Определение
27-02-2020

    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                                                   № 8  

 

София, 27.02. 2020 г.

 

              В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и седми февруари две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                     

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк.  ГЕНКО ДРАГИЕВ

       ЧЛЕНОВЕ:   полк.  СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                         полк.  РУМЕН ПЕТКОВ

 

 

при секретар Таня Димчева

разгледа въззивно наказателно дело № 67 по описа за 2020 година,

докладвано от съдията  полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ,

 

 

С протоколно определение от 21.02.2020 г. настоящият състав е назначил по делото повторна комплексна съдебно – оценителна – счетоводна и техническа експертиза с конкретни задачи, която да се извърши в срок от 60 /шестдесет/ дни от трима специалисти в съответните области, касаещи въпросите на експертизата, с достъп до класифицирана информация, от Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи "…….“ гр. С., включени в Списъка на вещите лица за съдебния район на СГС за 2019 г., утвърден от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на СГС за 2019 г., издаден от Министъра на правосъдието, обн. в ДВ, бр. 20/08.03.2019 г., определени от Председателя на Управителния съвет на Сдружението.

С писмо изх. № 011/26.02.2020г. /наш вх. № 150/27.02.2020 г./, Председателят на Управителния съвет на Сдружението …. ... В. П., препоръчва за вещи лица да бъдат назначени: ….. М.Б.К. – строителен инженер – диплома от УАСГ, притежаваща сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти, включена в Списъка  на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на СГС за 2019 г., издаден от Министъра на правосъдието, обн. в ДВ, бр. 20/08.03.2019 г. - в частта на определянето на наемни цени на недвижими имоти; …. Е.А.П. – машинен инженер – диплома от Технически университет София, притежаваща сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения, сертификат от НЕОЦ за съдебен експерт - оценител на дълготрайни и оборотни активи, включена в Списъка  на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на СГС за 2019 г., издаден от Министъра на правосъдието, обн. в ДВ, бр. 20/08.03.2019 г. - в частта на определянето на наемни цени на машини и съоръжения, и ….. ….. А.К.М. – със специалност „Финанси и кредит“, стаж като счетоводител, включена в Списъка  на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на СГС за 2019 г., издаден от Министъра на правосъдието, обн. в ДВ, бр. 20/08.03.2019 г. - в частта по определянето на труд и работни заплати.

        

 

Поради изложеното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

НАЗНАЧАВА  за вещи лица, които да изготвят повторната комплексна съдебно – оценителна – счетоводна и техническа експертиза следните специалисти:

1. ….. М.Б.К., включена в Списъка  на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на СГС за 2019 г., издаден от Министъра на правосъдието, обн. в ДВ, бр. 20/08.03.2019 г., Клас „Строително – техническа експертиза“; със специалност „Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения“.

2. ….. Е.А.П., включена в Списъка  на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на СГС за 2019 г., издаден от Министъра на правосъдието, обн. в ДВ, бр. 20/08.03.2019 г., Клас „Съдебно – инженерно - техническа експертиза“; със специалност „Оценител на машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи“.

3. …… …… А.К.М., включена в Списъка  на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на СГС за 2019 г., издаден от Министъра на правосъдието, обн. в ДВ, бр. 20/08.03.2019 г., Клас „Съдебно – икономически експертизи“; Съдебно – счетоводна експертиза и Съдебно – финансова – икономическа експертиза“, със специалност „Финанси и кредит“.

На вещите лица да се предоставят всички материали, намиращи се в: ДП № ……./2015 г. по описа на Военно-окръжна прокуратура София /с изключение на тези, съдържащи класифицирана информация/; НОХД № 313/2015 г. по описа на Военен съд Пловдив и ВНОХД № 67/2019 г. по описа на Военно-апелативния съд.

При изготвяне на експертизата на вещите лица да се окаже пълно съдействие от: Командира на в.ф. ….. – К.; Командира на Сухопътни войски; началник сектор „Финанси“ в Сухопътни войски; Главния директор на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ в МО; Директора на Щаба на отбраната и Директора на Дирекция „Логистика“ към Щаба на отбраната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                        2.

  

 

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg