Определение по чл. 327 от НПК
15-04-2020

 

                                О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                           14

 гр. София, 15.04.2020 година

 

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на десети април, две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк.  ДИМИТЪР ФИКИИН

       ЧЛЕНОВЕ:  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                           полк.  СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

при секретар Т. Димчева,

разгледа въззивно н. о. х. дело № 9 по описа за 2020 година,

докладвано от съдията полк. Александров,

образувано по протест на прокурор от Военно-окръжна прокуратура П., срещу присъда № 12/24.09.2019 г. по наказателно общ характер дело № 96/2018 г. по описа на Военен съд П..

 

С горната присъда състав на Военен съд П. е признал подсъдимия ........ Д.А.Ш. от в.ф. ..... – К., за НЕВИНЕН в това че, в качеството си на длъжностно лице - ……. на в. ф.  ..... – К. /„…………. ….. - К.“/, в периода от 15.02.2013 г. до 08.04.2015 г., в гр. К., при условията на продължавано престъпление злоупотребил с властта си; не изпълнил задълженията си по служба и превишил властта си, с цел да набави за другиго /военнослужещи от в.ф. ..... – К., Община К., Община К., Община К., община П. .и община С./ имотна облага на обща стойност 21 980,11 лева, и от деянието са настъпили вредни последици, както следва :

- имуществени вредни последици за Сухопътни войски на обща стойност 21 980,11 лева и

- неимуществени вредни последици за Сухопътни войски, изразяващи се в нарушаване на ежедневния ритъм на дейността на бригадата; реда на разпределение на служебното време на военнослужещите от състава й; нарушаване на изискването за осигуряване на сигурна и непрекъсната свръзка в подчинените му структури; неподдържане на войсковия ред в бригадата в съответствие с Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България и неефективно управление на предоставените му ресурси, и е ОПРАВДАН по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 387,  ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Първоинстанционният съд е постановил на основание чл. 190, ал. 1 от НПК направените по делото деловодни разноски в общ размер от 6090,43 лева ДА ОСТАНАТ за сметка на Държавата.

В протеста и допълнителния протест се твърди, че присъдата е неправилна, незаконосъобразна и постановена при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Сочи се, че в хода на съдебното следствие са представени категорични доказателства, които потвърждават изложената в обвинителния акт фактическа обстановка и доказват, че подсъдимият ........ Ш. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението, за което е предаден на съд. Изтъква се, че съдебният състав е мотивирал оправдателната присъда с аргументи, които не могат да споделени. В хода на съдебното следствие съдът неаргументирано не е приел заключенията на назначените в хода на досъдебното производство експертизи, което е довело до отпадане от доказателствения материал на приобщени по надлежния процесуален ред доказателства. Следвало е да приеме заключенията на тези експертизи и след това в мотивите си да се аргументира защо не приема тях, а изготвените в хода на съдебното следствие заключения от вещото лице Д.. Прави се искане въззивният съд да изслуша отново заключенията на назначените на досъдебното производство вещи лица, да ги приеме и след това да ги обсъди като част от доказателствения материал. Няма други искания за събиране и проверка на доказателствата.

Прокурорът намира, че са налице и основания за отвод на председателя на състава по см. на чл. 29, ал. 2 НПК - той е признал за невинен и е оправдал подсъдимия и с присъда по НОХД № 313/2015 г. по описа на Военен съд П., по което дело част от обвиненията са аналогични като конструкция на обвиненията, предмет на настоящото дело и по този начин е изразил своето становище по правни въпроси, касаещи настоящия процес; провел е тенденциозно съдебното следствие като безкритично е удоволетворявал всякакви искания на защитата на подсъдимия и е нарушавал равнопоставеността на страните в процеса.

Предлага се първоинстанционната присъда да бъде отменена, като бъде постановена нова такава, с която подсъдимият бъде признат за виновен и осъден по повдигнатото му с обвинителния акт обвинение.

Алтернативно се иска ако бъде възприето становището му за наличие на основания за отвод на съдията – докладчик, първоинстанционната присъда да бъде отменена и делото върнато за разглеждане от нов състав на Военен съд П..

Срещу протеста и допълнителния протест не са постъпили писмени възражения от защитника на подсъдимия и от самия подсъдим.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, след като се запозна със събраните по делото доказателства; с мотивите на атакувания съдебен акт; с въззивния протест и допълнителния протест, намира, че на този етап не се налага разпит на подсъдимия.

По отношение искането на прокурора за повторно изслушване заключенията на назначените на досъдебното производство вещи лица съдът ще се произнесе след изслушване становищата на всички страни.

Делото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство по гл. ХХІ НПК с призоваване на подсъдимия; защитника му му адв. С.Л.Г.от САК и прокурор от Военно-апелативна прокуратура, като подсъдимият бъде уведомен, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

 

Поради изложеното и на основание чл. 327 НПК, Военно-апелативният съд

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.06.2020 година от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват подсъдимият ........ Д.А.Ш. от адрес гр. С., бул. „……..“ № …, вх. ., ет. ., ап. .., тел. ………; защитникът  му адв. С.Л.Г.от САК, от адрес гр. С., ул. „……“ № .., тел. ………. и ……… и прокурор от Военно-апелативна прокуратура.

Подсъдимият да бъде уведомен, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

                                                        

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 

                                                                               

                                                                                                

  1.

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

 2.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg