Определение по чл. 327 от НПК
22-07-2020

                                    О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

26

 

гр. София, 22 юли 2020 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                 ЧЛЕНОВЕ:  полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

      полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

 

разгледа въззивно наказателно общ характер дело № 23 по описа за 2020 г. докладвано от съдията полк. Петьо Сл. Петков, образувано по ЖАЛБА от адв. Д. М. от АК – гр. С.З. защитник на подсъдимия редник Н. В. Б. от в.ф. ..... – гр. С.З. , срещу присъда № 10 от 15.07.2019 г. по НОХД № 80/2018 г. по описа на Военен съд – гр. Пловдив.

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

С присъда № 10 от 15.07.2019 г. по НОХД № 80/2018 г. по описа на Военен съд – гр. Пловдив е признал подсъдимия редник Н. В. Б. от в.ф...... – С.З. за виновен в това, че на неустановена дата през лятото на 2017 година в град С.З. държал взривни вещества годни за употреба по предназначение, както следва: 2 броя цилиндрични тротилови пресовки с маса от по 400 грама всяка и с надпис „Артилерийски гръм“; 2 броя цилиндрични тротилови пресовки с маса от по 100 грама всяка и 2 броя цилиндрични тротилови пресовки с маса от по 250 грама всяка всички представляващи взривни вещества по смисъла на чл. 3 ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), без да има за това надлежно разрешение по смисъла на чл. 56 ал. 1 от същия закон и на основание чл. 339 ал. 1, предл. 2-ро от НК го е осъдил на три години лишаване от свобода условно с изпитателен срок от пет години. Съдът е признал подсъдимия за невинен в това, че към 16.03.2018 година в град С.З. в обитаваното от него жилище в същия град да е държал в мешка над гардероб взривно вещество, годно за употреба по предназначение, а именно 1 брой цилиндрична тротилова пресовка с маса 100 грама, представляващо взривно вещество по смисъла на чл. 3 ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) без да има за това надлежно разрешение по смисъла на чл. 56 ал. 1 от същия закон и на основание чл. 304 от НПК го е оправдал по обвинението по чл. 339 ал. 1, предл. 2-ро от НК в тази му част. Съдът се е произнесъл и по веществените доказателства и по разноските по делото.

С решение № 41/06.01..2020 година по нохд № 44/2019 година състав на Военно-апелативния съд е потвърдил присъда № 10/15.07.2019 година по нохд № 80/2018 година на военен съд – Пловдив.

С решение № 74/25.06.2020 година по наказателно дело № 170/2020 година състав на Върховния касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, е отменил решение № 41/06.01.2020 година по внохд № 44/2019 година на Военно-апелативния съд и е върнал делото за ново разглеждане на същия съд от стадия на съдебното заседание с конкретни указания.

В жалбата и в допълнение към нея се сочат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на присъдата, за допуснати съществени процесуални нарушения и за явна несправедливост на наложеното наказание. Изтъква се, че приетата от съда фактическа обстановка не кореспондира със събраните доказателства. Показанията на единствения свидетел Ж. Ж., който твърди, че подсъдимият е държал инкриминираните взривни вещества са противоречиви относно обстоятелствата къде са се намирали взривните вещества – в апартамента или в мазето, както и относно обстоятелството, че Б. му бил обяснил какво представляват те и начина на боравене с тях. Сочи се още, че съдът не изпълнил задължението си да извърши внимателна проверка на събраните в хода на съдебното следствие доказателства. Липсвали доказателства, че Б. е знаел за съществуването на процесните тротилови шашки в обитаваното от него жилище и че е имал фактическа власт върху тях. Според защитата липсва и субективната страна на деянието, за което подсъдимият е осъден. Иска се отмяна на присъдата и постановяване на нова оправдателна такава по отношение на Б..

Предвид липсата на доказателствени искания, делото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Предвид горното и на основания чл. 327 от НПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 19 август 2020 г. сряда от 10.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                         

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg