Определение по чл. 327 от НПК
11-02-2019
                       О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

                                                                                  

                                                                     № 7

                                    гр.София, 11.02.2019 година

 

           

ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на единадесети февруари през две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                          ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                                  полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

като разгледа докладваното от съдията  полк. ПЕТЬО Сл.ПЕТКОВ в.н.ч.х.д. № 02 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:           

            С Присъда № 9/16 февруари 2018 година състав на Софийския военен съд е признал подсъдимите младши сержант А.И.В. от в.ф. ..... – Б. и тражданско лице Н.И.Я. за виновни в това, че на 15.06.2014 година в град К., в имот на улица „И.“ в съучастие като съизвършители умишлено причинили лека телесна повреда изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето на В.Х.М., като телесната повреда е причинена в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалата с насилие, от което са настъпили и е било възможно да настъпят тежки последици за виновните и техни ближни и на основание чл. 132 ал. 1 т. 4, вр. с чл. 130 ал. 2, вр. с чл. 20 ал. 2 от НК ги е осъдил както следва:

            подсъдимия А.В. на ПРОБАЦИЯ за срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА като на основание чл. 42а ал. 2 т.т. 1 и 2 от НК съдът му е определил пробационни мерки задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител като на основание чл. 42б ал. 1 от НК  е определил периодичност на явяване и подписване на подсъдимия пред пробационния служител – два пъти седмично.

            подсъдимата Н.Я. е ОСВОБОДЕНА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и и е наложено АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева.

            Двамата подсъдими са осъдени да заплатят солидарно на В.Х.М. обезщетение за причинените и от престъплението неимуществени вреди в размер на 3500 (три хиляди и петстотин) лева ведно със законната лихва от 15.06.2014 година до окончателното изплащане на сумата като граждански иск, в частта му до претендираната сума от 10 000 (десет хиляди) лева е отхвърлен като недоказан. Отхвърлен е и предявения граждански иск за причинени от деянието неимуществени вреди – унижение, огорчение и накърнено достойнство в размер на 3000 (три хиляди) лева като неоснователен и недоказан.

            Съдът се е произнесъл и по разноските по делото.

Присъдата е обжалвана от подсъдмите А.В. и Н.Я.. В двете жалби и в допълнение към тях се сочат доводи за незаконосъобразност и необснованост на присъдата, за допуснати съществени процесуални нарушения и за явна сесправедливост на наложените наказания. Н.Я. сочи, че не е причинявала лека телесна повреда на частната тъжителка М.. Оспорват се твърденията на последната, че подсъдимата Я. и е ударила шамар, хванала я за косата и се опитала да я повали на земята. Следи от подобни действия по частната тъжителка нямало. В жалбата на подсъдимата се твърди, че тя самата е била нападната от частната тъжителка с мотика и електрошок. Иска се назначаване на съдебно-медицинска експертиза от вещо лице – съдебен лекар, който като се запознае с причинените увреждания на тази подсъдима да даде заключение по въпросите: какви увреждания е получила на 15.06.2014 година; какъв е механизмът на получаване на уврежданията и възможно ли е същите да са получени с използване на мотика и електрошок; какво е било положението на подсъдимата, при което са и нанесени уврежданията от частната тъжителка М.; счупването на пръста възможно ли е да бъде причинено от удар с мотика при защитна реакция за запазване на главата. Иска се да бъдат допуснати при режим на довеждане двама свидетели, с оглед установяване на характеристични данни на двамата подсъдими и частната тъжителка. Иска се отмяна на присъдата, постановяване на нова, опрадвателна такава и отхвърляне на предявения граждански иск. Идентични доводи се навеждат и в жалбата на другия подсъдим – А.В.. Възразява и твърди, че не е нанасял многократни удари с ръце и крака по частната тъжителка. Свежда довод, че е действал при условията на неизбежна отбрана, за да защити от непосредствено, противоправно нападения от страна на частната тъжителка спрямо неговата тъща - подсъдимата Я.. Действията му в тази насока се ограничавали само до хващане на ръцете и, за да прекрати наанасянето на по-тежки животоозастрашаващи увреждания по Я.. В жалбата се иска назначаване на съдебно-медицинска експертиза със същите задачи, като тези в жалбата на Я.. Иска се отмяна на присъдата и постановяване на нова, оправдателна такава и отхвърляне на предявения граждански иск за неимуществени вреди като неоснователен и недоказан. В допълнение към жалбата се посочва, че първостепенният съд незаконосъобразно е разпитвал като свидетел частната тъжителка М.. Не става ясно от мотивите на съда в коя част са кредитирани показанията на единствения пряк очевидец – свидетелката М.П.. Не било посочено коя е причината именно тя да се обади на полицейските служители за съдействие.  Иска се преразпит на полицейските служители В.Н., М.Г. и Д.А., които да обяснят какво им е било обяснено от участниците в конфликта. Такива въпроси не са им били задавани от първостепенния съд. По нататък в допълнението се сочи, че са налице всички предпоставки за приложението на института на неизбежната отбрана. По нататък се твърди, че наложената глоба в размер на 1000 лева по предишно наложено административно наказание с освобождаване от наказателна отговорност е заплатена в пълен размер. Не е посочено в мотивите на присъдата кога е влязло в сила решението, с което тази глоба е наложена и дали въобще е влязло в сила. Твърди, че към 15.06.2014 година подсъдимият В. не е бил освободен от наказателна отговорност по чл. 78а от НК с влязъл в сила съдебен акт. Алтернативно се иска освобождаване на този подсъдим от наказателна отговорност с налагане на административно наказание ГЛОБА.

Досежно уважения граждански иск се сочи, че не е отчетен приноса на частната тъжителка за настъпилия вредоносен резултат, което е в противоречие с чл. 51 ал. 2 от ЗЗД.

Съставът на Военно-апелативния съд намира, че за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото следва да се назначи съдебномедицинска експертиза на подсъдимата Н.И.Я., която въз основа на наличната медицинска документация и другите материали по делото да даде отговор на следните въпроси: 1. какви увреждания е получила на 15.06.2014 година; 2. какъв е механизмът на получаване на уврежданията и възможно ли е същите да са получени с използване на мотика и електрошок; 3. какво е било положението на подсъдимата, при което са и нанесени уврежданията от частната тъжителка М.; 4. счупването на пръста възможно ли е да бъде причинено от удар с мотика при защитна реакция за запазване на главата. В качеството на експерт да бъде назначена доктор Е.Г.И. от Отделение „Съдебномедицинска експертиза“ при ВМА – София. Експертизата да бъде изготвена в срок до 04.03.2019 година.

Относно исканията за събиране на други доказателства – допускани на свидетели за характеристични данни на подсъдимите и преразпит на полицейските служители, посетили местопроизшествието съдът го намира за неоснователно. Обстоятелствата, за които се искат тези доказателства са изяснени в достатъчна степен от други доказателствени средства по делото.

По изложените съображения и на основание чл.327 от НПК ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД,

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И:

          

НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание на 11.03.2019 година от 10.00 часа, за която дата да се призоват страните.

НАЗНАЧАВА съдебномедицинска експертиза на подсъдимата Н.И.Я., която въз основа на наличната медицинска документация и другите материали по делото да даде отговор на следните въпроси: 1. какви увреждания е получила на 15.06.2014 година; 2. какъв е механизмът на получаване на уврежданията и възможно ли е същите да са получени с използване на мотика и електрошок; 3. какво е било положението на подсъдимата, при което са и нанесени уврежданията от частната тъжителка М.; 4. счупването на пръста възможно ли е да бъде причинено от удар с мотика при защитна реакция за запазване на главата. В качеството на експерт назначава доктор Е.Г.И. от Отделение „Съдебномедицинска експертиза“ при ВМА – София. Експертизата да бъде изготвена в срок до 04.03.2019 година.

            НЕ ДОПУСКА събирането на други доказателства пред настоящата инстанция.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

                                   

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

2.

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg