Определение по чл. 327 от НПК
29-01-2020

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

4

 

 

гр. София, 29.01.2020 година

 

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и девети януари две хиляди и двадесета година, в състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

   ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                       полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                  

        

при секретар Таня Димчева

разгледа ВНОХД № 1 по описа за 2020 година,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по жалба от бивш цивилен служител М.А.Й. от военно формирование ..... – Ш., срещу присъда № 16 от 17.12.2019 г. по нохд № 107/2019 г. по описа на Военен съд – С..

 

 

С присъда № 16 от 17.12.2019 г. по нохд № 107/2019 г. по описа на Военен съд – Сливен подсъдимият бивш цивилен служител М.А.Й. от в. ф. ..... – Ш. е признат за виновен в това че през пролетта на 2008 г. /след 15.04.2008 г./ във в . ф. ..... – Ш. противозаконно присвоил чужди движими вещи – картечен пистолет „……“ с фаб. № …… и пушка „ ……“ с фаб. № ……, собственост на Факултет „А,ПВО и КСИ“ – Ш. към НВУ „В. Л.“ – В. Т. / в. ф. ..... – Ш./, които владеел и пазел на обща стойност 32 940 лева – големи размери поради което и на основание чл. 206, ал. 3, вр. с ал. 1 и чл. 54 от НК е осъден на три години „лишаване от свобода“ и „лишаване от право“ да заема държавна или обществена длъжност и да упражнява професия или дейност, свързани с управление, съхранение, контрол, пазене или отчитане на финансови средства и на стоково материални ценности за срок от пет години, като е оправдан за обвинението до размера на сумата от 48 900 лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложил изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от пет години.

 Подсъдимият е осъден да заплати направените разноски в размер на 3779.58 лева от който 2 508.32 лева по сметка на РС „Военна полиция“ – В. и 1 271.26 лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Военен съд – С..

Съдът се е произнесъл по веществените доказателства.

 

В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК е постъпила жалба от подсъдимия М.А.Й.. Правят се доводи за нарушение на процесуалния и материалния закон, от което следва, че присъдата е необоснована и незаконосъобразна.

Излагат се съображения, че присъдата не е съобразена с доказателства по делото. На първо място се сочи, че  за въпросното оръжие са отговаряли определени длъжностни лица, а не подсъдимия. Оръжията са предоставени в музея като учебни и каквито са и в същност. Извършени са осем инвентаризации от съответните длъжностни лица и не е забелязано да има смяна на оръжие и техни части. Следва да се отбележи, че подмяната на оръжие е свързано със съвсем друго производство на ОП Русе, във връзка с извършена кражба на експонати гр. Б.. Твърди се, че подсъдимият е подведен и измамен и това не го прави престъпник. В конкретния случай бил обект подведен в заблуждение, а не извършител на престъпление. Липсва целта при извършване на престъпление по чл. 206 от НК.

Неправилно е определена цената на оръжието което е учебно и тяхната стойност е 30.00 лева.  

Прави се искане да бъде отменена присъдата на Военен съд – С. и да бъде постановена нова, с която да бъде подсъдимият оправдан.

Прави се искане относно доказателствения материал по делото. Желае да бъде назначена нова съдебно оценителна експертиза за въпросните оръжия, която да отговори на въпроса, каква е цената на двете учебни оръжия предмет на настоящето производство на българския пазар и с искане да бъде назначен като вещо лице доктор инж. Г. М. от списъка на в.л. за СГС и СОС, който притежава нужната компетентност.

Първоинстанционният прокурор не е депозирал становище по жалбата.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд намира, че искането за назначаване на нова съдебно оценителна експертиза с посочен конкретен експерт от страна на подсъдимия, следва да бъде разгледано в съдебно заседание от съда и произнасяне по него, след вземане становище на другите страни по делото.

Други искания за допълване на делото с нови доказателства няма направени.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 24 февруари 2020 година от 10.00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

         НАСРОЧВА  внохд № 1/2020 г. по описа на Военно-апелативния съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 24 февруари 2020 година от 10.00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните:

         ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

ПОДСЪДИМИЯТ М.А.Й. от гр. Ш., ул. „……..“  № ., ет. ., ап. ..

ДА СЕ УВЕДОМИ подсъдимият, че на основание чл. 329, ал. 2 от НПК присъствието му в съдебно заседание е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на Република България.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                           

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ:                                                                                         

 

                                                                                                               

                                                                                                                  

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg