Определение по чл. 327 от НПК
22-07-2019
О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

 

                                                   37

 

                        гр.София, 22.07.2019 година

 

         ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на двадесет и втори юли, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ                         ЧЛЕНОВЕ:полк.СВИЛЕН AЛЕКСАНДРОВ 

                            полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

 

разгледа докладваното от съдията полк. Свилен Александров В.А.Н.Д. № 37/2019 г. по описа на ВАпС, образувано по протест на прокурор от Военно-окръжна прокуратура - Сливен, срещу Решение № 2/03.07.2019 г. по АНД № 58/2018 г. на Военен съд – София.

 

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

С горното решение обвиняемият ор. майор Г.А.П., бивш военен следовател при ВОП – София, е ПРИЗНАТ ЗА НЕВИНЕН в това, че на 04.12.2018 г., в гр. София, около 11.45 часа, в ……… НЦТХ, находящ се на ул. „………“ № …, потвърдил неистина в т.т. 8 и 11 от частен документ – Декларация за здравословното състояние на донора, в която по изричната разпоредба на чл. 13, ал. 1 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането е специално задължен да удостовери истината, и употребил този документ пред НЦТХ като доказателство за невярно удостоверените обстоятелства,  и на основание чл. 378, ал. 4, т. 2 НПК е ОПРАВДАН  по обвинението по чл. 313, ал. 3, вр. ал. 1 НК.

         Съдът е постановил направените по делото разноски в размер на 829,02 лв. да останат за сметка на Държавата.

В протеста се сочат доводи за неправилност и незаконосъобразност на решението. Твърди се, че то е постановено изцяло в противоречие със събраните по делото доказателства и установената фактическа обстановка, която безспорно сочи на вина на обвиняемия при осъществяването на престъплението, за което е предаден на съд. Поради неправилен анализ на събраните по делото доказателства съдът неоснователно е кредитирал единствено защитната теза на обвиняемия. Прокурорът счита, че всички факти и обстоятелства по делото са изяснени в пълен обем и не се налага събирането на нови доказателства.

Иска се отмяна на решението и постановяване на ново, с което ор. майор Г.П. бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение, като на основание чл. 78а НК бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание „Глоба“.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, след като се запозна  с протеста, мотивите на атакувания съдебен акт и събраните по делото доказателства, намира следното:

За изясняване на въпросите във връзка с протеста на този етап не се налага събирането на допълнителни доказателства и разпит на обвиняемия.

Делото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство по гл. ХХІ от НПК с призоваване на обвиняемия,  защитника му адв. Д. Т.  от АК – Р. и прокурор от Военно-апелативна прокуратура.

 

Поради изложеното и на основание чл. 327 от НПК, Военно-апелативният съд

 

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :  

        

 

НАСРОЧВА  делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.09.2019 година от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват обвиняемият, защитникът му адв. Д. Т. от АК – Р. и прокурор от Военно-апелативна прокуратура.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

2.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg