Определение по чл. 327 от НПК
28-10-2019

   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 59

 

гр. София, 28.10.2019 година

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на петнадесети октомври две хиляди и деветнадесета година , в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ГЕНКО ДРАГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:  полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                                 полк.РУМЕН ПЕТКОВ

                                                         

при секретар Таня Димчева

разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № 43 по описа за 2019 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по протест на С.ската окръжна военна прокуратура и по жалби на подсъдимия .... ..... М.П.С. от в.ф....... С. и гражданската ищца и частна обвинител  Е.Д.А. срещу присъда № 10 от 15 август 2019 г. по НОХД 60/ 2019 г. на С.ския военен съд

 

 

         Производството е по реда на чл.327 от НПК.

         С присъдата С.ският военен съд е признал подсъдимия .... ..... М.П.С. от в.ф. ...... С. за виновен в това, че:

1.В периода от лятото на 2010 г. до м.януари 2017 г. в гр.С., при условията на продължавано престъпление извършил блудствени действия с цел да удоволетвори полово желание без съвкупление с ненавършилата 14 годишна възраст Е.Д.А., чрез употреба на сила и заплашване и използване положение на зависимост над нея, поради което и на основание чл.149, ал.2, т.1 и т.4, пр.1, вр. с ал.1, чл.26, ал.1 и чл.54 НК е осъден на 4 години лишаване от свобода.

2.По същото време и място, при условията на продължавано престъпление, склонявал ненавършилата 14 годишна възраст Е.Д.А. да наблюдава симулирани полови сношения между от еднакъв и различен пол, похотливо показване на човешки полови органи и мастурбация, чрез използване на положението на зависимост над нея, поради което и на основание чл.155б, ал.2, т.2, пр.1, вр.с ал.1, алт.2, пр.3, чл.26, ал.1 и чл.54 НК е осъден на 3 години и шест месеца лишаване от свобода.

По правилата на съвкупността съдът му е наложил по-тежкото от тях-четири години лишаване от свобода, което наказание на основание чл.373, ал.2 НПК, вр.с чл.58а НК намалява с 1/3 и определя за изтърпяване 2 години и 8 месеца лишаване от свобода при първоначален“ общ“ режим.

Подсъдимият е осъден да заплати на гражданската ищца Е.А. 50 000 лева обезщетение за неимуществени вреди, ведно с законната лихва, считано от 21.09.2010 г до окончателно изплащане на сумата, а на държавата 2 000 лева държавна такса като в останалата му част иска е отхвърлен като неоснователен.

Съдът се е произнесъл и за разноските по делото.

В протеста на прокуратурата и в жалбата на гражданският ищец  и частен обвинител се иска изменение на присъдата с увеличаване размера на наложеното наказание лишаване от свобода. Наред с това гражданският ищец иска изменение на присъдата в гражданско осъдителната и част. Гражданският иск следва да се уважи в предявения му размер.

         Във въззивната жалба на подсъдимия  са изложени доводи за необоснованост и неправилност на присъдата, за допуснати нарушения на материалния закон и съществени нарушения на процесуалните правила, както и за явна несправедливост на наложеното наказание. Акцентът във въззивната жалба е поставен върху допуснатите от съда съществени нарушения на процесуалните правила. Подсъдимият , в хипотезата на чл.371, т. 2 НПК е заявил, че признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като е дал съгласието си да не се събират доказателства за тези факти.  В следващото съдебно заседание и преди постановяване на съдебния акт по същество на делото подсъдимият се е отказал от направени самопризнания и е поискал делото да се разгледа по общия ред. Съдът е отказал, като се е мотивирал с обстоятелството, че оттеглянето на самопризнанието е невъзможно, след постановяване на определението му по чл.372, ал.4 НПК. С отказа на съда да разгледа делото по общия ред, подсъдимият е лишен от всякаква възможност да се защити по повдигнатите обвинения, което е съществено нарушение  на процесуалните правила и има за последица отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане. Във въззивната жалба на подсъдимия са направени искания за събиране на нови доказателства. По  основателността на тези доказателствени искания на този етап въззивната инстанция не може да се произнесе.

         Военно-апелативният съд намира, че делото следва да се насрочи за разглеждане  по реда на въззивното производство.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        

         ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.11.2019 г. от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                 ЧЛЕНОВЕ:       

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg