Определение по чл. 327 от НПК
15-10-2019

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 56

 

 

гр. София, 15.10.2019 година

 

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на четиринадесети октомври две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

         ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                           полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

                  

        

при секретар Таня Димчева

разгледа ВНОХД № 50 по описа за 2019 година,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по въззивна жалба на подсъдимия ...... А.П.Б. от военно формирование ...... – К., чрез адв. В.Б. от САК, срещу присъда № 30 от 17.07.2019 г. по нохд № 50/2019 г. по описа на Военен съд - София.

 

 

С присъда № 30 от 17.07.2019 г. по нохд № 50/2019 г. по описа на Военен съд – София подсъдимият ...... А.П.Б. от в.ф. ...... – К. за виновен в това, че за времето около 08.05 часа на 14.12.2017 г. до около 08.10 часа на 25.06.2018 г. при сутрешните разводи на плаца във военно формирование ...... – К. при  условията на продължавано престъпление пред строя и по демонстративен начин, отказал да изпълни заповедите на началниците си както следва:

Около 08.05 часа на 14.12.2017 г. при сутрешния развод на плаца във военно формирование ...... – гр. К. пред строя и по демонстративен начин отказал да изпълни заповед на началника си П.Й.Н., назначен за временно изпълняващ длъжността началник на военното формирование, да не напуска строя, тъй като не е освободен като подсъдимия е заявил, че той не му е никой и самоволно напуснал строя и района на военното формирование – деяние по чл. 372, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК.

Около 08.10 часа на 25.06.2018 г. при сутрешен развод на плаца във в. ф. ...... – гр. К. пред строя и по демонстративен начин, отказал да изпълни заповед на началника си …. Н.П.Н., на длъжност началник на военното формирование да отиде в регистратурата и да се запознае с резолираните за подсъдимия документи като подсъдимият е заявил, че няма да отиде там и отказал да изпълни пряко повторена заповед да отиде, като подсъдимият е заявил, че не може да работи със служителите от регистратурата и няма да отиде там – деяние по чл. 372, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК,

Поради което и на основание чл. 372, ал. 2 вр. с ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК е осъден на една година и шест месеца лишаване от свобода.

Подсъдимият ...... А.П.Б. от в. ф. ...... – гр. К. е признат за виновен и в това, че на неустановена дата в периода  от края на месец юни 2018 г. до месец юли 2018 г. при сутрешен развод на плаца във в. ф. ...... – К. обидил лице, посочено в чл. 371а от НК – военнослужещ по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България ...... К.М.К., като на висок глас казал „В поделението има две дъвки – ...... К. и ……“, поради което и на основание чл. 378, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК е осъден на шест месеца лишаване от свобода и обществено порицание – публично порицаване на виновния чрез прочитане на влязлата в сила присъда пред колектива на поделение ...... – гр. К..

    Подсъдимият ...... А.П.Б. от в. ф. ...... – гр. К. е признат за виновен и в това, че на неустановена дата в периода  от края на месец юни 2018 г. до месец юли 2018 г. при сутрешен развод на плаца във в. ф. ...... – К. обидил лице, посочено в чл. 371а от НК – военнослужещ по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България ….. И.Б.И., на длъжност „Началник на група“ в сектор „Осигуряване, като на висок глас казал „В поделението има две дъвки – ...... К. и ……“, като деянието е извършено от началника подсъдимия ...... Б. срещу подчинения му военнослужещ ….. И., поради което и на основание чл. 378, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК и чл. 54 от НК е осъден на шест месеца лишаване от свобода и обществено порицание – публично порицаване на виновния чрез прочитане на влязлата в сила присъда пред колектива на поделение ...... – гр. К..

На основание чл. 23, ал. 1 от НК, съдът му е наложил едно общо наказание, а именно най тежкото от тях – една година и шест месеца лишаване от свобода.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено изпълнението на определеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от три години.

На основание чл. 23, ал. 2 от НПК наложеното наказание обществено порицание е присъединено към определеното общо наказание.  

В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК е постъпила жалба от подсъдимия ...... А.П.Б. от военно формирование ...... – К., чрез адв. В.Б. от САК.

 Правят се доводи за неправилност на първоинстанционния съдебен акт, като се сочат нарушения на материалния и процесуалния закон, както и явно несправедливо наложено наказание.

В писмено допълнение към въззивната жалба подсъдимият ...... Б. излага подробни възражения срещу постановения съдебен акт. Оспорва да е извършил престъпленията за които е осъден.

В писмено допълнение към въззивната жалба адв. В.Б. навежда доводи за нарушение на материалния и процесуалния закон. Сочи, че подсъдимият не е извършил престъпленията посочени в обвинителния акт, като подробно развива в тази насока възражения. За престъплението по чл. 372, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26 от НК подсъдимият не е осъществил такова деяние, алтернативно се твърди, че не е отчетено правилно приложението на чл. 55 от НК, тъй като същият е с доказано онкологично заболяване. За престъпленията по чл. 378, ал. 1 и ал. 2 се твърди, че присъдата е несправедлива и незаконосъобразна. Следва в тази насока да се има предвид, че отговорността на подсъдимия следва да бъде заменена с административна такава по чл. 78а от НК.  

Не се прави искане за допълването на делото с нови доказателства.

Първоинстанционният прокурор не е депозирал становище по жалбите.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като съобрази направеното в жалбите искане и след съвещание намира, че на този етап не следва да се провежда по делото въззивно съдебно следствие и допълването на същото с нови доказателства.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 11 ноември 2019 година от 10.00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

         НАСРОЧВА  внохд № 50/2019 г. по описа на Военно-апелативния съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 11 ноември 2019 година от 10.00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните:

         ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

ПОДСЪДИМИЯТ ...... А.П.Б. от в. ф. ….. – К..

АДВОКАТ В.Б. от САК – защитник на подсъдимият от гр. С., бул. „…..“ № .., вх. ., ет. ., кантора …..

НЕ ДОПУСКА провеждането на въззивно съдебно следствие.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на Република България.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                           

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ:                                                                                         

 

                                                                                                               

                                                                                                                  

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg