Определение по чл. 327 от НПК
29-11-2018

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

72

 

гр. София, 29.11.2018 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

          ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                              полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

 

разгледа ВНОХД № 69 по описа за 2018 г. докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по постъпил Протест от Военно-окръжна прокуратура (ВОП) - Сливен против Присъда № 10/25.09.2018 г. постановена по НОХД 99/2018 г. по описа на Сливенския военен съд, както и по постъпила Въззивна жалба и Допълнение към въззивната жалба от адв. Гърдева – защитник на подсъдимия бивш майор И. Г. Я. от в.ф. ... - Я. по НОХД 99/2018 г. против Присъда № 10/25.09.2018 г. по описа на Военен съд – гр. Сливен.

 

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

         С обжалваната присъда подсъдимият бивш майор И. Г. Я. от в.ф. ... - Я. е признат за виновен, че на неустановена дата през м. декември 2014 година във в.ф. ... - Я., злоупотребил със служебното си положение, като извършил действия извън компетентността си според длъжностна характеристика по т. VI „Функционални задължения за мирно време“ и чл.160, т.13, т.14, т.15 и т.19 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на РБ, не организирал и не контролирал съобразно изискванията експлоатацията, ремонта, съхранението и снабдяването с отбранителни продукти, както и воденето на отчета и отчетността, не организирал разпределението и съхранението на запасите от материални средства и се разпоредил с двигател за ЗИЛ-131 с Идентификационен номер …., който се водел по Каталожен номер 130-10.00.260 – II-ра категория в системата „Бизнес навигатор” на военно формирование …. – Я., на стойност 3250,00 лв., собственост на формированието, като го заменил с негоден за експлоатация двигател на стойност 100,00 лв., с цел да набави имотна облага на гр. л. Б. Н. Т. от гр. Т. , при което в резултат от разликата в цената им произлезли имуществени вредни последици за военно формирование … – Я. в размер на 3150,00 лв., поради което и на основание чл. 387, ал. 3, алт. 2, вр. ал.1, алт. 2 от НК и чл. 54 от НК е осъден на една година „Лишаване от свобода”.

На основание чл. 66, ал.1 от НК съдът е отложил изпълнението на наложеното наказание с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

          На основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият е осъден да заплати по сметка на PC „Военна полиция“ – С.: 611,62 лева /шестстотин и единадесет лева и шестдесет и две стотинки/ деловодни разноски по банкова сметка IBAN: ……. при Банка ……, клон С.

 

С постъпилия Протест се иска да се измени Присъда № 10/25.09.2018 г. постановена по НОХД 99/2018 г. по описа на Сливенския военен съд и да се увеличи наказанието на подсъдимия о.з. м-р И. Г. Я. от в.ф. ... - Я. за извършеното от него деяние от ЕДНА на ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, а отлагането на изпълнението му за срок от ТРИ на ПЕТ ГОДИНИ на основание чл. 337, ал. 2, т. 1 от НПК.

С постъпилата Въззивна жалба от адв. Гърдева – защитник на подсъдимия бивш майор И. Г. Я. от в.ф. ... - Я. против Присъда № 10/25.09.2018 г. постановена по НОХД 99/2018 г. по описа на Военен съд – Сливен се иска да бъде отменена изцяло обжалваната присъда като незаконосъобразна, необоснована и несправедлива, постановена при нарушение на материалния и процесуалния закони, поради което я обжалват в законоустановения срок и молят вместо нея да се постанови нов съдебен акт, с който бивш майор И. Г. Я. от в.ф. ... - Я. да бъде признат за невиновен на осн. чл. 304 НПК по така повдигнатото му от ВОП – Сливен обвинение и да бъде постановена нова присъда, с която да бъде изцяло оправдан със съответните законни последици.

На основание чл. 320, ал. 4 НПК адв. Гърдева – защитник на подсъдимия бивш майор И. Г. Я. е депозирала и Допълнение към въззивната жалба, в която са изложени подробни съображения в седем пункта и молят на основание чл. 336, ал. 1, т. 3, вр. чл. 334, т. 2 от НПК въззивният съд да постанови съдебен акт, с който да отмени изцяло Присъда № 10/25.09.2018 г. постановена по НОХД 99/2018 г. по описа на Военен съд – Сливен и бивш майор И. Г. Я. от в.ф. ... - Я. да бъде признат за невиновен по така повдигнатото му обвинение като бъде постановена нова присъда, с която изцяло да бъде оправдан със съответните законни последици.

 

От страните не са направени искания за събиране на нови доказателства по делото.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че с постъпилия протест, въззивна жалба и допълнение към въззивната жалба не се правят доказателствени искания, намира че делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Предвид горното и на основание чл. 327 НПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на         14.12.2018 г. от 11,00 часа в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, Зала № 4 партер.

За посочената дата и час да се призоват жалбоподателя И. Г. Я. и защитата му адв. Мариана Гърдева.

Да се уведоми и Военно-апелативна прокуратура.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                       2.

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg