Определение по чл. 327 от НПК
19-06-2020

           О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

               20   гр. София, 19.06.2020 година

 

         ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД, в закрито заседание на деветнадесети юни две хиляди и двадесета година, в състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

 

                    ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                                    

                                        полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

 

разгледа докладваното от полк. Свилен Александров в.н.о.х.д. № 16/2020 г. по описа на ВАпС, образувано по жалба на адвокат С.М.М. от АК – С.З. и адвокат С.Р.П. от САК, в качеството им на защитници на подсъдимата ..... Р.Н.С.  от в.ф. ..... – С.З., срещу присъда № 3/14.05.2020 г. по НОХД № 2/2020 г. по описа на Военен съд С..

 

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

С горната присъда ..... Р.Н.С.  е призната за виновна в това, че на 26.07.2018 г. в гр. С., с жалба до Районна прокуратура – С. с вх. № 2452/31.07.2018 г., препратена по компетентност на 02.08.2018 г. на Районна прокуратура – Н.З., заведена с вх. № 1193/03.08.2018 г. по описа на Районна прокуратура – Н.З., пред надлежен орган на властта – прокурор при Районна прокуратура – Н.З., набедила гр.л. С.И.С. – адвокат в АК – С. в извършване на престъпление по чл. 309, ал. 1 от НК, за това, че сам или чрез другиго съставил неистински частен документ, а именно Договор за правна защита и съдействие серия С, № ........, както и че преправил съдържанието на същия документ и го употребил, за да докаже съществуването на свое право на парично вземане, като го представил като доказателство по ч.гр. дело № 1112/2018 г. по описа на Районен съд – Н.З., като знаела, че е невинен, поради което и на основание чл. 286, ал. 1 и чл. 54 от НК е осъдена на 1(една) година и 6 (шест) месеца „Лишаване от свобода“ и „Обществено порицание“, което да се изрази в прочитане на присъдата пред личния състав на в.ф. .....-С.З..

        

         На основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното й наказание „Лишаване от свобода“ е отложено с изпитателен срок от 3 (три) години.

        

Подсъдимата С. е осъдена да заплати по сметката на РС „Военна полиция“ – С. сумата 203,28 (двеста и три лева и двадесет и осем стотинки) лв. за изготвянето на графическа експертиза.

 

         Осъдена е да заплати на частния обвинител С.И.С. направените от него разноски по делото в размер на 1000 (хиляда) лева.

Съдът се е произнесъл и относно веществените доказателства.

 

В жалбата и в допълнението към нея се изтъкват доводи за необоснованост и незаконосъобразност на присъдата и за явна несправедливост на наложеното на подсъдимия наказание.

В допълнителното изложение към нея се сочат конкретни оплаквания в подкрепа на жалбата:

Проведеният наказателен процес не е бил състезателен, тъй като както органите на досъдебното производство, така и съдът не са уважили нито едно от доказателствените им искания, а са събирани само доказателства в подкрепа на обвинителната теза. Съдът неправилно не е взел всички мерки за разкриване на обективната истина чрез всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, спазвайки нормите на НПК.

- Съдът неправилно е отказал да назначи поисканата от защитата на подсъдимата повторна тройна съдебна почеркова експертиза с оглед подробни релевирани доводи за необоснованост и възникнали съмнения относно правилността на заключението на извършената в досъдебното производство графическа /почеркова/ експертиза № 22/2.12.2019 г. Изтъкват се и съображения за некомпетентността на изготвилото я вещо лице ..... И.П.Д. от РС „ВП“ – С.;

- Съдът не е изискал оригинала на жълтия екземпляр на договор за правна помощ № ......./0 8.12.2017 г. между частния обвинител адв. С.С. и лицето Ц.М.В. от гр. С., приложен по ДП № …./2017 г. по описа на РУ – МВР –Н.З., с оглед проверка дали върху него е изписана сумата 350 лв.; кога е сключен този договор; заплатил ли е В. на адв. С. някаква сума по договора;  ако да – каква, кога и как е отразено това в договора; връчен ли му е екземпляр от договора.

- Съдът е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила като не е дал възможност на подсъдимата да даде обяснения по обвинението, въпреки че тя на два пъти е заявила, че желае да даде такива, с което е ограничил правото й на защита и по този начин се е лишил от възможността да добие пряка представа за нейното отношение към извършеното и да установи наличие или не на субективната страна на деянието й.

- Приетата от съда фактическа обстановка е формирана при непълнота на доказателствения материал; при нарушаване на процесуалните правила и при неизясняване на релевантните за състава на престъплението елементи.

- В мотивите към присъдата порочно е приета предварително определена доказателствена сила на две графични експертизи /по ДП № …./2018 г. на РУ-МВР Н.З. и по гр. д. № 1393/2018 г. на РС – Н.З./, които не са извършвани и приемани в това производство, както и сила на присъдено нещо на Решение № 53/13.02.2019 г по гр. д. № 223/2019 г. по описа на ОС – С. и на Постановление за прекратяване на досъдебното производство от 14.12.2018 г. на прокурор от РП Н.З. по ДП …/2018 г. по описа на РУ МВР Н.З., прок. пр. 1193/ 2018 г.

По делото е постъпила и частна жалба от частният обвинител С.С. против протоколно определение от 14.05.2020 г. по нохд № 2/2020 г., с което съдът е прекратил съдебното производство в гражданската му част. В нея се твърди, че не е била налице пречка съдът да се произнесе по приетия граждански иск въз основа на събраните в съдебно заседание и налични по делото гласни и писмени доказателства. Прави се искане за отмяна на това определение като неправилно, тъй като не е била налице хипотезата на чл. 78, ал. 2 НПК.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, след като се запозна с атакувания съдебен акт, със събраните на досъдебното производство и на съдебното следствие доказателства, с доводите в жалбата и допълнението към нея на подсъдимата и след служебна преценка, намира че по делото не са събрани всички необходими доказателства относно обстоятелствата по чл. 301 от НПК и че за изясняването му от фактическа страна и за правилното му решаване се налага допълването му с нови доказателства, а именно:

1. Следва да бъде допуснат разпит на подсъдимата, която да бъде уведомена, че следва да представи в с.з. оригинала на платежно нареждане от 21.06.2018 г., с което е превела на частния обвинител адв. С.С. сумата 80.00 лева по Договор за правна помощ № ........ между двамата. Същата следва да бъде уведомена, че присъствието й в съдебно заседание е задължително.

2. Следва да бъде допуснат и разпитан като свидетел Ц.М.В. по посочените в жалбата обстоятелства.

3. Следва да бъде допуснат и разпитан като свидетел разследващият полицай по ДП № …./2017 г. по описа на РУ МВР–Н.З. В.Г.П. за изясняване на обстоятелството дали пред него в кабинета му е подписан от подсъдимата Договор за правна помощ № ......../26.12.2017 г., както и кога и от кого му е представен.

4. От Председателя на Окръжен съд С. следва да бъде изискано за послужване НОХД № 716/2017 г. по описа на съда, в което се намира ДП № …./2017 г. на РУ МВР – Н.З.,  с оглед установяване кога е представен по него Договор за правна помощ ......./08.12.2017 г. между частния обвинител адв. С.С. и Ц.М.В., както и кога и как е приключило наказателното производство /а не само оригинала на жълтият екземпляр на договора, както се иска в допълнението към жалбата/.

5. По искането за назначаване на повторна съдебно - почеркова експертиза съдът следва се произнесе в съдебно заседание след посочване от защитата на подсъдимия на конкретни въпроси, които да бъдат поставени към вещите лица и изслушване становищата на всички страни по искането.

 

Поради изложеното и на основание чл. 327 НПК, Военно-апелативният съд,

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :  

        

  ДОПУСКА разпит на подсъдимата ..... Р.Н.С. от в. ф. …… – С.З. и я ЗАДЪЛЖАВА да представи в с.з. оригинала на платежно нареждане от 21.06.2018 г., с което е превела на частният обвинител адв. С.С. сумата 80.00 лева по Договор за правна помощ № .........

ДОПУСКА като свидетели по делото Ц.М.В., от адрес гр. С., ж.к. „……..“ № …, вх.., ап. ., ЕГН ………. и В.Г.П., чрез Началник IV РУ С., тел………...

ДА СЕ ИЗИСКА от Председателя на Окръжен съд - С. НОХД № 716/2017 г. по описа на съда, с подсъдим Ц.М.В., към което е приложено ДП № …../2017 г. по описа на РУ МВР Н.З..

 ПРОИЗНАСЯНЕТО по искането на защитата на подсъдимата за назначаване на повторна съдебно - почеркова експертиза да стане в съдебно заседание след посочване на конкретно посочени задачи, които да бъдат поставени на вещите лица и след изслушване становищата на всички страни по това искане.

   НАСРОЧВА  делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.07.2020 година от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват подсъдимата ..... Р.Н.С. от в. ф. ….. – С.З. и защитниците й адв. С. М. М. от АК – С.З., от адрес гр. С.З., ул. „……..“ № .., ет. ., офис ., тел. ………. и адв. С. Р. П. от САК, от адрес гр. С., ул. „……“ .., ет. ., ап. ..; частният обвинител адв. С.И.С., от адрес гр. С., бул. „………..“ № .. и повереникът му адв. А. Г. С. от АК – С., от адрес гр. С. ул. „…………….“ № ., офис ., тел: ……….; допуснатите свидетели Ц.М.В. и В.Г.П., както и прокурор от Военно – апелативна прокуратура.

 

Подсъдимата да бъде уведомена, че присъствието й в съдебно заседание е задължително.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                   

 

1.

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

2.

 

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg