Определение по чл. 327 от НПК
23-12-2019

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

71

 

гр. София, 23.12.2019 година

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и трети декември, две хиляди и деветнадесета  година, в състав:

 

                   

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                                     ЧЛЕНОВЕ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                                                            полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

                           

 

разгледа ВНОХД № 69, по описа за 2019 година, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по жалба от М. А. Й., срещу Присъда № 15/11.11.2019 г., постановена по НОХД № 100 по описа за 2019 г. на Военен съд – Сливен.

 

 

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

 

С обжалваната присъда състав на Военен съд – Сливен е признал подсъдимия бивш цивилен служител М. А. Й., от в.ф. .... - Ш., за виновен в това, че на …..2014 г., в гр. Ш., придобил и държал до …..2018 г. огнестрелно оръжие, без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл. 339, ал. 1 и чл. 54 НК го е осъдил на две години лишаване от …….05.2014 г. и го е оправдал по това обвинение.

На основание чл. 66 НК изпълнението на наложеното наказание е било отложено за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл. 189, ал. 3 НПК съдът е осъдил подсъдимия да  заплати направените по делото разноски в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Военен съд – Сливен и в полза на РС ВП – Варна.

На основание чл. 53 ал. 2 б. „а“ от НК съдът е отнел в полза на държавата 1 брой пушка калибър 7,92 мм, „...-..“, като е постановил същата да е на съхранение в служба КОС при ОД на МВР – Ш..

Съдът е постановил също така след влизане на присъдата в сила Свидетелство за дарение № ..../....2014 г. на карабина „….“ да се върне на лицето М. И. М..

 

          В срока по чл. 319, ал. 1 НПК срещу първоинстанционната присъда е постъпила въззивната жалба.

 

В жалбата се прави възражение, че присъдата е незаконосъобразна и неоснователна. Сочи се, че първоинстанционният съд не се е съобразил със събраните по делото доказателства, които, според подсъдимия, сочели, че не е извършено престъпление по чл. 339, ал. 1 НК. Оръжието не било придобито от подсъдимия, а от представители на Факултет „.....“ гр. Ш. към НВУ „В. Л.“ – гр. В. Т. При приемането на оръжието подсъдимият нямал качеството и на длъжностно лице, отговарящо за експонатите в музея, което не било съобразено от решаващия съд. Сочи се, че съдът не е взел предвид и обстоятелството, че е налице и Акт за дарение, с който по безспорен начин се доказвало, че въпросното оръжие е предадено на музея, а не на подсъдимия. След приемане на дарението е следвало съответните длъжностни лица, а не подсъдимият, да предприемат необходимите действия за завеждането, обезопасяването и съхранението на дареното оръжие. Възразява се, че неправилно бил приложен и чл. 53, ал. 2, б. „а“ НК, тъй като съдът на практика отнел имущество от факултет на БА, на който принадлежало оръжието, съгласно Акта за дарение, в полза на държавата.

В жалбата се посочва, че след изготвяне и запознаване с мотивите на първоинстанционния съд подсъдимият ще представи допълнително становище към жалбата си, както и допълнителни доказателства.

Съдът установи, че такива към настоящия момент не са постъпили и не се правят доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че във въззивната жалба не се прави искане за събиране на нови доказателства и като съобрази събраните до момента доказателства по делото намира, че на този етап за изясняване на обстоятелствата не се налага провеждането на въззивно съдебно следствие за събиране на нови доказателства и делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Водим от гореизложеното, съдът счита, че делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.01.2020 г. от 10,00 часа, за която дата и час да се призоват страните.

 

Предвид горното и на основание чл. 327 НПК, СЪДЪТ

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на        20.01.2020 г. от 10,00 часа, което ще се проведе в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, Зала № 4, партер, за която дата да се призоват страните, като в призовката до подсъдимия да се посочи, че явяването му е задължително.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:  

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg