Определение по чл. 327 от НПК
06-01-2020

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1

 

гр. София, 06.01.2020 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на шести януари през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

          ЧЛЕНОВЕ:  полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                                  полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

 

разгледа въззивно наказателно общ характер дело № 71 по описа за 2019 г. докладвано от съдията полк. Петьо Сл. Петков, образувано по ЖАЛБА от адв. Р.И. от АК – гр. Б. защитник на подсъдимия ... Г.С.С. от в.ф. ..... – гр. С., срещу присъда № 15 от 01.08.2018 г. по НОХД № 162/2017 г. по описа на Военен съд – гр. П..

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

С присъда № 15/01.08.2018 година по нохд № 162/2017 година състав на Военен съд – П. е признал подсъдимия ……. Г.С.С. от в.ф. .....-С. за виновен в това, че на 03.04.2017 година в град Х. управлявал л.а. „……“, модел „….“ с ДКН …….. с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда и на основание чл. 343б, ал. 1 и чл. 57, ал. 2 от НК го е осъдил на една година лишаване от свобода, условно с изпитателен срок от три години, както и на глоба в размер на двеста лева. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият е бил лишен и от право да управлява МПС за срок от една година, като е приспаднато времето, през което същият е  бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 03.04.2017 г. Съдът се е произнесъл и по отношение на разноските и веществените доказателства по делото.

В жалбата и в допълнение към нея се сочат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на присъдата, за допуснати съществени процесуални нарушения и за явна несправедливост на наложеното наказание. Изтъква се, че алкотест Дрегер 7410 плюс с № ARBA 0125 е бил технически неизправен и в този смисъл е бил негоден да установи резултат за наличие на алкохол в дъха на подсъдимия. Излагат се разсъждения за неизпраността на уреда. Процесният Дрегер бил използван в нарушение на Закона за измерванията, понеже не е бил от одобрен тип. Нямал стикер, че е бил одобрен, какъвто се изисква по закон. По този въпрос първостепенният съд не е взел отношение в мотивите си. Оспорва се и идентичността на дрегера, поради разминаване на номера, под който е описан. Оспорва се и часа на връчване на талона за медицинско изследване на подсъдимия. В тази насока се оспорва и подхода на съда да приеме за техническа грешка отразеното в протокола от съдебното заседание, относно признанието на полицейския служител досежно часа на връчването на талона. Това е станало без протоколът да е поправен по съответния ред. Иска се отмяна на присъдата и постановяване на нова, с която подсъдимият да бъде признат за невиновен и оправдан по предявеното му обвинение. Подсъдимият и защитата му не сочат доказателствени искания.

С решение № 15/26.08.2019 година по внохд № 54/2018 година състав на Военно-апелативния съд е потвърдил присъда № 15/01.08.2018 година по нохд № 162/2017 година на Военен съд – П..

С решение № 251/09.12.2019 година състав на Върховния касационен съд на Република България, първо наказателно отделение е отменил въззивно решение № 15/26.08.2019 година по внохд № 54/2018 година на Военно-апелативния съд и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд от стадия на съдебното заседание.

Предвид липсата на доказателствени искания, делото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Предвид горното и на основания чл. 327 от НПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 29.01.2020 г. сряда от 10.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                         

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg