Определение по чл. 327 от НПК
22-06-2020

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 21

гр. С., 19 юни 2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно

заседание на деветнадесети юни две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

ЧЛЕНОВЕ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

полк. РУМЕН ПЕТКОВ

разгледа въззивно наказателно общ характер дело № 17 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано по жалба от подс. бивш редник Д.В.Д. от в.ф. ..... - С. и защитника

му – адв. Емануил Йорданов от САК срещу присъда № 1/10.01.2020 г. по

НОХД № 288/2018 г. по описа на Военен съд – гр. С..

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

С присъда № 1/20 г. по НОХД № 288/2018 г. състав на Софийски

военен съд е осъдил редник Д. в следното:

1.За времето от м. юли 2014 г. до 14.12.2017 г. на територията на Р

България – обл. К., обл. Б. и обл. П. е участвал в организирана престъпна

група /по смисъла на чл. 93, т. 20 НК/ заедно с участниците гр. лице А. П. Х.

от гр. П., гр. л. Д. С. В. от с. Б., общ. М., обл. П., гр. лице Е. Н. Х. от гр. К., гр.

лице Т. Л. И. от гр. К. и гр. лице Р. Б. С. от гр. К. и ръководена от гр. лице

А.Д. Д.а от с. П., обл. Б. и гр. лице А. И. К. от с. К., общ. С., обл. П., като

групата е създадена с користна цел, поради което и на основание чл. 321, ал.

2, вр. чл. 54 от НК го осъдил на 1 година и 3 месеца /една годна и три месеца/

лишаване от свобода.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отложил изпълнението на така

наложеното наказание за срок от 4 /четири/ години.

2

2. На 12.10.2017 г. около 15.30 ч. в района на гр. Д., на път II – 62, при

57+100 км., при разклона на с. С., в лек автомобил марка „…“, модел …“ с

рег. № …….. държал 320 /триста и двадесет/ литра неденатуриран етилов

алкохол с различно процентно съдържание на етилов алкохол, с

действително алкохолно съдържание по обем при 20 градуса С, над 1,2% vol

или 264.310 /двеста шестдесет и четири литра и триста и десет милилитра/

чист етилов алкохол с обща пазарна цена от 3858.93 /три хиляди осемстотин

петдесет и осем лева и деветдесет и три стотинки/ лева с дължим акциз от

2 907.41 /две хиляди деветстотин и седем лева и четиридесет и една

стотинки/ лева, налят в 32 /тридесет и две/ пластмасови туби от минерална

вода от по 10 литра, с водно алкохолна смес със съдържание на етилов

алкохол – акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон, по

смисъла на чл. 4, т. 1, вр. чл. 2, т. 1 от Закона за акцизните и данъчните

складове, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено от

две лица, сговорили се предварително, а именно след като редник Д.В.Д. се е

сговорил предварително за извършването му с гр. лице А. Д. Д. от с. П., обл.

Б., поради което и на основание чл. 234, ал. 3, т. 2, вр. ал. 1, предл. 2, вр. чл.

54 от НК го осъдил на 2 /две/ години лишаване от свобода и на основание чл.

37, ал. 1, т. 7 НК го лишил от право да упражнява търговска дейност за срок

от 5 /пет/ години.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отложил изпълнението на така

наложеното наказание за срок от 4 /четири/ години.

Освен това първоинстанционният съд признал редник Д. за невинен в

това, че:

3. От неустановена дата до 14.12.2017 г. в апартамент, находящ се на

приземния етаж в жилищна сграда в гр. Б., ул. „..“ № … без надлежно

разрешение държал 2,32 грама високорисково наркотично вещество – кокаин

на стойност 185.60 /сто осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ лева,

поради което и на основание чл. 304 от НПК и го оправдал изцяло по

обвинението да е извършил престъпление по чл. 354, ал. 3, предл.2, т. 1,

предл. 1 НК.

Съдът е групирал на основание чл. 23, ал.1 от НК така наложените

наказания като наложил най-тежкото от тях, а именно 2 /две/ години

лишаване от свобода.

На основание чл. 23, ал. 2 от НК съставът на съда е присъединил към

така определеното най-тежко общо наказание и наказанието по чл. 37, ал. 1,

т. 7 от НК лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от 5

/пет/ години.

3

На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът е отложил изпълнението на така

определеното общо наказание лишаване от свобода за срок от 4 /четири/

години.

Съставът на Софийски военен съд е осъдил подсъдимия да заплати

разноските по делото, като е присъдил в полза на държавата, към бюджета на

съдебната власт, по сметката на Софийския военен съд сумата от 1456.77

/хиляда четиристотин петдесет и шест лева и седемдесет и седем стотинки/

лева, както и 5 / пет / лева държавна такса за служебно издаване на

изпълнителен лист.

Настоящият състав като взе предвид, че страните нямат

доказателствени искания, делото може да бъде насрочено за разглеждане по

реда на въззивното производство.

Предвид горното и на основание чл. 327 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на

22.07.2020 г. от 10.00 часа, в гр. С., Съдебна палата, Партер, зала № 4, за

която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред

Върховния касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg