Определение по чл. 327 от НПК
03-01-2019
                О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

                                                           № 1

                                         гр.София, 03.01.2019 година

 

            ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на трети януари през две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                                ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                                       полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

           

като разгледа докладваното от съдията  полк. ПЕТЬО Сл.ПЕТКОВ ч.н.д. № 75 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:             

            С определение № 56/29.11.2018 година по ЧНД № 285/2018 година състав на Софийския военен съд по реда на чл. 306 ал. 1 т.т. 1 и 3 от НПК на основание чл. 25 ал. 1, вр. с чл. 23 ал. 1 от НК е наложил на осъдения Ю.Г.Ц. ЕГН .......... ДА ИЗТЪРПИ НАЙ – ТЕЖКОТО  от наложените му с отделни присъди наказания по НОХД № 163/09 на РС – Елин Пелин; НОХД № 75/2010 година на РС – Елин Пелин; НОХД № 184/2013 година на РС – Стара Загора и НОХД № 096/2013 година на Софийския военен съд, а именно 3 (ТРИ) ГОДИНИ и 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 25 ал. 1, във връзка с чл. 23 ал. 3 от НК съдът е ПРИСЪЕДИНИЛ ИЗЦЯЛО НАКАЗАНИЕТО ГЛОБА в размер на 500 (ПЕТСТОТИН) ЛЕВА по НОХД № 163/2009 година на РС – Елин Пелин към определеното най – тежко наказание в размер на 3 (ТРИ) ГОДИНИ и 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 68 ал. 1 от НК съдът е ПРИВЕЛ В ИЗПЪЛНЕНИЕ  Определение № 35/26.03.2007 година на РС – Кърджали като наказанието от 3 (ТРИ) ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по това определение ДА БЪДЕ ИЗТЪРПЯНО ОТДЕЛНО от определеното общо най-тежко наказание  от 3 (ТРИ) ГОДИНИ и 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по по НОХД № 163/09 на РС – Елин Пелин; НОХД № 75/2010 година на РС – Елин Пелин; НОХД № 184/2013 година на РС – Стара Загора и НОХД № 096/2013 година на Софийския военен съд.

            Определението е обжалвано от осъдения Ц. чрез защитника му адвокат М.Д. от САК. Сочи се, че определението е неправилно и незаконосъобразно без да се изтъкват съображения в тази насока. Иска се отмяна на същото. С оглед разпоредбата на чл. 341 ал. 1 от НПК определенията по чл. 306 ал. 1 т.т. 1 – 3 от НПК, каквото е обжалваното определение се проверяват по реда на глава двадесет и първа от НПК и делото следва да бъде разгледано в открито съдебно заседание.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд намира, че по делото са събрани всички необходими доказателства, относно обстоятелствата по чл. 301 от НПК и за изясняването му от фактическа страна не се налага допълването му с нови доказателства.

По изложените съображения и на основание чл. 327 от НПК ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД,

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :   

НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание на 30.01.2019 година от 10.00 часа, за която дата да се призоват страните.

            НЕ ДОПУСКА събирането на нови доказателства пред настоящата инстанция.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

                                   

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

2.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg