Определение по чл. 327 от НПК
21-01-2020

 

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                              3

 

гр. София, 21.01.2020 година

 

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесети и първи януари, две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк.  ГЕНКО ДРАГИЕВ

 ЧЛЕНОВЕ:  полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                            полк.  РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретар Т. Димчева,

разгледа въззивно н. о. х. дело № 67 по описа за 2019 година,

докладвано от съдията полк. Александров,

образувано по протест на прокурор от Военно-окръжна прокуратура П., срещу присъда № 13/19.07.2018г. по наказателно общ характер дело № 313/2015 г. по описа на Военен съд П..

 

С горната присъда състав на Военен съд П. е признал подсъдимия ........ Д.А.Ш. от в.ф. ..... – К., за НЕВИНЕН в това че, в качеството си на длъжностно лице - …… на в. ф.  ..... – К. („............... - К.“), в периода от неустановена дата преди 29.04.2014 г. до 05.08.2015 г., в гр. К. и гр. С., при условията на продължавано престъпление, злоупотребил с властта си и със служебното си положение; не изпълнил задълженията си по служба и превишил властта си, като деянието е извършвано системно от началник към подчинени, действал е с цел да набави за себе си и за другиго (А.Г.Г.-Ш., Община К., Община К., Община К. и Сдружение „…………” – гр. К.) имотна облага на обща стойност 65 595,37 (шестдесет и пет хиляди, петстотин деветдесет и пет лева и тридесет и седем стотинки) лева и е причинил другиму вреда, и от деянието са настъпили тежки вредни последици, както следва :

 - имуществени вредни последици за Командването на ………., на обща стойност 43 218,83 (четиридесет и три хиляди, двеста и осемнадесет лева и осемдесет и три стотинки) лева и

- неимуществени вредни последици за Сухопътни войски, изразяващи се в: допуснати отклонения в ежедневния ритъм на дейността на бригадата, намаляване на бойната й готовност, нарушаване на разпределението на служебното време на военнослужещите от състава й, неспазване на изискването за осигуряване на сигурна и непрекъсната свръзка в подчинените му структури, неподдържането на войсковия ред в бригадата в съответствие с Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България, незачитане на честта и достойнството на подчинените му, неспазването на моралните и етични норми на поведение, злепоставяне на целия команден състав на Българската армия с оповестяването на случая във всички средства за масово осведомяване и неефективно управление на предоставените му ресурси, и е ОПРАВДАН да е извършил престъпление по чл. 387,  ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Предявеният и приет за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск от Командването на ………. срещу ........ Д.А.Ш. за претърпени имуществени вреди в размер на 69 806,77 лева и за сумата от 2 624,00 лева - разноски за юрисконсултско възнаграждение, е ОТХВЪРЛЕН като неоснователен и недоказан.

Първоинстанционният съд се е разпоредил с веществените доказателства по делото и на основание чл. 190, ал. 1 от НПК е постановил направените по делото деловодни разноски в общ размер от 4 504,98 (четири хиляди петстотин и четири лева и деветдесет и осем стотинки) лева ДА ОСТАНАТ за сметка на Държавата.

В протеста се твърди, че присъдата е неправилна, незаконосъобразна  и постановена при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Сочи се, че на досъдебното производство и на съдебното следствие са събрани достатъчно доказателства, които водят до единствено възможния извод, че с деянията си …….. Ш. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението, за което е предаден на съд.

В допълнителните писмени изложения към протеста и във вторите такива, прокурорът излага оплаквания, които могат да бъдат обобщени, че: 1. В мотивите на съда приетата фактическа обстановка е непълно описана; 2. На съдебното следствие са назначени вещи лица и са приети заключения на експертизи в нарушения на закона; 3. Съдът не е обсъдил всички свидетелски показания; 4. Нарушен е редът на водене на съдебното следствие при провеждане разпитите на определени свидетели; 5. Декларативен подход и липса на критичен анализ на доказателствата; 6. При разглеждане на делото са били налице основания за отвод на съдебния състав.

Предлага се първоинстанционната присъда да бъде отменена, като подсъдимият бъде признат за виновен и осъден по повдигнатото му с обвинителния акт обвинение и му бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ около средния размер на предвиденото в закона, с приложение на чл. 66, ал. 1 НК.

Срещу протеста, допълнителните и вторите допълнителни изложения към него са постъпили писмени възражения и допълнителни писмени възражения от защитника на подсъдимия адв. И.Д. от …... В тях се твърди че протестът е неоснователен и недоказан, а първоинстанционната присъда правилна, поради което следва да бъде потвърдена.

На първо място адв. Д. изтъква, че протестът и двете допълнителни писмени изложения към него са нередовни по смисъла на чл. 320, ал. 1 НПК, тъй като в тях не са посочени конкретно неизяснените обстоятелства и доказателствата, които следва да се съберат и проверят от въззивния съд. Защитникът твърди, че са налице единствено разнопосочни оплаквания, които не покриват минималните изисквания за редовност на протеста. В подкрепа на това становище са цитирани извадки от обсъждането на втори въпрос на ТР № 5/21.05.2018 г. по тълкувателно дело № 5/2017 г. ОСНК на ВКС. Поради горното предлага протестът да бъде върнат на съдията - докладчик от първоинстанционния съд на основание чл. 323, ал. 1, т. 1, вр. чл. 320, ал. 1 НПК, който да даде указания на прокурора в седмодневен срок да отстрани нередовностите в протеста, а при неизпълнение на тези указания да му върне протеста.

По нататък адв. Д. заявява, че: 1. В мотивите си съдът, в съответствие с изискванията на чл. 305, ал. 3 НПК е описал в достатъчен обем установените обстоятелства, релевантни за решаване на делото; 2. Оплакванията за неправилен отвод на вещото лице А.Д.и замяната му с друго вещо лице и опорочаване на процедурите по назначаване на експертизи в хода на съдебното следствие и приемането заключенията на експертизите по делото са неоснователни - именно Военно-окръжна прокуратура П. е допуснала нарушение с назначаването на Д. за вещо лице, без той да притежава необходимите специални знания и без да е вписан в списъците по чл. 398, ал. 1 ЗСВ в ДВ; 3. Неверни са твърденията на прокурора, че не били обсъждани показанията на всички свидетели и че в мотивите били визирани само 58 от общо 79 свидетели. Това се дължи на факта, че на съдебното следствие са били заличени свидетели като неотносими към предмета на доказване; 4. Обстоятелството, че разпитите на свидетелите са провеждани по всеки отделен пункт на обвинителния акт в различни съдебни заседания, а не наведнъж, не е нарушение, а напротив – сторено е с цел по - ефективно разкриване на обективната истина, прегледност на протоколите по делото и подреденост на съдебното следствие. Освен това, в хода на съдебното следствие прокурорът никога не е възразявал по така определения и съгласуван със страните ред за провеждане разпитите на свидетелите; 5. Неоснователни са твърденията за наличие на основания за отвод на съдебния състав, които са направени едва в допълнителните и вторите писмени изложения към протеста. Отвод от страна на прокурора не е правен спрямо никой от членовете на състава по време на съдебното следствие.       

По протеста е било образувано внохд № 38/2019г. по описа на ВАпС. С определение № 45/26.09.2019 г. състав на съда е приел, че протестът не отговаря на изискванията на чл. 320, ал. 1 НПК, прекратил е съдебното производство и е изпратил делото на Военен съд - П. за евентуално приложение разпоредбата на чл. 323, ал. 1, т. 1 НПК. 

С Разпореждане от 01.11.2019 г. съдията – докладчик по нохд № 313/2015 г., на основание чл. 323, ал. 1, т. 1, вр. чл. 320, ал. 1 НПК, е върнал протеста на прокурора за привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 320, ал. 1 НПК с подробно описани указания.

В изпълнение на дадените указания прокурорът е изготвил  „Допълнение към протеста“. В него се сочи, че назначеното от съда вещо лице А. Д. не е отговорил на конкретно посочени задачи, касаещи пазарната стойност на извършените СМР и транспорти дейности в апартамента на подсъдимия в гр. С. по пазарни цени към м. януари – март 2015 г. и стойността на получените от …….. Н. П. и …… Х. К. суми за компенсации на 12.03.2015 г по пункт 9 от обвинението; както и относно пазарната стойност на наемната цена на предоставената за ползване автомобилна техника имущество и труда на военнослужещите, касаещи обвиненията по пункт 1,2,4,5,6,8,10 и 11 от обвинителния акт.

Повторно назначената съдебно - оценителна експертиза, изготвена от вещото лице Р. М. не е отговорила на въпроса каква е средната наемна цена по месеци и общо за периода на извършване на услугата от м. март 2014 г до 13.06.2015 г. по пункт 12 от обвинението.

По пункт 13 от обвинението, вещото лице Р. К. не е дал отговор на поставените му въпроси за определяне на средната пазарна наемна цена по месеци и общо за периода 14.12.2014 – 05.08.2015 г. на помещение парк № 5 в учебен център Марино поле; за помещение, обособено като клетки № 11 и № 12 в парк № 3 в същия учебен център и за същия период; както и каква е общата стойност на средните пазарни наемни цени на помещенията - парк № 5 и клетки № 11 и № 12 в парк № 3 в същия учебен център и за същия период.

Липсата на отговор на посочените по - горе въпроси съставлява неизяснени обстоятелства по делото, поради което прокурорът предлага за изясняването им въззивният съд да назначи нови повторни експертизи, които да дадат заключение по тези задачи. Няма други искания за събиране и проверка на доказателствата.

Срещу допълнението към протеста са постъпили втори допълнителни писмени възражения от защитника на подсъдимия адв. И.Д. от ….. В тях той счита, че третото допълнение към въззивният протест е допустимо, но нередовно и го оспорва като неоснователно и недоказано.

Нередовността се изразя в това, че с него не са поставени конкретни искания за конкретни експертизи; не са поставени конкретни въпроси, които да бъдат изследвани от въззивния съд. Допълнението представлява копиране на отделни пасажи от предходните допълнения към протеста, поради което не отговаря на изискванията на чл. 320, ал. 1, изр. 2 НПК и протестът следва да бъде върнат на прокурора на основание чл. 323, ал. 1, т. 1 НПК.   

Алтернативно посочва, че ако съдът счете протеста за редовен, то се касае за злоупотреба с процесуални права и черпене на права от собственото си неправомерно поведение от страна на военно окръжния прокурор …. Д. Б.. Твърди, че третото допълнение към протеста, освен че е формално, но и влиза в противоречие с по - рано заявеното от …... Б. - от една страна той никога не е завявал пред основния съд, че оспорва изслушаните заключения на всички експертизи в хода на първоинстанционното производство; а от друга страна - в пледоарията си по време на съдебните прения в с.з. от 12.07.2018 г. е заявил, че „П.ската военно-окръжна прокуратура намира, че след така продължилото съдебно следствие, обективната истина е разкрита, по отношение на пунктовете, по които е повдигнато обвинение с обвинителния акт“.

Наред с всичко изложено, адв. Д. заявява, че в мотивите си първоинстанционния съд е приел, че деянията на подсъдимия не съставляват престъпление поради липса на обективна и субективна страна, и затова няма спор по финансовото изражения на деянията с конкретно установени вреди по чиито размер се спори. Твърди, че повторни заключения на вещи лица биха били ирелевантни, а освен това назначаването на повторни експертизи би довело до излишни нови разходи за държавния бюджет, което е неоправдано за обществения интерес.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, след като се запозна със събраните по делото доказателства; с мотивите на атакувания съдебен акт; с въззивния протест и допълненията към него и с писмените възражения на защитника на подсъдимия адв. И.Д., намира, че на този етап не се налага разпит на подсъдимия.

По отношение искането на прокурора за назначаване на повторна съдебно - оценителна експертиза с посочените задачи, съдът ще се произнесе след изслушване становищата на всички страни.

Делото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство по гл. ХХІ НПК с призоваване на подсъдимия; защитниците му адв. И.К.Ж. от …..; адв. С.Г. от … и адв. И.Х. Д. от …; гл. юристконсулт Н.З.А.за гражданския ищец ……… и прокурор от Военно-апелативна прокуратура, като подсъдимият бъде уведомен, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

 

Поради изложеното и на основание чл. 327 НПК, Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

НАСРОЧВА  делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.02.2020 година от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват подсъдимият ........ Д.А.Ш. от адрес гр. С., бул. „……..“ № …., вх. ., ет. ., ап. …, тел. …..; защитниците му адв. И.К.Ж. от АК В., от адрес гр. С., ул. „……“ № .., ет. ., кантора …, тел. …….; адв. С.Г. от САК, от адрес гр. С., ул. „…..“ № .., тел. …….. и ……. и адв. И.Х. Д. от ВТАК, от адрес гр. В.Т., ул. „…….“ № ., ет. ., офис ., тел.  …….; гл. юристконсулт Н.З.А.за гражданския ищец ……, от адрес гр. С., бул. „… …..“ № .., тел. ……., ……. - в.ф. ….. С. и прокурор от Военно-апелативна прокуратура.

Подсъдимият да бъде уведомен, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протестиране пред Върховния касационен съд.

                                                        

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 

                                                                               

                                                                                                

  1.

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

 2.

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg