Определение по чл. 327 от НПК
11-02-2020

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 6

 

гр. София, 11 февруари 2019 година

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на пети февруари две хиляди и двадесета година, в състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ГЕНКО ДРАГИЕВ

              ЧЛЕНОВЕ:  полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                   полк.РУМЕН ПЕТКОВ

                                                         

при секретар Емилия Стоянова

разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № 2 по описа за 2020 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на подсъдимия редник В.М. Т. от в.ф….. Б. срещу присъда № 42 от 6.11.2019 г. по НОХД 48/ 2019 г. на Софийски военен съд

 

 

         Производството е по реда на чл.327 от НПК.

         С присъдата Софийският военен съд е признал подсъдимия редник В. Т. от в.ф…. Б. за виновен в това, че на 2.02.2019 г. в гр.Б. умишлено причинил средна телесна повреда на Д. П. Д., изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота му, поради което и на основание чл.129, ал.1 и чл.54 НК е осъден на две години лишаване от свобода, условно с пет години изпитателен срок.

         Подсъдимият е осъден да заплати на гражданския ищец Д. П. Д. 5 000 лева обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 2.02.2019 г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 600 лева разноски по делото, а на държавата 200 лева държавна такса, като в останалата част до пълния размер от 10000 лева искът е отхвърлен.

         Съдът се е произнесъл и по разноските по делото.

         Във въззивната жалба на подсъдимия  се твърди, че обжалваната присъда е необоснована и неправилна, без да са посочени конкретни доводи за това. От въззивната инстанция се иска отменяване на присъдата и постановяване на оправдателна присъда с всички произтичащи от това последици.

         Във въззивната жалба на подсъдимия не са направени искания за събиране на нови доказателства.

         Военно-апелативният съд намира, че са налице всички условия за разглеждане на делото по реда на въззивното производство.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        

         ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание на 04.03.2020 г. от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

            ЧЛЕНОВЕ:   

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg