Определение по чл. 327 от НПК
17-07-2019

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 37

 

гр. София,  17 юли  2019 година

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на седемнадесети юли две хиляди и деветнадесета година,  в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ГЕНКО ДРАГИЕВ  

ЧЛЕНОВЕ:  полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                                 полк. РУМЕН  ПЕТКОВ

                                                         

при секретар Емилия Стоянова

разгледа въззивно административно наказателно дело № 35 по описа за 2019 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на обвиняемия … А. В.  М.   от в.ф….. Б. срещу решение № 9 от 20 юни 2019 г. по АНД 40/ 2019 г.на Сливенския военен съд.

 

 

         Производството е по реда на чл.327 от НПК.

         С обжалваното решение Сливенският военен съд е признал обвиняемият ст.лейтенант А. М. от в.ф. …. Б. за виновен в това, че на 14.03.2019 г. в гр.Б., без надлежно разрешително, по неустановен начин, придобил и държал високо рисково наркотично вещество- 0.464 грама коноп, с 14% съдържание на активно действащия компонент тетрахидроканабинол, маловажен случай- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1НК, поради което и на основание чл.78а НК е освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в размер на 1000 лева в полза на държавата.

         Съдът е отнел в полза на държавата предмета на престъплението, като е постановил унищожаването му след влизане на решението в сила, както и на вещественото доказателство-плик.

         В жалбата обвиняемият не оспорва извършеното  престъпление, както и неговата квалификация. Единствените доводи във въззивната жалба са за необоснованост и неправилност на решението, в частта му, в която съдът е отказал приложението на чл.9, ал.2 НК.

         Във въззивната жалба на обвиняемия не са направени искания за събиране на нови доказателства.

         Военно-апелативният съд намира, че са налице всички условия за разглеждане на делото по реда на въззивното производство.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        

         ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.09.2019  г. от 9,30 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

            ЧЛЕНОВЕ:   

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg