Определение по чл. 327 от НПК
12-11-2019

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 65

 

гр. София,  12.11.2019 година

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на дванадесети ноември, две хиляди и деветнадесета  година, в състав:

 

                   

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

       ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                              полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

        

                           

разгледа ВАНД № 61, по описа за 2019 година, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по протест от полк. Б. К. – прокурор при Военно-окръжна прокуратура гр. С. срещу Решение № 17/23.10.2019 г. по АНД № 75, по описа за 2019 г. на Военен съд – С.,

 

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

 

С протестираното решение състав на Военен съд – С. е признал обвиняемата р-к М. С. Г. от гр. С. за невиновна в това, че на …..2019 г., към ..,50 ч. и на ….2019 г. към ..,40 ч. във в.ф. .... - М., в качеството си на лице от денонощния наряд на формированието – дежурен по контролно-пропускателен  пункт, умишлено да e нарушила уставните правила на вътрешната служба, в немаловажен случай,  поради което и на основание чл. 304 от НПК, вр. чл. 9, ал. 2, предложение 2 от НК е оправдана по обвинението й за престъпление по чл. 391, ал. 1 от НК.

 

          В срока по чл. 319, ал. 1 НПК е постъпил протест от полк. Б. К. – прокурор при Военно-окръжна прокуратура гр. С. срещу атакуваното решение.

 

В протеста се прави възражение, че решението е неправилно и необосновано, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон. Сочи се още, че съдът неправилно е преценил събраните по делото доказателства и не е извършил задълбочен анализ относно съставомерността на деянието. Представителят на обвинението приема, че по време на досъдебното производство и в хода на съдебното следствие по безспорен и категоричен начин е установена фактическата обстановка на извършеното от р-к Г. престъпление. В протеста е акцентирано на фактическите обстоятелства, изпълващи отделните признаци на престъплението, които прокурорът счита, че съдът е следвало да вземе предвид, с оглед правилното решаване на делото. Прави се възражението, че неправилно съдът е оправдал р-к Г., тъй като при своя извод не е направил необходимата в случая съвкупна преценка и анализ на всички обстоятелства, относими към фактическия състав на престъплението. Представителят на обвинението е категоричен, че извършеното не представлява маловажен случай, с оглед обстоятелството, че е нарушен установения войскови ред, застрашена е сигурността на формированието и са създадени предпоставки за престъпни посегателства и нерегламентиран достъп.

Въз основа на гореизложеното в протеста се прави искане на основание чл. 334, т. 2 от НПК да се отмени протестираното решение и да се постанови ново такова, с което обвиняемата р-к Г. да бъде призната за виновна по предявеното й обвинение по чл. 391, ал. 1 НК.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че в протеста не се правят искания за събиране на доказателства и като съобрази събраните до този момент такива, намира, че на този етап за изясняване на обстоятелствата по делото не се налага провеждането на въззивно съдебно следствие и делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Водим от гореизложеното, съдът намира, че делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.12.2019 г. от 10,00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, Зала № 4, партер, за която дата и час да се призоват страните.

 

Предвид горното и на основание чл. 327 НПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на        16.12.2019 г. от 10,00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, Зала № 4, партер, за която дата да се призоват страните.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:                  

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg