Определение по чл. 327 от НПК
27-04-2020

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 17

 

гр. София, 27.04.2020 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми април през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

          ЧЛЕНОВЕ:  полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                               полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

 

разгледа въззивно наказателно общ характер дело № 7 по описа за 2020 г. докладвано от съдията полк. Петьо Сл. Петков, образувано по по протест на Военно-окръжна прокуратура – С. и по въззивни жалби жалби от адвокат М. К. от АК – С.. – защитник на подсъдимия Т. З. Й. от град С. и от адвокати П. Н. и М. С. защитници на подсъдимата р. В. Й. Й. от в.ф. ….. – С. против присъда № 1 от 21.01.2020 година по нохд № 53/2019 година на Военен съд – С..

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

С обжалваната присъда състав на Военен съд – С. е признал подсъдимата р. В. Й. за виновна в това, че на неустановена дата през периода 06.05.2013 г. – 01.08.2013 година в град С. чрез съставяне на неистински документ – завещание за недвижим имот, съзнателно дала възможност на друго физическо лице – съпруга си Т. З. Й. от град С. да получи без правно основание чуждо недвижимо имущество в големи размери на стойност 63800 лева с намерение да го присвои и на основание чл. 212 ал. 4 алт. 1-ва, във връзка с ал. 2 алт. 2-ра, във връзка с ал. 1 и чл. 54 от НК я е осъдил на три години лишаване от свобода условно с изпитателен срок от три години. Съдът е наложил и наказание конфискиция на част от имуществото и – лек автомобил марка „Х..“ модел „С. Ф.“ с ДКН …. Освен това тази подсъдима е лишена от право да заема държавна или обществена длъжност или да упражнява професия или дейност свързани с управление, съхранение, контрол и отчитане  на финансови средства или стоково-материални ценности за срок от три години от влизане на присъдата в сила.

Подсъдимият Т. З. Й. е признат за виновен в това, че на 01.08.2013 година в град С. съзнателно се ползвал от неистински частен документ – завещание и го употребил пред нотариус, за да докаже, че съществува негово право върху недвижим имот, когато от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност и на 02.10.2013 година съзнателно употребил инкриминираното завещание, за да докаже, че съществува негово право върху недвижим имот, като деянието е извършено при продължавано престъпление и на основание чл. 316, вр. с чл. 309 ал. 1, вр. с чл. 26 ал. 1 и чл. 54 от НК го е осъдил на една година лишаване от свобода условно с изпитателен срок от три години. Подсъдимият Й. е признат за виновен и в това, че на 08.04.2014 година в град С.,  чрез използване на документ с невярно съдържание – констативен нотариален акт, получил без правно основание чуждо недвижимо имущество в големи размери на стойност 63800 лева с намерение да го присвои и на основание чл. 212 ал. 4, алт. 1-ва, вр. ал. 1-ва алт. 1-ва и чл. 54 от НК го е осъдил на три години лишаване от свобода условно с изпитателен срок от три години. Съдът е постановил конфискация в полза на държавата на част от имуществото на този подсъдим – л.а. „Ф…..“ модел „П.. В…“ с ДКН ….. Този подсъдим е лишен от право да заема държавна или обществена длъжност и да упражнява професия или дейност свързани с управление, съхраняване, контрол и отчитане на финансови средства и стоково-материални ценности за срок от три години.

На основание чл. 23 от НК на подсъдимия Т. З. Й. е определено да изтърпи едно общо наказание в размер на най тежкото от наложените му, а именно три години лишаване от свобода условно с изпитателен срок от три години, ведно с посочените по-горе наказания конфискация на част от имуществото, лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност и лишаване от право да упражнява определена професия или дейност.

Съдът се е произнесъл и по разноските по делото.

В протеста се сочи довод за явна несправедливост на наложените на двамата подсъдими наказания. Изтъква се проявена снизходителност от страна на съда към тях. Направено е искане за увеличаване срок на наложеното наказание лишаване от свобода на пет години условно като бъде наложено и наказанието пробация – „задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срока на условното осъждане.

Във въззивната жалба на подсъдимия Т. Й. се сочат доводи за незаконосъобразност на присъдата, за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и за явна несправедливост на наложеното наказание. Изтъква се, че за съставомерността на престъплението по чл. 212 от НК инкриминираният документ трябва да бъде използван като средство за въвеждане, поддържане или използване на заблуждението у лица, които упражняват властта върху процесното имущество. С други думи инкриминираният документ трябва да създава привидно основание, че този който получава имуществото има право на това. Ако деецът вербално заблуди определено лице (в конкретния случай нотариуса) относно основанието за получаване на едно имущество и го получи, а представи документ, за да оправдае получаването не било налице престъплението документна измама по чл. 212 от НК, а обикновена измама по чл. 209 от НК. Въвеждането в заблуждение не било станало чрез използване на документа. Съществените процесуални нарушения, твърдяни от жалбоподателя се изразявали в това, че нито в обвинителния акт, нито в присъдата е посочено на кого е причинена имотната вреда. Иска се отмяна на обжалваната присъда и постановяване на нова оправдателна такава, а алтернативно намаляване на размера на наложеното наказание.

Във въззивната жалба на подсъдимата В. Й. се изтъкват доводи за незаконосъобразност и необоснованост на присъдата, за допуснати съществени процесуални нарушения и за явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се отмяна на присъдата и постановяване на нова, оправдателна такава, а алтернативно за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първостепенния съд.

В протеста и в жалбите не са направени искания за допълване на делото с нови доказателства.

Предвид липсата на доказателствени искания, делото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Предвид горното и на основания чл. 327 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.06.2020 г. сряда от 10.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                         

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg