Определение по чл. 327 от НПК
20-09-2019

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 44

 

 

гр. София, 20 септември 2019 година

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесети септември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

  ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                    полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                           

 

при секретар Емилия Стоянова

разгледа ВНОХД № 41 по описа за 2019 година,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по жалба на адв. О. С. от АК – В., като защитник на А.П.А. срещу присъда № 8/06.08.2019 г. по нохд № 54/2019 г. по описа на Военен съд – Сливен.

 

 

 

С присъда № 08 от 06.08.2019 г. по нохд № 54/2019 г. по описа на Военен съд – Сливен подсъдимият бивш офицерски кандидат А.П.А. от ВВ… „…..“ - В. е признат са виновен за това, че през периода от 11 до 22 януари 2016 г. в гр. В., в района на ….. – В., съзнателно се ползвал от неистински документ – копие на препис от диплома № … на името на А.П.А., роден в гр. В., ЕГН ….., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, пр. 4, алт. 1, вр. ал. 1 от НК го е осъдил на една година лишаване от свобода.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено изтърпяването на така определеното наказание с изпитателен срок от три години.

В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК е постъпила жалба от адв. О. С. от АК – В., като защитник на А.П.А..

Правят се доводи за неправилност на първоинстанционния съдебен акт. Сочи се, че присъдата е незаконосъобразна, необоснована, постановена при наличието на процесуални нарушения и наложеното наказание е явно несправедливо. Твърди се, че е налице изтекла давност за извършеното деяние, като този факт не е обсъждан в мотивите и това води до незаконосъобразност на присъдата.

Също така се твърди, че неправилно и погрешно е изписано, че се касае за деяние при условията на чл. 308, ал. 2, пр. 4, алт. 1 от НК. Това е дефект на обвинението и е налице липса на повдигнато обвинение за извършено престъпление за нотариално удостоверение.

На следващо място не е изписано за какво точно е употребен истинския документ.

Не е изяснено и обсъдено дали подсъдимият е давал въпросният документ лично или същият е бил приложен служебно.

Присъдата е и явно несправедлива и е в нарушение на разпоредбата на чл. 56 от НК. От всички доказателства по делото е видно, че са налице многобройни смекчаващи обстоятелства, които не са обсъждани от съдебния състав с цел да не се прилага разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК.

Прави се искане да се отмени изцяло присъдата на първоинстанционния съд и да се постанови нова, с която на основание чл. 304 от НК да се признае подсъдимия А. за невинен по въздигнатото му обвинение.

Не се прави искане за допълването на делото с нови доказателства.

Първоинстанционният прокурор не е депозирал становище по жалбата.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като съобрази изложеното в жалбата и след съвещание намира, че на този етап не следва да се провежда по делото въззивно съдебно следствие и допълването на същото с нови доказателства.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 16 октомври 2019 година от 10.00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

НАСРОЧВА  внохд № 41/2019 г. по описа на Военно-апелативния съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 16 октомври 2019 година от 10.00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните:

         ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

ПОДСЪДИМИЯТ А.П.А. от гр. В., ул. „…“ № ….

АДВОКАТ Орлин Симеонов със съдебен адрес гр. В., бул. „…“ № …, ап. ….

НЕ ДОПУСКА провеждането на въззивно съдебно следствие.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на Република България.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                           

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ:                                                                                         

 

                                                                                                               

                                                                                                                  

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg