Определение по чл. 327 от НПК
08-11-2019

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 63

 

гр. София,  08.11.2019 година

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на осми ноември, две хиляди и деветнадесета  година, в състав:

 

                   

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

              ЧЛЕНОВЕ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                                   полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                           

 

разгледа ВАНД № 59, по описа за 2019 година, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по жалба от обвиняемия М. В. И., от гр. Я., чрез представляващия го адв. М. Б., и жалба от обвиняемия Д. П. С., от гр. Я., чрез защитника му адв. М. А., от АК – Я., срещу Решение № 15/03.09.2019 г. по АНД № 59, по описа за 2019 г. на Военен съд - С.,

 

 

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

 

С обжалваното решение състав на Военен съд - С. е признал обвиняемите б. р-к ….-ти клас М. В. И., от в. ф. .... - С., и гр. лице Д. П. С., от гр. Я., за виновни в това, че на ....2017 г., в 05,17 ч., в гр. Я., ул. „....“, в нощен клуб „....“, в съучастие като съизвършители, извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като нанесли побой над Р. Д. Р., от гр. Я., причинявайки му временно разстройство на здравето, неопасно за живота му – престъпление по чл. 325, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК ги е освободил от наказателна отговорност, като им е наложил административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева за всеки от тях.

Обвиняемите са осъдени да заплатят по сметка на Военна полиция – С. направените на досъдебното производство разноски в размер общо на 597,08 лв., като всеки от двамата следва да заплати по 298,54 лв.

Първоинстанционният съд се е разпоредил и след влизане на решението в сила, вещественото доказателство – 1 бр. CD - марка „…“, съдържащ записи от охранителни камери на клуб „….„ – Я., от ....2017 г. да остане към делото.

          В срока по чл. 319, ал. 1 НПК е постъпила въззивна жалба от обв. И. чрез представляващия го адв. М. Б., от АК – Я., срещу Решение № 15/03.09.2019 г., постановено по АНД № 59, по описа за 2019 г. на Военен съд – С..

В жалбата се прави възражение за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила за събиране на доказателства, като същите се намирали в противоречие с разпоредбата на чл. 107, ал. 3 НПК, тъй като били само в насока на разобличаване на обвиняемия, а не за реално изясняване на фактическата обстановка. Излагат се съображения за установена различна фактическа обстановка на инкриминирано събитие, сравнена с изложената в обвинителния акт. Посочва се, че извън свидетелските показания, дадени от близките на пострадалия, по никакъв начин не се доказва участие на жалбоподателя И. в описаното престъпление, както и че изготвената експертиза въз основа на събраните по делото писмени доказателства и диск са в нарушение на предвидените в чл. 163, ал. 7 от НПК процесуални правила. Въз основа на гореизложеното се прави предложение да се постанови ново решение, с което жалбоподателят И. да бъде оправдан по предявеното му обвинение.

В жалбата на защитника на подсъдимия И. не се прави искане за събиране на нови доказателства.

В срока по чл. 319, ал. 1 НПК е постъпила въззивна жалба и от обв. Д. П. С., от гр. Я., чрез защитника му адв. М. А., от АК – Я..

В жалбата се посочва, че така постановеното решение е незаконосъобразно, необосновано и несправедливо и е постановено при нарушение на материалния и процесуалния закон, като се иска отмяна на решението и постановяване ново такова, с което обв. С. да бъде признат за невиновен по предявеното му обвинение.

В депозирано от адв. М. А. допълнение към въззивната жалба се допълват доводите към първоначално депозираната жалба като се посочва, че първоинстанционният съд е постановил решението си в противоречие с разпоредбите на чл. 13, чл. 14 и чл. 18 от НПК, че съдебният акт е основан на непроверени доказателства при неспазване правата на обвиняемите и защитниците да участват пълноценно в наказателното производство, при пълно игнориране на разпоредбата на чл. 107, ал. 4 НПК и при непълнота на доказателствата. Коментира се и отказа на направени от защитата искания за събиране на доказателства. Излагат се подробни съображения в подкрепа на твърдението, че е направен превратен анализ на събраните по делото доказателства, което е довело до неправилно приложение на материалния закон. Възразява се и срещу приобщаването към делото и преценката на ВД - запис от видеонаблюдение. Излагат се съображения и относно основателно съмнение относно нараняването на свид. Р., механизма на получаването му, заключението на назначената в тази насока експертиза и мотивите на съда в тази насока, като се посочва, че съдът е приел нещо съвсем различно от заключението на експерта. В жалбата се сочи, че по делото не са събрани доказателства относно „грубо нарушаване на обществения ред", което е част от правната квалификация на деянието и че тази празнота съдът е запълнил с разсъждения за това, какво е видяно от видеозаписа. Предвид всички изложени съображения се прави искане за отмяна на първоинстанционното решение в частта, в която подс. С. е признат за виновен и да бъде постановено ново решение, с което да бъде признат за невинен и да бъде оправдан за престъплението по чл. 325, ал. 1 от НК. Сочи се, че в съдебно заседание ще бъдат изложени допълнителни аргументи, обосноваващи искането на защитата и сочещи на необоснованост и незаконосъобразност на постановения съдебен акт и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

В допълнението към въззивната жалбата адв. А. е направила доказателствено искане за допускане и разпит в качеството на свидетели на Н. Я. Г., М. Г. А. и М. Р. Ж. без да се сочи с разпита им какви факти и обстоятелства се иска да бъдат установени.

СЪДЪТ, като взе предвид, че в жалбата от обвиняемия И. чрез защитника му адв. Б., не се правят доказателствени искания, а в направените от адв. А. – защитник на обвиняемия С., доказателствени искания в допълнението към въззивната жалба за допускане до разпит на поименно посочените трима свидетели, от които Н. Г. вече е разпитвана по делото, защитата нито посочва, нито уточнява с разпита на поисканите свидетели дали ще бъдат изяснявани установени факти и обстоятелства или ще се установяват нови такива, намира, че на този етап за изясняване на обстоятелствата по делото не се налага провеждането на въззивно съдебно следствие да събиране на нови доказателства и делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Водим от гореизложеното, съдът намира, че делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 04.12.2019 г. от 10 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, Зала № 4, партер, за която дата и час да се призоват страните.

 

Предвид горното и на основание чл. 327 НПК, СЪДЪТ

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на        04.12.2019 г. от 10,00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, Зала № 4, партер, за която дата да се призоват страните.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:                   

 

 

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg