Решение
31-12-2019

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

47

                                

гр. София,  31.12.2019 година

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на шестнадесети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

        ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                           полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

                                                         

При участието на секретар В.Христова

И с участието на прокурора полк. Евгени Иванов

Разгледа въззивно административен характер дело № 61 по описа за 2019 година, докладвано от председателя полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по протест от полк. Б. К. – прокурор при Военно-окръжна прокуратура гр. С. срещу Решение № 17/23.10.2019 г. по АНД № 75, по описа за 2019 г. на Военен съд – С.,

 

С протестираното решение състав на Военен съд – С. е признал обвиняемата р-к М. Г. С. от гр. С.  за невиновна в това, че на ….2019 г., към 14,50 ч. и на ….2019 г. към 04,40 ч. във в.ф. .... - М., в качеството си на лице от денонощния наряд на формированието – дежурен по контролно-пропускателен пункт, умишлено да e нарушила уставните правила на вътрешната служба, в немаловажен случай,  поради което и на основание чл. 304 от НПК, вр. чл. 9, ал. 2, предложение 2 от НК е оправдал обвиняемата по обвинението й за престъпление по чл. 391, ал. 1 от НК.

         Срещу така постановеното решение в законоустановения срок е постъпил протест от военния прокурор, в който същият е изложил доводи за неговата неправилност и необоснованост, тъй като било постановено в нарушение на материалния закон. Съдът неправилно бил преценил обстоятелствата по делото и представените доказателства, и не бил извършил задълбочен анализ относно съставомерността на деянието. Също така военният прокурор сочи, че решението било немотивирано и не намирало опора в събрания доказателствен материал. Прави се възражението, че извършеното не представлявало маловажен случай предвид обстоятелството, че бил нарушен войсковия ред, застрашена сигурността на формированието и създадени предпоставки за посегателства и нерегламентиран достъп да него. Прави се искане атакуваното решение да бъде отменено и постановено ново такова, с което обвиняемата да бъде призната за виновна по предявеното й обвинение по чл. 391, ал. 1 НК.

В съдебно заседание протестът се поддържа от представителя на Военно-апелативна прокуратура по изложените в протеста съображения, като се иска отмяна на решението и постановяване на ново, с което обвиняемата да бъде призната за виновна и на основание чл. 78а от НК да й бъде наложено наказание в размер на минималното такова.

Обвиняемата Г. и защитника й – адв. Й. от АК – гр. С.  пледират за потвърждаване на решението на С. ски военен съд, тъй като липсвали основанията, предвидени в закона за изменение или отмяна на постановеното решение. Решението било мотивирано, като съдът бил обсъдил всички събрани по делото доказателства – писмени и гласни такива. Според защитата, правилно съдът се е обосновал, че част от деянията, за които подсъдимата е била обвинена, били несъставомерни, а останалата част от тях приел за формално извършени и оценил като маловажни и въз основа на този свой извод правилно е била приложена разпоредбата на чл. 9, ал. 2 НК.

Военно-апелативният съд провери изцяло правилността на решението, по което от фактическа страна първоинстанционният съд е приел за установена следната фактическа обстановка:

Обвиняемата р-к 3-ти клас М. Г. С. била на служба в Българската армия от …..2003 г., на длъжност „… в „Медицински пункт“ във в.ф. .... - М.“, на която била назначена съгласно Заповед № …/….2019 г. на командира на в.ф. .... - М.. По време на службата си била награждавана с „благодарност“ през 20.. г. и 20… г., и била наказана с дисциплинарно наказание „мъмрене“ през 20…г.. Р-к Г. завършила ПМГ „Д. Ч.“ – гр. С.  през 19.. г., а през 20..5 г. завършила магистърска степен във .У „…“ – гр. В. Т.. Притежавала делови качества, общителна с колектива, проявявала воля за изява, като уменията и възможностите ? били на много добро ниво и се справяла добре с поставените ? задачи, като изпълнявала в пълен обем функционалните си задължения. Постигала добри резултати при изпълнение на всекидневните си задължения, изпълнявала в пълен обем нормативните документи, касаещи длъжността ?, проявявала готовност при изпълнение на поставените ? задачи, умеела да взима правилни решения по време на работа и се изразявала точно и ясно. Притежавала добри работни знания, имала стремеж към лично усъвършенстване, притежавала много добри умствени възможности и проявявала съобразителност при вземане на решения в сложни ситуации, наблюдателна и съобразителна. Можела да работи продължително време в напрегната обстановка. Стремяла се да оказва помощ при необходимост на всички останали. Не била конфликтна личност и в отношенията с колегите си проявявала любезност и учтивост. ……..2019 г. обвиняемата р-к М. Г. С. и свидетелката р-к В. Й. Н. били включени в състава на денонощния наряд на формированието да дават 24-ри часови дежурства, като длъжностни лица, съответно като дежурен по контролно-пропускателен пункт (КПП) и помощник-дежурен по КПП на формированието. На ….2019 г., видно от Протокол рег. № ..-…/…..2019 г., р-к Г. присъствала на проведен инструктаж, практико-приложни занятия, познаване на общи, специфични и конкретни задължения на длъжностните лица от денонощния наряд, познаване на мерките за безопасност и реда за боравене с оръжие по време на дежурство.

Съгласно Заповед на командира на в.ф. .... - М. № ..-../……...2019 г. (вторник) за дежурен по КПП била назначена обвиняемата р-к М. С. Г., за помощник-дежурен по КПП – р-к В. Й. Н., а за дежурен по военно формирование – свидетеля ст. серж. Ю. А. Й. и помощник-дежурен р-к Р. И. Р.. Преди да застъпят в дежурство на ….2019 г., ст.серж. Й. провел инструктаж на р-к Г.и р-к Н. относно спазване на пропускателния режим на формированието, спазване на разпределението на времето им, изпълнение на служебните им задължения и други такива, съгласно Правилата за задълженията на дежурен по КПП и помощник-дежурен по КПП.

Обвиняемата р-к М. Г. изготвила типова бланка с надпис „Подготовка за наряд” и „План за дейността на дежурния …...2019 г.. В бланката обвиняемата се подписала за „Дежурен по КПП” като попълнила само датите. Обвиняемата р-к Г. представила Плана за утвърждаване на ст. серж. Ю. Й., който го утвърдил. Типовите бланки се изготвяли в регистратура „класифицирана информация“ във военното формирование. Първата книга, съдържаща типовите бланки, била изведена в регистратурата от ….2018 г.. Образецът на бланката бил утвърден от зам.-командира на военното формирование. След инструктажа обвиняемата р-к Г. застъпила в наряд като дежурен по КПП и изпълнявала задълженията си. При застъпването в наряд свидетелката р-к В. Н. също попълнила типова бланка за помощник-дежурен по КПП, в който вписала датите на наряда и се подписала. Своя План за дейността на помощник-дежурния по КПП, тя представила на обвиняемата р-к Г., която го утвърдила. Свидетелката също застъпила в наряд и носела службата си.

Съгласно т. 1 от Правила за задълженията на дежурния по контролно-пропускателен пункт с рег. № …-…/…..2018 г., утвърдени от командира на военното формирование, дежурният по КПП бил задължен „Да изготви и представи за утвърждаване личен план на заместник командира на военно формирование, съгласно инструкциите за задълженията на дежурния по КПП.“, а съгласно т. 15 от същите правила – „Дежурния по КПП почива от 24:00 ч. до 04:00 ч. и от 09:00 ч. до 11:00 ч., като през това време няма право да снема снаряжението си и да съблича униформата си“. Тези разпоредби не били спазени от р-к Г., като същата на 18.02.2019 г., около 14:50 ч., съзнателно изготвила, подписала и представила за утвърждаване …..2019 г. до 16:00 часа на …...2019 г., който не бил в съответствие с горепосочените разпоредби и същата следвало нерегламентирано да почива от 01:00 ч. до 05:00 ч. на ……2019 г.

Съгласно т. 1 от Правила за задълженията на помощник-дежурния по контролно-пропускателен пункт с рег. № …-…./……2018 г., помощник-дежурният по КПП бил задължен „Да изготви и представи за утвърждаване личния си план на Дежурния по КПП, съгласно инструкциите за задълженията на помощник-дежурния по КПП.“, а съгласно т. 9 от същите правила – „Помощник-дежурния по КПП почива от 20:00 до 24:00 часа, и от 11:00 до 13:00 часа, като през това време няма право да снема снаряжението си и да съблича униформата си.“.

Тези разпоредби не били спазени от р-к Н., като помощник-дежурен по КПП. Р-к Н. на …..2019 г., около 14:50 ч., изготвила и представила за утвърждаване на Дежурния по КПП – р-к Г. План за дейността на помощник-…...02.2019 г., който не бил в съответствие с горепосочените разпоредби и р-к Н. следвало нерегламентирано да почива от 09:00 ч. до 01:00 ч. и от 09:00 ч. до 11:00 ч.

Въпреки, че знаела за тези обстоятелства р-к Г. утвърдила личния план на р-к Н., който бил изготвен в разрез с Правилата за задълженията на помощник-дежурния по КПП.

         На …..2019 г. командирът на в. ф. …… – М., по това време свидетелят – подп. П. С. Ж., бил служебно командирован до град С. Свидетелят пътувал със служебен автомобил марка „Ф.”, модел „В.”, с рег. № .. …., собственост на формированието, управляван от свидетеля серж. Ж. Д. Р., от в. ф. … – М.. Маршрутът им на движение бил: гр. С.  – в. ф. .... - М. – гр. С.. Двамата посетили формированието с цел да вземат необходимите за командировката документи. Към 04:40 ч. пристигнали на КПП на в.ф. .... - М. и спрели на „стопа”, непосредствено пред бариерата. Пред сградата било осветено, нямало военнослужещ, не се виждал и военнослужещ на прозореца на КПП, и в самата сграда не светели лампи. Около минута, минута и половина свидетелят Ж. стоял в лекия автомобил, а дежурните длъжностни лица не излезли да вдигнат бариерата, да посрещнат командира на формированието, да проверят пътниците и автомобила, и да се представят, съгласно задълженията на дежурните длъжностни лица по КПП. Докато подп. Ж. слизал от автомобила, серж. Р. подал звуков сигнал от автомобила, но никой от дежурните не излязъл.

За времето от 21.00 ч. до 01.00 ч. р-к Н. почивала, съобразно Плана на помощник-дежурния по КПП, а след 01.00 ч. до 05.00 ч. изпълнявала задълженията си на помощник-дежурен, като съгласно Правилата за задълженията на помощник-дежурния по контролно-пропускателен пункт с рег. № ..-…/…2018 е следвало да почива от 20.00 ч. до 24.00 ч. и да бъде дежурна от 24.00 ч. до 04.00 ч. Около 04.40 ч. помощник-дежурният р-к Н. била седнала на дивана в стаята, а не на стола до прозореца и нямала пряка видимост към бариерата на формированието. Същата не забелязала към формированието да приближава автомобил и не видяла светещи фарове. Чула клаксон и забелязала, че на бариерата на КПП е спрял автомобил. В това време р-к Г. била на леглото и почивала от 01.00 ч. до 05.00 ч., съобразно Плана за носене на дежурство, и в нарушение на разпоредбата на Правила за задълженията на дежурния по контролно-пропускателен пункт с рег. № ..-../…..2018 г.; т. 15, съобразно които е следвало да почива от 24.00 ч. до 04.00 часа.

Свидетелката р-к Н. събудила обвиняемата р-к Г., която веднага се обадила на помощник-дежурния Р. за пристигналия автомобил. Като приключила разговора, заедно с Н. отишли до входната врата на сградата на КПП. След като вратата била отворена, те видели подп. Ж.. Свидетелят Ж. им направил забележка, че никой не му отворя бариерата. Обвиняемата Г. се опитала да се представи, а подп. Ж. се обърнал и тръгнал към чакащият го автомобил. През това време обвиняемата разпоредила на р-к Н. да вдигне бариерата и отново се обадила в дежурната стая, като съобщила, че подп. Ж. е пристигнал във военното формирование. Автомобилът бил пропуснат във формированието и посещението му било отразено в книгата за посещения. След 15-20 мин. подп. Ж. напуснал военното формирование. По време на почивката си обвиняемата била снаражена със зачисления ? пистолет, а помощник-дежурния носела дежурството си с нож. По делото нямало доказателства някоя от тях да е била раснаряжена или да е снела униформата си.

Във военното формирование била извършена служебна проверка. Назначената за това комисия, с председател свидетеля м-р С. С., изготвила Протокол за извършена служебна проверка рег. № ..-…/…..2019 г. На …...2019 г. била проведена беседа с р-к Г. и бил изготвен Протокол за проведена беседа, в който същата собственоръчно написала „Съгласна съм!“, относно извършените нарушения и се подписала. Със Заповед на Командира на в. ф. .... - М. № ..-../….2019 г. р-к Г. била наказана с дисциплинарно наказание „Мъмрене“.

Във връзка с разминаванията в бланкетните форми на Плановете на дежурния и помощник-дежурния по КПП, изготвени в разрез с Правила за задълженията на дежурния и на помощник-дежурншия по КПП във в.ф. … – М., на основание чл. 19, ал. 5, вр. с чл. 19, ал. 4 от Закона за военната полиция, с цел отстраняване на констатираните нарушения и предприемане на съответните мерки, било изпратено Сигнално писмо до Командира на в.ф. .... - М. подп. П. П. с Рег. № ..-…/…..2019 г.

Въз основа на гореизложената фактическа обстановка първоинстанционният съд е приел, че обвиняемата р-к Г. формално е осъществила инкриминираното деяние по чл. 391, ал. 1 от НК, но поради явната незначителност на обществената опасност на деянието е налице хипотезата на чл. 9, ал. 2, предл. 2 от НК. 

Въззивната инстанция, след задълбочен и всеобхватен анализ на събраните по делото доказателства намира, че извършеното от обвиняемата Г. деяние не представлява престъпление.

От доказателствата по делото е видно, че във военното формирование със заповед на командира били утвърдени Правила за задълженията на дежурния по контролно-пропускателен пункт с рег. № ..-…/….2018 г. (л. 23-25 от ДП), съгласно които дежурният по КПП почивал от 24:00 часа до 4:00 часа и от 9:00 часа до 11:00 часа. Правила с рег. № ..-…/…..2018 г. били утвърдени от командира на военното формирование и за задълженията на помощник-дежурния по контролно-пропускателен пункт, съгласно които последният почивал от 20:00 часа до 24:00 часа и от 11:00 часа до 13:00 часа. Към съответните правила била утвърдена от командването на военното формирование и типова бланка – „Подготовка за наряд“ и „План за дейността на дежурния и помощник-дежурния по контролно-пропускателен пункт“.  Съгласно така утвърдения индивидуален план за дейността на всяко едно от посочените длъжностни лица дежурният по КПП почивал от 01:00 часа до 05:00 часа и от 09:00 часа до 11:00 часа, помощник-дежурния по КПП от 09:00 часа до 01:00 часа и от 09:00 часа до 11:00 часа.

Безспорно е установено по делото, че в качеството си на дежурен по КПП обвиняемата Г. изготвила такава типова бланка с надпис „Подготовка за наряд“ и „План за дейността на дежурния по КПП“, в която попълнила само датите на процесното дежурство и съответно я е подписала, тъй като типовата бланка била утвърдена в този си вид от зам.-командира на формированието и тъй като такава била и практиката до този момент. Впоследствие представила Плана за утвърждаване от дежурния по поделение старши сержант Ю. Й., който го утвърдил. Свидетелката р-к Н., в качеството си на помощник-дежурен по КПП, също изготвила такава типова бланка с надпис „Подготовка за наряд“ и „План за дейността на помощник-дежурния по КПП“ и я представила за утвърждаване от обвиняемата р-к Г.в качеството й на дежурен по КПП, която последната също утвърдила.

Обвиняемата Г. попълнила и изготвила своята типова бланка „Подготовка за наряд“ и „План за дейността на дежурния по КПП“ в утвърдения й вид и съответно утвърдила личния план на р-к Н., тъй като типовите бланки в този им вид били утвърдени от зам.-командира на военното формирование и тъй като такава била наложилата се практика при даването на дежурствата в същото. Това е видно, както от обясненията на обвиняемата, така и от показанията на разпитаните по делото свидетели. Изрично свидетелят Й. в показанията си е заявил, че при даването на дежурствата се спазвало времето за почивка, посочено в съответната типова бланка „План за дейността на дежурния и помощник-дежурния по КПП“, а не времето, обозначено в съответните Вътрешни правила. Изрично и обвиняемата, в обясненията си е заявила, че както тя, така и р-к Н. са спазвали времето за почивка, посочено в индивидуалните планове за дейността им, а не това, залегнало в Правилата за задълженията на дежурните по контролно-пропускателен пункт, каквато била и обичайната практика във военното формирование.

От доказателствата по делото е видно, че обвиняемата е носела дежурството по КПП съобразно утвърдените типови бланки за дежурство, като в резултат на това е считала, че не допуска посоченото от прокуратурата нарушение на уставните правила. Същата е почивала в рамките на утвърденото време съобразно изготвения план за дейността й и след като е била събудена от помощник-дежурния по КПП е реагирала адекватно, уведомила е помощник-дежурния по военното формирование и заедно с р-к Н. са предприели действия по проверка на лекия автомобил. Типовата бланка – „Подготовка за наряд“ и „План за дейността на дежурния и помощник-дежурния по контролно-пропускателен пункт“ е била утвърдена от командването на военното формирование и съобразно наложилата се до този момент практика разчета на времето на военнодлъжностните лица, носещи съответните дежурства, е бил съобразен с нея. От доказателствата по делото е видно, че въпреки наличието на утвърдени Вътрешни правила за задълженията на дежурните по контролно-пропускателен пункт, разписаните в тях указания и разчети не са се спазвали, а вместо това длъжностните лица по наряда се съобразявали с разписания разчет съобразно утвърдените от командването типови бланки.

Въззивната инстанция споделя изцяло изводите на първоинстанционния съд, че деянието на обвиняемата в случая не е престъпно, но не поради това, че степента на обществената му опасност е явно незначителна, а поради това, че извършеното от нея не съставлява престъпление. В конкретния случай не е бил нарушен войсковия ред във формированието и съответните уставни правила, тъй като обвиняемата е изпълнявала задълженията си по процесното дежурство съобразно разписания разчет в утвърдената от  командването на формированието типова бланка за „Подготовка за наряд“ и „План за дейността на дежурния по КПП“, която въпреки несъответствието и разминаването си с Вътрешните правила не е била коригиран с течение на месеци и каквато е била установената практика в поделението. По същите причини обвиняемата е утвърдила и изготвения от редник Н. план за дейността й като помощник-дежурен по КПП. Обвиняемата Г. е почивала съобразно изготвения от нея план за дейността й като дежурен по КПП, който е бил утвърден за въпросния период и от дежурния по военно формирование. Същата е считала, че действа правомерно и в съответствие с утвърдените за дейността на съответните длъжности лица типови бланки и установената във военното формирование практика в тази насока. Не на последно място следва да се отбележи и обстоятелството, че във връзка с разминаванията в бланкетните форми на Плановете на дежурния и помощник-дежурния по КПП, изготвени в разрез с Правилата за задълженията на дежурния и на помощник-дежурншия по КПП във военното формирование, на основание чл. 19, ал. 5, вр. с чл. 19, ал. 4 от Закона за военната полиция било изпратено сигнално писмо с рег. № ..-…./…...2019 г. до командването, с цел отстраняване на констатираните нарушения и предприемане на съответните мерки.  

Предвид гореизложеното, въззивната инстанция намира, че протестираното решение следва да бъде потвърдено по гореизложените съображения, а именно – че извършеното от обвиняемата не съставлява престъпление, поради което подаденият протест следва да бъде оставен без уважение като неоснователен.

При служебната проверка на решението, въззивната инстанция не установи при постановяването му да са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да налагат неговата отмяна и връщане на делото за ново разглеждане.      

Ето защо и на основание чл. 338 от НПК, Военно-апелативният съд 

 

                                             

                                         Р   Е   Ш   И  :

 

        

ПОТВЪРЖДАВА  Решение № 17/23.10.2019 г., постановено по АНД № 75/2019 г. по описа на Военен съд – С. .

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                               

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg