.00 часа, за която дата следва да бъдат призовани страните.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 от НПК Военно-апелативния съд

                                    

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАСРОЧВА ВНОХД № 60/2018 г. по описа на Военно-апелативния съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 05.12.2018 г. от 10,00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4 - партер, за която дата да се призоват, както следва:

Прокурор от Военно-апелативна прокуратура.

Подсъдимият капитан С.И. С., от в.ф. ......– С., на когото се укаже, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

Подсъдимият капитан Т.Г. Д. от .. „..“ – С..

Адв. К.Е., от АК – П., защитник на подсъдимият С..

Адв. Е. Д., от АК – С., защитник на подсъдимия Д..

Частните обвинители Г.С.Б. и М.С.Б..

Адв. А.Б., от АК – С., повереник на частните обвинители.

        

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на РБ.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:                                                                                         

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg