Решение
28-01-2020

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 2

 

гр. София, 28.01.2020 година

 

  В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на тринадесети януари две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

           ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                                полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                               

 

 

при секретар Таня Димчева

и с участието на прокурора  генерал-майор Крум Манов

разгледа въззивно административно наказателно дело № 63 по описа за 2019 година, докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по протест на военен прокурор при ВОП – С., срещу решение № 18/24.10.2019 г.  по анд № 74/2019 г. по описа на Военен съд – С..

 

 

 

С обжалваното решение Военен съд-С. е признал за невиновна обвиняемата ..... В.Й.Н. от военно формирование ..... – М. за това, че на 18.02.2019 г. към 14.50 часа и на 19.02.2019 г. към 04.40 часа във военно формирование ..... – М., в качеството си на лице от денонощния наряд на формированието – помощник дежурен по контролно-пропусквателен пункт умишлено да е нарушила уставните правила на вътрешната служба като случаят е немаловажен – престъпление по чл. 391, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 304 от НПК във вр. с чл. 9, ал. 2, пр. 2 от НК е оправдана по това обвинение. 

 

В подадения протест се правят доводи за неправилност и незаконосъобразност на първоинстанционния съдебен акт, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон.

Твърди се, че съдът неправилно е преценил обстоятелствата по делото и представените доказателства, като не е извършил задълбочен анализ относно съставомерността на деянието. Също така се правят доводи, че решението не е мотивирано и не намира опора в събрания доказателствен материал. В тази насока се излагат подробни възражения, като се сочат събраните гласни доказателства, както и обясненията на обвиняемата. Тълкува се разпоредбата на чл. 391, ал. 1 от НК.

Прави се искане да се отмени решението на първоинстанционния съд и да се постанови ново, с което да се признае ..... В.Й.Н. за виновна по предявеното обвинение по чл. 391, ал. 1 от НК.

 В съдебно заседание пред въззивната инстанция прокурорът поддържа изцяло протеста на С.ската военно-окръжна прокуратура. Прави искане обвиняемата ..... В.Н. да бъде призната за виновна по предявеното й обвинение и да й се наложи наказание около предвидения минимум в закона.

 

В законния срок няма постъпило писмено възражение от обвиняемата ..... В.Н. и нейния адвокат Д. по депозирания протест.

В съдебно заседание пред въззивната инстанция защитникът адвокат Д. се явява лично, като прави искане протеста да бъде оставен без уважение и да се потвърди първоинстанционното решение на Военен съд – С.. Сочи се, че липсват основанията предвидени в закона за изменение или отмяна на постановеното решение. В тази насока се развиват и доводи, че обвиняемата Н. е носела дежурството си като помощник дежурен по КПП съобразно утвърдените бланки, като в резултат на това е счела, че не е допуснала нарушение на уставните правила.

Обвиняемата ..... В.Н. се явява лично и заявява, че е съгласна със становището на своя защитник, като в последната си дума прави искане да се потвърди решението на първоинстанционния съд.

 

Военно-апелативният съд, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните и след като извърши цялостна проверка на обжалвания съдебен акт, съобразно изискванията на чл. 314 НПК намери за установено от фактическа и правна страна:

Първоинстанционният съд е възприел следната фактическата обстановка:

Обвиняемата ..... ….. В.Й.Н. е на служба в Българската армия от 03.09.2018 година на длъжност „Младши телефонист във възел „Комуникационни и информационни системи във военно формирование ..... – М.“, назначена със Заповед № …../07.01.2019 година на командира на военно формирование ..... – М.. Няма награди и поощрения. Наказана е с дисциплинарно наказание „Мъмрене“ през 2019 година за деянието по настоящото дело. ..... Н. е завършила Спортно училище „……..“ – гр. С. през 2016 година. Същата е общителна с колектива, проявява воля за изява, като уменията и възможностите й са на много добро ниво и се справя много добре с поставените й задачи, като изпълнява в пълен обем нормативните документи и функционалните си задължения. Същата постига добри резултати при изпълнение на всекидневните си задължения, проявява готовност при изпълнение на поставените й задачи, умее да взема правилни решения по време на работа и се изразява точно и ясно. Притежава добри работни знания, има стремеж към лично усъвършенстване, притежава много добри умствени възможности и проявява съобразителност при вземане на решения в сложни ситуации. Умее да работи в екип, не е конфликтна личност и в отношенията с колегите си проявява любезност и учтивост.

Със Заповед на командира на военно формирование ..... – М. № …../02.01.2019 г. обвиняемата ..... В.Й.Н. и свидетелката ..... М.С.Г. били включени в състава на денонощния наряд на формированието и давали 24-ри часови дежурства, като длъжностни лица, съответно като помощник-дежурен и дежурен на контролно-пропускателен пункт (КПП) на формированието.

Съгласно Заповед на командира на в.ф. ..... – М. № …../15.02.2019 г. за времето от 16:00 ч. на 18.02.2019 г. (понеделник) до 16.00 ч. на 19.02.2019 г. (вторник) за помощник-дежурен по КПП била назначена ..... В.Й.Н., за дежурен по КПП била назначена свидетелката ..... М.С.Г., за дежурен по военно формирование – свидетелят ...... Ю.А.Й.и помощник-дежурен ..... Р.И.Р.. Преди да застъпят в дежурство на 18.02.2019 г., …… Й. провел инструктаж на ..... Н. и ..... Г., относно спазване на пропускателния режим на формированието, спазване на разпределението на времето им, изпълнение на служебните им задължения и др., съгласно Правилата за задълженията на помощник-дежурен по КПП и дежурен по КПП.

При застъпването в наряд обвиняемата ..... В.Н.  попълнила типова бланка за помощник-дежурен по КПП, с надпис „Подготовка за наряд” и „План за дейността на помощник-дежурния по КПП” за времето от 14.30 часа на 18.02.2019 г. до 16.00 часа на 19.02.2019 г. В бланката обвиняемата се подписала за „Помощник-дежурен по КПП” като попълнила само датите. Своя План за дейността на помощник-дежурния по КПП, тя представила на свидетелката ..... Г., която го утвърдила. Свидетелката ..... М. Г. изготвила типова бланка за дежурния по КПП и се подписала, като представила Плана за утвърждаване на ...... Ю. Й., който го утвърдил.

Типовите бланки се изготвяли в регистратура „класифицирана информация“ във военното форрмирование. Първата книга, съдържаща типовите бланки била изведена в регистратурата от 03.07.2018 г. Образецът на бланката бил утвърден от зам. командира на военното формирование. След инструктажа обвиняемата ..... Н. и свидетелката ..... Г. застъпили в наряд, като помощник-дежурен по КПП и съответно дежурен по КПП и изпълнявали задълженията си.

Съгласно т.1 от Правила за задълженията на помощник-дежурния по контролно-пропускателен пункт с рег. № …./11.10.2018 г.,/л. 28 – 29 от ДП/ утвърден от командира на военното формирование дежурният по КПП е задължен „Да изготви и представи за утвърждаване личния си план на дежурния по КПП, съгласно инструкциите за задълженията на помощник- дежурния по КПП“, а съгласно т.9 от същите правила – „Помощник дежурният по КПП почива от 20.00 ч .до 24:00 ч.. и от 11:00 ч. до 13.00 ч. като през това време няма право да снема снаряжението си и да съблича униформата си“. Тези разпоредби не били спазени от ..... Н., като същата на 18.02.2019 г., около 14:50 ч., съзнателно изготвила, подписала и представила за утвърждаване План за дейността на помощник-дежурния по КПП за времето от 14:30 часа на 18.02.2019 г. до 16:00 часа на 19.02.2019 г., който не бил в съответствие с горепосочените разпоредби и същата следвало нерегламентирано да почива от 21:00 ч. до 01:00 ч. на 19.02.2019 г.

Въпреки, че знаела за тези обстоятелства ..... Г. утвърдила личния план на ..... Н., който бил изготвен в разрез с Правилата за задълженията на помощник-дежурния по КПП.

На 19.02.2019 г. командирът на в. ф. ..... – М., по това време, свидетелят – ....... П.С.Ж.бил служебно командирован до град С.. Свидетелят пътувал със служебен автомобил марка „………”, модел „…….” с рег.№ .. … …, собственост на формированието, управляван от свидетеля …… Ж. Д. Р. от в. ф. ..... – М.. Маршрутът им на движение бил: гр. С. – в. ф. ..... – М. – гр. С.. Двамата посетили формированието с цел да вземат необходимите за командировката документи. Към 04:40 ч. пристигнали на КПП на в.ф. ..... – М. и спрели на знака „стоп“, непосредствено пред бариерата. Пред сградата било осветено, нямало военнослужещ, не се виждал и военнослужещ на прозореца на КПП, и в самата сграда не светели лампи. Около минута и половина свидетелят Ж. стоял в лекия автомобил, а дежурните длъжностни лица не излезли да вдигнат бариерата, да посрещнат командира на формированието, да проверят пътниците и автомобила и да се представят, съгласно задълженията на дежурните длъжностни лица по КПП. Докато ....... П.Ж. слизал от автомобила, ….. Р. подал звуков сигнал от автомобила, но никой от дежурните не излязъл.

За времето от 21.00 ч. до 01.00 ч. ..... Н. почивала, съобразно Плана на помощник-дежурния по КПП, и в нарушение на Правилата, а след 01.00 ч. до 05.00 ч. изпълнявала задълженията си на помощник-дежурен, като съгласно Правилата за задълженията на помощник-дежурния по контролно-пропускателен пункт с рег. № …./11.10.2018 година е следвало да почива от 20.00 ч. до 24.00 ч. и да бъде дежурна от 24.00 ч. до 04.00 ч. Около 04.40 ч. помощник-дежурният ..... Н. била седнала на дивана в стаята, а не на стола до прозореца и нямала пряка видимост към пътя и бариерата на формированието. Същата не забелязала към формированието да приближава автомобил и не видяла светещи фарове. Чула клаксон и забелязала, че на бариерата на КПП е спрял автомобил. В това време ..... Г. била на леглото и почивала от 01.00 ч. до 05.00 ч., съобразно Плана за носене на дежурство, и в нарушение на разпоредбата на Правила за задълженията на дежурния по контролно-пропускателен пункт с рег. № …../11.10.2018 г.; т.15, съобразно които е следвало да почива от 24.00 ч до 04.00часа.

Обвиняемата ..... Н. събудила свидетелката ..... Г., която веднага се обадила на помощник-дежурния Р. за пристигналия автомобил. Като приключила разговора, заедно с Н. отишли до входната врата на сградата на КПП. След като вратата била отворена, те видели ....... Ж.. Свидетелят Ж. им направил забележка, че никой не му отворя бариерата. Свидетелката Г. се опитала да се представи, а ....... Ж. се обърнал и тръгнал към чакащия го автомобил. През това време свидетелката разпоредила на обвиняемата ..... Н. да вдигне бариерата и отново се обадила в дежурната стая, като съобщила, че ....... Ж. е пристигнал във военното формирование. Автомобилът бил пропуснат във формированието и посещението му било отразено в книгата за посещения. След 15-20 мин. ....... Ж. напуснал военното формирование. По време на дежурството си обвиняемата ..... Н. била снаражена със зачисления нож, а ..... Г. била въоръжена с пистолет. По делото няма доказателства някоя от тях да е била раснаряжена или да е снела униформата си.

Във военното формирование била извършена служебна проверка. Назначената за това комисия, с председател свидетелят ... С.С., изготвила Протокол за извършена служебна проверка рег. № …../28.02.2019 г. На 06.03.2019 г. била проведена беседа с Н. и бил изготвен Протокол за проведена беседа, в който същата собственоръчно написала „Съгласна съм!“, относно извършените нарушения и се подписала. Със Заповед на командира на в.ф. ..... – М. № ЛС-5 /06.03.2019 г. ..... Н.  била наказана с дисциплинарно наказание „Мъмрене“.

Във връзка с разминаванията в бланкетните форми на Плановете на дежурния и помощник-дежурния по КПП, изготвени в разрез с Правила за задълженията на дежурния и на помощник-дежурншия по КПП във в.ф. ..... – М., на основание чл.19, ал.5, вр. с чл.19, ал.4 от Закона за военната полиция, с цел отстраняване на констатираните нарушения и предприемане на съответните мерки, било изпратено Сигнално писмо до командира на в.ф. ..... – М. ....... П.П. с рег. № ……./13.05.2019 г.

При така установената фактическа обстановка първоинстанционният съд е постановил решението, като е признал обвиняемата ..... Н. за невиновна и на основание чл. 304 от НПК вр. чл. 9, ал. 2, пр. 2 от НК я е оправдал по повдигнато обвинение по чл. 391, ал. 1 от НК.

 

От писмените доказателствата по делото се установява, че във военното формирование ..... - М. със заповед на командира били утвърдени Правила за задълженията на помощник-дежурния по контролно-пропускателен пункт с рег. № …../11.10.2018 г. (л. 28-29 от ДП), съгласно които помощник -дежурният по КПП почивал от 20:00 часа до 24:00 часа и от 11:00 часа до 13:00 часа. Правила с рег. № ……/11.10.2018 г. били утвърдени от командира на военното формирование и за задълженията на дежурния по контролно-пропускателен пункт, съгласно които последният почивал от 24:00 часа до 04:00 часа и от 09:00 часа до 11:00 часа. Била утвърдена от командването на военното формирование и типова бланка – „Подготовка за наряд“ и „План за дейността на дежурния и помощник-дежурния по контролно-пропускателен пункт“.  Съгласно така утвърдения индивидуален план за дейността на всяко едно от посочените длъжностни лица дежурният по КПП почивал от 01:00 часа до 05:00 часа и от 09:00 часа до 11:00 часа, помощник-дежурният по КПП от 09:00 часа до 01:00 часа и от 09:00 часа до 11:00 часа.

Налице е очевидно разминаване във времето за почивка на дежурния по КПП и помощник-дежурния по КПП определени с правилата и тези в изготвените типови бланки – „Подготовка за наряд“ и „План за дейността …“

 

Установено е, че в качеството си на помощник-дежурен по КПП обвиняемата ..... Н. изготвила такава типова бланка с надпис „Подготовка за наряд“ и „План за дейността на помощник-дежурния по КПП“, в която попълнила само датите на дежурството и съответно я е подписала, тъй като типовата бланка била утвърдена в този си вид от зам.-командира на формированието и тъй като такава била и практиката до този момент. Впоследствие представила Плана за утвърждаване от дежурния по КПП ..... Г., която го утвърдила.

Свидетелката ..... Г., в качеството си на дежурен по КПП, също изготвила такава типова бланка с надпис „Подготовка за наряд“ и „План за дейността на дежурния по КПП“ и я представила на ……. Ю. Й., който бил дежурен по военно формирование, който го утвърдил.

 

 Обвиняемата ..... Н. попълнила и изготвила своята типова бланка „Подготовка за наряд“ и „План за дейността на помощник-дежурния по КПП“ в указания й вид която била утвърдена от ..... Г., тъй като типовите бланки в този им вид били утвърдени от зам.-командира на военното формирование и тъй като такава била наложилата се практика при даването на дежурствата в същото. Това се установява от обясненията на обвиняемата, така и от показанията на разпитаните по делото свидетели. Изрично свидетелят Й. в показанията си е заявил, че при даването на дежурствата се спазвало времето за почивка, посочено в съответната типова бланка „План за дейността на дежурния и помощник-дежурния по КПП“, а не времето, обозначено в съответните Вътрешни правила. Изрично и обвиняемата, в обясненията си е заявила, че както тя, така и ..... Г. са спазвали времето за почивка, посочено в индивидуалните планове за дейността им, а не това, залегнало в Правилата за задълженията на дежурните по контролно-пропускателен пункт, каквато била и обичайната практика във военното формирование.

 

 

..... В.Н. е носела дежурството като помощник-дежурен по КПП съобразно утвърдените типови бланки за дежурство, като в резултат на това е считала, че не допуска нарушение на уставните правила. Същата е почивала в рамките на утвърденото време съобразно изготвения план за дейността й. Реагирала е адекватно като е събудила дежурния по КПП която е уведомила помощник-дежурния по военното формирование, че на порталът е командирът на военно формирование със служебния лек автомобил. Двете са пристъпили към последващите им действия, като са пропуснали командира да влезе в района на военното формирование, а в последствие и да го напусне, като също са уведомили дежурния по военно формирование. По време на дежурството ..... Н. и ..... Г. са били облечени в съответната военна униформа и не са снемали снаряжението си.  

 

 Типовата бланка – „Подготовка за наряд“ и „План за дейността на дежурния и помощник-дежурния по контролно-пропускателен пункт“ е била утвърдена от командването на военното формирование и съобразно наложилата се до този момент практика разчета на времето на военнодлъжностните лица, носещи съответните дежурства, е бил съобразен с нея. Установено е, че въпреки наличието на утвърдени Вътрешни правила за задълженията на дежурните по контролно-пропускателен пункт и разписаните в тях указания и разчети не са се спазвали, а вместо това длъжностните лица по наряда се съобразявали с разписания разчет съобразно утвърдените от командването типови бланки

 

Военно-апелативният съд в настоящия състав намира, че деянието на обвиняемата в случая не е престъпно, но не поради това, че степента на обществената му опасност е явно незначителна /както е възприел първоинстанционният съд/, а поради това, че извършеното от нея не съставлява престъпление. В конкретния случай не е бил нарушен войсковия ред във формированието и съответните уставни правила, тъй като обвиняемата е изпълнявала задълженията си по процесното дежурство съобразно разписания разчет в утвърдената от  командването на формированието типова бланка за „Подготовка за наряд“ и „План за дейността на помощник-дежурния по КПП“, която въпреки несъответствието и разминаването си с Вътрешните правила не е била коригирана с течение на месеци и каквато е била установената практика в поделението.

 

..... Г. като дежурен по КПП е утвърдила и изготвения от ..... Н. план за дейността й като помощник-дежурен по КПП. Обвиняемата Н. е почивала съобразно изготвения от нея план за дейността й като помощник-дежурен по КПП. Тя е считала, че действа правомерно и в съответствие с утвърдените за дейността на съответните длъжности лица типови бланки и установената във военното формирование практика в тази насока. Липсва субективният елемент в съзнанието на обвиняемата Н., че е извършвала престъпление.

Правилно първоинстанционният съд е стигнал до извода, че обвиняемата ..... Н. е невиновна и я е оправдал по повдигнатото обвинение по чл. 391, ал. 1 от НК, но неправилно е посочил основанието, че деянието ? не е престъпно, поради това, че неговата обществена опасност е явно незначителна – чл. 9, ал. 2, пр. 2 НК.  В конкретния случай деянието на ..... Н. не покрива субективните признаци на престъплението по чл. 391, ал.1 НК и поради това не е престъпление, поради което е налице хипотезата на чл. 304, алт. 3 във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 2 от НПК.

Предвид изложеното протестът се явява неоснователен, а решението на Военен съд – С. следва да бъде изменено в частта досежно основанията за оправдаването на ..... Н., като се приеме, че деянието не  е извършено виновно и не съставлява престъпление.

В останалата част присъдата на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдена.      

 

Военно-апелативният съд като провери служебно изцяло правилността на атакувания съдебен акт, намери, че при разглеждане на делото не са допуснати нарушения на процесуалните правила от категорията на съществените, довели до ограничаване правото на защита на обвиняемата ..... В.Н., които да налагат отмяна на решението и връщането на делото за ново разглеждане на прокурора или на друг състав на съда.

 

По изложените съображения Военно-апелативният съд и на основание  чл. 337, ал. 3, пр. 1 и чл. 338 от НПК,

 

                 

                Р   Е   Ш   И   :

 

                    

 

ИЗМЕНЯ решение № 18 от 24.10.2019 г. по анд № 74/2019 г. по описа на Военен съд-С., в частта относно основанието за оправдаването на ..... В.Й.Н., като приема, че деянието предмет на обвинението по чл. 391, ал. 1 от НК  не е извършено виновно и не съставлява престъпление.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му част.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

 

 

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg