Определение по чл. 327 от НПК
23-04-2020

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

16

 

 

гр. София, 23.04.2020 година

 

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и първи април две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

    ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                       полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                  

        

при секретар Таня Димчева

разгледа ВЧНД № 11 по описа за 2020 година,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по молба от Б.Б.М., чрез адв. В.Б. от САК, срещу определение № 8 от 20.02.2020 г. по чнд № 69/2017 г. по описа на Военен съд – С..  

 

 

С определение № 8 от 20.02.2020 г. по чнд № 69/2017 г. по описа на Военен съд – С. на основание чл. 306, ал.1, т.1, пр.1 от НПК е извършил групиране на наказанията на осъденият Б.Б.М., както следва:

ГРУПИРА на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 НК наказанията по присъди по НОХД № 17/1982 година по описа на РС - Е.П. и по  НОХД № 46/1982 година по описа на  Е.П. и му ОПРЕДЕЛЯ едно ОБЩО наказание, а именно най-тежкото от тях ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА.

ГРУПИРА на основание чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК наказанията по присъди по НОХД № 98/2007 година по описа на С., по НОХД № 243/2000 година по описа на ОС - П., по НОХД № 1045/2001 година по описа на .., по НОХД № 4792/2003 година по описа на С., по НОХД № 6076/2005 година по описа на С., по НОХД №39/2006 г. по описа на РС-М., по НОХД № 12742/2005 година по описа на С. и му ОПРЕДЕЛЯ  едно ОБЩО наказание, а именно най-тежкото от тях  лишаване от свобода за срок от ДЕСЕТ ГОДИНИ .

ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23 ал.2 от НК към така определеното ОБЩО най-тежко наказание за срок от ДЕСЕТ ГОДИНИ наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС, наложеното на осъдения по НОХД № 1045/2001 година по описа на … за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

ГРУПИРА на основание чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК наказанията по присъди по НОХД № 14164/2007 г. по описа С. и по НОХД №6069/2011 г. по описа на С. и му ОПРЕДЕЛЯ едно ОБЩО наказание, а именно най-тежкото от тях  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 57, ал.1, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, което да изтърпи в ЗАТВОР.

ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.2 и ал.3 НК и на основание чл.59 ал.1 НК времето през което осъденият е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ и изтърпяното наказание „лишаване от свобода“ по отделните съдебни актове.

 

В срока по чл. 306, ал. 3, във вр. с чл. 319, ал. 1 от НПК е постъпила молба от осъдения М., чрез адв. В.Б. от САК, в която се правят доводи за неправилност на първоинстанционният съдебен акт. Сочи, че Софийският военен съд неправилно е групирал в три групи присъдите с които той е осъждан, тъй като по някои от тях той е реабилитиран и наказанието по тях е изтърпял преди 30 години. Твърди, че неправилно е присъединено наказанието по нохд № 98/2007 г. във втората определена група. Конкретно сочи и присъди, които той е изтърпял през 2011 година с наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 години.

Прави се искане присъдите да бъдат групирани в една група, като се определи едно общо наказание най тежкото от тях, а именно по присъда нохд № 98/2007 година, която е влязла в сила на 16.04.2014 г. по описа на С. и е последна, която обхваща всички предходни негови осъждания и да се приспадне времето през което е изтърпял изцяло наложеното му наказание. 

Не се прави искане за допълване на делото с нови доказателства

Не е постъпил протест или писмено становище относно подадената въззивна жалба от прокуратурата.

Предвид изложеното настоящият състав на въззивния съд намира, че на този етап не следва да се провежда по делото въззивно съдебно следствие и допълването на делото с нови доказателства.

 

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 08 юни 2020 година от 10.00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

         НАСРОЧВА  вчнд № 11/2020 г. по описа на Военно-апелативния съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 08 юни 2020 година от 10.00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните:

         ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

ОСЪДЕНИЯТ Б.Б.М. от ….   

ДА СЕ УВЕДОМИ осъденият, че на основание чл. 329, ал. 2 от НПК присъствието му в съдебно заседание е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

АДВ. В.Б. от САК защитник на осъдения гр. С., пл. „……“ № .., ет. ., офис ..

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на Република България.

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                           

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ:          

                                                                                                                  

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg