Определение по чл. 327 от НПК
06-02-2020

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

5

 

 

гр. София, 06.02.2020 година

 

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на пети февруари две хиляди и двадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

        ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                          полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

                  

        

при секретар Таня Димчева

разгледа ВНОХД № 73 по описа за 2019 година,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по протест от подполк. Ангел Димов Узунов, прокурор при ВОП – П., жалба от адв. К.З.Н. от АК – П., повереник на Л.Д.М. – М., Б.П.М., В.Л.Н. и Н.Н.Л. – майка и законен представител на Г.Д.Л. и въззивна жалба от ..... А.Ж.Ж. от военно формирование ..... – П., чрез защитника му адв. К.Е. от АК – П., срещу присъда № 13 от 15.10.2019 г. по нохд № 115/2018 г. по описа на Военен съд – П..  

 

 

С присъда № 13 от 15.10.2019 г. по нохд № 115/2018 г. по описа на Военен съд – П. подсъдимият ..... А.Ж.Ж. от в. ф. ..... – П. е признат за виновен в това, че на 20.05.2018 г. между 23.14 и 23.20 часа, в междублоковото пространство, пред бл. № .. на бул. „………….“ гр. П., умишлено умъртвил другиго – Д.Л.Л. от гр. С., нанасяйки му с нож, с надпис „…..“, четири прободно-порезни наранявания на гръдния кош отпред и по лявата му странична повърхност, като само едното от тях проникнало в гръдната кухина, а останалите три завършвали в меките тъкани на предната и страничната гръдна стена, и други наранявания, като причината за смъртта на Д.Л. се дължала на остра кръвозагуба, настъпила в резултат на прободно-порезното нараняване в областта на гръдния кош със засягане на левия бял дроб и сърцето, при което общата кръвозагуба се дължала, както на вътрешните кръвоизливи в гръдната кухина и сърдечната тампонада, резултат на срязване на околосърцевата торбичка и на лява сърдечна камера, нараняването на левия бял дроб, така и на външното кървене от всички рани, като убийството е извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана, поради което и на основание чл. 119, вр. чл. 115 и чл. 54 от НК е осъден на четири години и три месеца лишаване от свобода, като е признат за невинен и оправдан по обвинението, по чл. 115 от НК.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС подсъдимият е осъден да изтърпи наказанието лишаване от свобода при първоначален общ режим.

 

На основание чл. 59, ал. 1 от НК е приспаднато времето през което подсъдимият е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража“ от 21.05.2018 г. до 30.05.2018 г.  

 

Съдът се е произнесъл по веществените доказателства.

 

В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК са постъпили:

- Протест от прокурор при ВОП – П., който е бланкетен и се прави искане да се измени присъдата на първоинстанционният съд, като подсъдимият Ж. бъде признат за виновен за извършено престъпление по чл. 115 НК и да му се наложи наказание лишаване от свобода в размер съобразно искането на първоинстанционният прокурор – към средния размер без прилагане разпоредбата на чл. 66, ал. 1 НК.

В допълнителното писмено изложение към протеста са развити доводи, че неправилно подсъдимият Ж. е оправдан за извършено престъпление по чл. 115 НК и е осъден по чл. 119 от НК. Твърди се, че защитната версия на подсъдимия  е удобна и синхронизирана с показанията на свидетелката А.. Нейните показания са приети безкритично и ценени като достоверни от П.ския военен съд. Сочи се, че показанията на А. и обясненията на Ж. са вътрешно противоречиви и нелогични. Налице са обективни находки, които обективират умисъла на подсъдимия, че умишлено да умъртви жертвата. В тази насока е и съдебната практика според, която дееца нанасяйки удари с нож в областта на жизнено важни органи, като сърце, дроб, стомах, врат и други ясно осъзнава, че ще умъртви пострадалия. 

 

- Въззивна жалба от адв. К.З.Н., повереник на частните обвинители. В нея се твърди, че ударът който Л. е нанесъл в лицето на Ж. не е нападение, а отбрана срещу неминуемо предстоящо такова от страна на Ж. към него, като единствена възможност то да се предотврати. Сочи се, че пострадалият е нанесъл един единствен удар в лицето на подсъдимия, който е паднал на коляно и липсва продължаващо нападение от страна на Л.. Не е вярна тезата на защитата, че порезните рани по ръцете на Л. биха могли да се дължат на опитите му да вземе ножа от ръцете на подсъдимия и на свои ред да го употреби срещу него. Също така не е вярна тезата, че Л. сам се е наранил с ножа извършвайки активни и агресивни движения при боричкането. Подсъдимият Ж. не е бил „нападнат“ „неподготвен“, а сам е създал решителната предпоставка със срещата му с Л.. Ако не беше осъществил тази среща, респективно нападението е било невъзможно във фаталния момент. Акцентира се че позицията на подсъдимия е вътрешна противоречиви, което е в противоречие с доказателствата по делото. Прави се извода, че възгледът на първата инстанция, в която е приела, че подсъдимият е бил в условията на неизбежна отбрана и само е превишил нейните предели е необоснован и неправилен при непълно и неправилно тълкуване на фактите. Всеки от двамата е знаел, че те ще се бият на тази среща. Л. настойчиво го е искал, но също така Ж. предварително се е съгласил.

Прави се искане да бъде отменена обжалваната присъда и да се приложи закон за по тежкото престъпление – чл. 115 от НК, като се наложи на подсъдимия Ж. наказание в размера за който е пледирано пред първата инстанция – без приложението на чл. 55 от НК, към минимума на предвиденото за това престъпление.   

 

- Въззивна жалба от подсъдимия ..... А.Ж.Ж., чрез защитника му адв. К.Е., в която се правят доводи, че постановената присъда е неправилна, незаконосъобразна, а наложеното наказание лишаване от свобода при първоначален общ режим е явно несправедливо по размер и ефективно изтърпяване. Твърди се, че след като първоинстанционният съд правилно е квалифицирал деянието като неизбежна отбрана, неправилно е отчел, че е налице превишаването й. При преценка на пределите на неизбежната отбрана не е била отчетена в достатъчна степен от страна на първоинстанционният съд завишената  обществена опасност на нападението от страна на пострадалия.

Прави се искане да се отмени присъдата, с която подсъдимият Ж. е признат за виновен и е осъден за престъплението по чл. 119, вр. с чл. 115, вр. с чл. 54 от НК и да се постанови нова присъда, с която да се признае за невиновен и оправдаете по това обвинение.

 

В протеста и жалбите от страните не се правят искания за допълване на делото с нови доказателства.

 

Предвид изложеното настоящият състав на въззивния съд намира, че на този етап не следва да се провежда по делото въззивно съдебно следствие и допълването на делото с нови доказателства.

 

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 18 март 2020 година от 10.00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

         НАСРОЧВА  внохд № 73/2019 г. по описа на Военно-апелативния съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 18 март 2020 година от 10.00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните:

         ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

ПОДСЪДИМИЯТ ..... А.Ж.Ж. от в. ф. ..... – П..  

ДА СЕ УВЕДОМИ подсъдимият, че на основание чл. 329, ал. 2 от НПК присъствието му в съдебно заседание е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

АДВ.К.Е. защитник на подсъдимия гр. П., ул. „………“ № .., ет. ., офис ...

АДВ. КИРИЛ НИКОЛОВ   повереник на частните обвинители    гр. П., бул. „………..“ № …, ет. ., ап. ...

ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ   Л.Д.М. –  М. –  гр. С., ул. „…….“ № .., бл. …., вх. ., ет. ., ап. ...

ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ Б.П.М. - гр. С., ул. „…..“ № .., вх. ., ет. ..

ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ В.Л.Н. - гр. С., ул. „…..“ № .., бл. …, вх. ., ет. ., ап. ...

ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ Н.Н.Л. – майка и законен представител на Г.Д.Л. – гр. С., ул. „……“ № …, вх. ., ет. ..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на Република България.

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                           

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ:          

                                                                                                                  

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg