Определение по чл. 327 от НПК
16-09-2019

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

43

 

гр. София, 16 септември 2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

         ЧЛЕНОВЕ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                             полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

 

 

разгледа въззивно наказателно общ характер дело № 42 по описа за 2019 г. докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано по протест от полк. Чернев прокурор при ВОП – С. и жалби от кап. 3 ранг С. С. П. чрез пълномощника си адв. Венцислав Павлов от ВАК- гр. В. и жалба от подсъдимия капитан лейтенант И. И. С. чрез защитниците си адв. Веселин Янев и адв. Венцислав Савов и двамата от ВАК – гр. В. срещу присъда № 9/13.08.2019 г. по НОХД № 30/2019 г. по описа на Военен съд – гр. С..

Производството е по реда на чл. 327 във вр. чл. 436 от НПК.

С горецитираната присъда състав на Военен съд – гр. С. е осъдил подсъдимия кап. лейт. Й.С. от в.ф. ..... – грл В., като го е признал за виновен затова, че:

1. На 19.07.2017г., в 02.30 часа, на борда на учебно-спомагателен кораб на военно формирование ….-В., в Пункт за базиране - В., при условията на продължавано престъпление, не изпълнил заповеди на началниците си, капитан-лейтенант С. С. П. - командир на електромеханична бойна част, той и старши офицер по размагнитване на при в.ф. – В. и на капитан III ранг Г. Г. Г. - командир на …. при в.ф. – В., поради което и на основание чл. 372, ал. 1 вр. чл. 26, ал.1 и чл. 54 от НК го осъдил на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

 

         2. По същото време и място, заплашил с убийство началника си капитан-лейтенант С. С. П. - командир на електромеханична бойна част, той и старши офицер по размагнитване на при в.ф. …. –В., поради което и на основание чл. 375 вр. чл. 54 от НК го осъдил на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

 

         3. По  същото   време  и  място, извършил насилствени действия по отношение на началника си капитан-лейтенант С. С. П. - командир на електромеханична бойна част, той и старши офицер по  размагнитване на ….. при в.ф. …. – В., поради което и на основание чл. 377, ал. 1 вр. чл. 54 от НК го осъдил на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

 

         4. По  същото  време  и  място,  извършил  насилствени  действия по отношение на началника си капитан III ранг Г. Г. Г. – командир на ….. при в.ф. …. – В., поради което и на основание чл. 377, ал. 1 вр. чл. 54 от НК го осъдил на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

 

         На основание чл. 23 ал. 1 НК му определил по съвкупност ОБЩО наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

 

         На основание чл. 66 ал. 1 НК отожил изпълнението на така определеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

Съдът признал подсъдимия ЗА НЕВИНЕН в това, че

         На 19.07.2017г., в 02.30 часа, на борда на учебно-спомагателен кораб на военно формирование -В., в Пункт за базиране - В., да е извършил насилствени действия, грубо нарушаващи войсковия ред и изразяващи явно неуважение към воинската чест и достойнство на военнослужещ - старшина I степен С. Л. П., курсант във “, стажант на …., поради което и на основание чл. 304 НПК го оправдал за обвинението по чл. 379а от НК.

 

         Съдът осъдил подсъдимия да заплати на гражданския ищец С. С. П. сумата от 1 500.00 (хиляда и петстотин) лв., представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, ведно със законната лихва от 19.07.2017 година до окончателно изплащане на сумата, като иска в останалата му част отхвърля като неоснователен.

         Съдът осъдил подсъдимия да заплати на гражданският ищец С. С.П. сумата 163.63 (сто шестдесет и три лева и шестдесет и три ст.), представляваща част от направените от него разноски, пропорционална на уважената част от иска, като в останалата част отхвърля претенцията за разноски като неоснователна.

         Съдът осъдил също така подсъдимия да заплати в полза на държавата сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважената част от гражданския иск.

         Съдът осъдил подсъдимия да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Военен съд-С. сумата от 287.30 (двеста осемдесет и седем лева и тридесет стотинки) деловодни разноски.

Настоящият състав като взе предвид, че страните нямат доказателствени искания, делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Предвид горното и на основания чл. 327 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 09.10.2019 г. от 10.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                  

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg