Мотиви
04-11-2020

           Мотиви към Присъда № 29 от 14.10.2019 г. по нохд № 23/2020 г.

 

           Съдът като прецени събраните по делото доказателства приема за установено следното:

         С присъда № 10/15.07.2019 година по нохд № 80/2018 година състав на Военен съд – Пловдив е признал подсъдимия редник Н. В. Б. от военно формирование ..... – С.З. (ЦАТИП), сега уволнен, за виновен в това, че на неустановена дата, през лятото на 2017 г., в гр. С.З. държал взривни вещества-годни за употреба по предназначение, както следва: 2 бр. цилиндрични тротилови пресовки, с маса 400 грама всяка, с надпис „Артилерийски гръм”, 2 бр. цилиндрични тротилови пресовки, с маса 100 грама всяка и 2 бр. цилиндрични тротилови пресовки, с маса 250 грама всяка, представляващи  взривни вещества по смисъла на чл. 3, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ без да има за това надлежно разрешение  по смисъла на чл. 56 ал. 1 от ЗОБВВПИ и на основание чл. 339, ал. 1, пр. 2 от НК и чл. 54 от НК го осъдил на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА условно с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК от ПЕТ ГОДИНИ. Съдът е признал подсъдимия за НЕВИНЕН в това, че към 16.03.2018г., в гр. С.З., в обитаваното от него жилище, находящо на адрес: гр. С.З., ул. „………”№…, вх.., ет.., ап…, да е държал в мешка над гардероб взривно вещество-годно за употреба по предназначение, а именно 1 бр. цилиндрична тротилова пресовка, с маса 100 грама, представляващо взривно вещество по смисъла на чл. 3, ал.1 от ЗОБВВПИ и го е оправдал по обвинението по чл. 339 ал. 1 предл. 2-ро в тази му част. Произнесъл се е по веществените доказателства и разноските по делото.

         С решение № 41/06.01..2020 година по нохд № 44/2019 година състав на Военно-апелативния съд е потвърдил присъда № 10/15.07.2019 година по нохд № 80/2018 година на военен съд – Пловдив.

С решение № 74/25.06.2020 година по наказателно дело № 170/2020 година състав на Върховния касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, е отменил решение № 41/06.01.2020 година по внохд № 44/2019 година на Военно-апелативния съд и е върнал делото за ново разглеждане на същия съд от стадия на съдебното заседание с конкретни указания.

В жалбата и в допълнение към нея се сочат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на присъдата, за допуснати съществени процесуални нарушения и за явна несправедливост на наложеното наказание. Изтъква се, че приетата от съда фактическа обстановка не кореспондира със събраните доказателства. Показанията на единствения свидетел Ж. Ж., който твърди, че подсъдимият е държал инкриминираните взривни вещества са противоречиви относно обстоятелствата къде са се намирали взривните вещества – в апартамента или в мазето, както и относно обстоятелството, че Б. му бил обяснил какво представляват те и начина на боравене с тях. Сочи се още, че съдът не изпълнил задължението си да извърши внимателна проверка на събраните в хода на съдебното следствие доказателства. Липсвали доказателства, че Б. е знаел за съществуването на процесните тротилови шашки в обитаваното от него жилище и че е имал фактическа власт върху тях. Според защитата липсва и субективната страна на деянието, за което подсъдимият е осъден. Иска се отмяна на присъдата и постановяване на нова оправдателна такава по отношение на Б..

           Военно-апелативният съд провери изцяло правилността на присъдата и за да се произнесе взе предвид следното:

         Първостепенният съд е приел за установена следната фактическа обстановка, а именно:

Редник Б. се познавал със свидетеля Ж. Г. Ж. от пет-шест години и Ж. знаел, че Б. е  кадрови войник. Същите поддържали приятелски отношения, движели се в обща компания сред общи приятели и познати. През лятото на 2017 г. свидетелят Ж. помагал на подсъдимия редник Б. при разчистването на числящото се мазе към жилището, което последният обитавал, находящо се в гр. С.З., ул. „…“ № …, вх…, ет. .., ап. ... Ж. забелязал в картонена кутия предмети, чието предназначение не му било известно. Той се поинтересувал какво представляват тези вещи и какво е тяхното предназначение. Подсъдимият му казал, че това са тротилови пресовки и капсул детонатори за тях. Б. обяснил на свидетеля, че по същество тротиловите пресовки представляват взривно вещество и му разяснил подробно начина им на взривяване, посредством капсул детонаторите. Ж. поискал от Б. да му даде няколко от тротиловите пресовки и капсул детонаторите. Подсъдимият отказал. След известен период от време Ж. гостувал на подсъдимия в посоченото по-горе жилище. Свидетелят забелязал въпросните тротилови пресовки и капсул детонаторите в едно от помещенията. Тъй като вече му било известно действието и начина им на боравене с тях, Ж. решил да ги вземе, без знанието и съгласието на подсъдимия, предвид на неговия отказ, което и сторил, с намерение да ги използва около новогодишните празници в края на годината. В началото на месец март 2018 г. свидетелят Ж. решил да изпробва действието на тротиловите шашки и заедно с приятелката си свидетелката В. С. Т. се качили на хълма, където се намирал паметника „…“. Дотам двамата свидетели се придвижили с ползвания от Ж. лек автомобил марка „Фолксваген Голф“ с рег. № …, собственост на бащата на свидетеля. Ж. извадил една от тротиловите пресовки до една дупка на хълма и посредством единия от капсул детонаторите взривил пресовката. Чул се голям взрив и над мястото се вдигнал черен облак, прах и пушек. Свидетелите се изплашили от случилото се и с лекия автомобил се върнали в града. Т. се движила в същата компания, познавала е подсъдимия редник Б. и знаела, че същият е военен.

На 14.03.2018 г. в сектор ПКП при ОД на МВР С.З. е било получено съобщение, че в лек автомобил марка „Фолксваген Голф“ с рег. № …., ползван от Ж. Г. Ж. и паркиран на паркинг, намиращ се на източната страна на блок № ..на ул. „….“ гр. С.З. се държат взривни вещества. На 15.03.2018 г. при условията на неотложност е било извършено претърсване и изземване на посочения по-горе лек автомобил. В същия, наред с другите вещи и предмети, подробно описани в протокола (л.62 том първи от ДП), са били открити и иззети 6 бр. цилиндрични тела жълти на цвят. Видно от изготвената комплексна експертиза (протокол № 131/18 г. на СОБТ МВР, л.79 от том първи на ДП) намерените 6 бр. цилиндрични тела, жълти на цвят, са тротилови пресовки годни за употреба по предназначение, както следва: 2 бр. цилиндрични тротилови пресовки с маса 400 гр. всяка, с надпис на всяка „Артилерийски гръм“, 2 бр. цилиндрични тротилови пресовки с маса 100 гр. всяка и 2 бр. цилиндрични тротилови пресовки с маса 250 гр. всяка. Също така са били намерени и иззети 4 бр. метални гилзи, с излизащи от единия им край по два проводника със зелена ПВЦ изолация и 1 бр. бял на цвят шнур, завършващ от двете си страни с метални гилзи. Видно от заключението на същата експертиза четирите броя метални гилзи представляват фабрично произведени електродетонатори и са предназначени за монтиране в тротилови пресовки с резбови отвор и в противопехотни мини. Същите се използват изключително и само за нуждите на МО за създаване на управляеми минни полета. Единият брой бял на цвят шнур, завършващ от двете си страни с метални гилзи, съгласно заключението на същата експертиза, представлява фабрично произведена пиротехническа запалка с търкателен механизъм тип ЗТП-150. Предназначението на запалката е било за нуждите на МО с предназначение за взривяване на взривни вещества, в това число тротилови пресовки. За извършените процесуално-следствени действия претърсване и изземване е бил съставен протокол в присъствието на поемни лица (л.62 от ДП от том първи), със съдържанието на който е бил запознат свидетеля Ж.. Същият собственоръчно, като обяснение за намерените вещи е посочил, че: „Това е тротил и запалка за него. Взех го от мазето на Н. Б. от гр. С.З. при почистване на мазето му“. Срещу Ж. е било образувано ДП № 349 ЗМ 78/2018 г. по описа на ОД на МВР С.З.. Наказателното производство срещу него е завършило със споразумение от 25.06.2018 г. по нохд № 1695/2018 г. по описа на РС С.З., като бил осъден за престъпление по чл. 339,  ал. 1 от НК на една година и два месеца лишаване от свобода, при първоначален общ режим на изтърпяване на наложеното му наказание. Видно от заключението на посочената по-горе експертиза всички 6 бр. тротилови пресовки са представлявали бризантно взривно вещество тринитротолуол (тротил) годни за употреба по предназначение. Четирите броя електродетонатори и един брой фабрично произведена пиротехническа запалка са били годни за употреба по предназначение и същите са представлявали взривни вещества и средства за взривяване.

На 16.03.2018 г. при условията на неотложност е било извършено претърсване и изземване от жилище, находящо се на адрес в гр. С.З., ул. „….“ № …, вх. …, ет…, обитавано от подсъдимия редник Н. Б., и на който същият е бил регистриран с постоянен адрес. Във войнишка мешка, находяща се над гардероб в коридора на апартамента, са били намерени и иззети: тротилова пресовка и два броя минни взриватели МУВ-2М211-24-75. За извършеното процесуално следствено действие е бил съставен протокол в присъствието на поемни лица на л.10 от том първи от ДП. В законоустановения срок същият е бил представен и одобрен от съдия при Военен съд – Пловдив с Разпореждане № 22 от 19.03.2018 г. л. 17 от том първи на ДП. Със съдържанието на протокола е бил запознат подсъдимият редник Б.. За намерените и иззети предмети същият е дал следното обяснение: „Не знаех за намерената пресовка и МУВ, вероятно съм ги взел с багажа по невнимание.“ Видно от заключението на назначената комплексна експертиза по протокол № 150 от 16.05.18 г. (л. 43 от том първи на ДП) иззетото 1 бр. жълто на цвят цилиндрично тяло представлява бризантно взривно вещество тринитротолуол (тротил) и представлява на практика 1 бр. фабрично произведена цилиндрична тротилова пресовка с централно разположен глух отвор и маса 100 гр. Същата е била годна за употреба по предназначение. Двата броя минен взривател тип МУВ – 2М са представлявали военно изделие, предназначено да предаде детонационен импулс към противопехотна мина ПСМ-1. Двата броя минни взриватели са били годни за употреба по предназначение – да предизвикат взривяване на капсул детонатора, който се монтира допълнително и в конкретния случай липсва.

По–голямата част от обстоятелствата в приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка са в  съответствие с доказателствата по делото и се възприемат от въззивната инстанция.

Въз основа на собствен анализ на доказателствата по делото и на основание чл. 316 от НПК настоящата инстанция прие следните нови фактически положения, а именно: подсъдимият Н. В. Б. не е държал през лятото на 2017 г., в гр. С.З. взривни вещества-годни за употреба по предназначение, както следва: 2 бр. цилиндрични тротилови пресовки, с маса 400 грама всяка, с надпис „Артилерийски гръм”,всяка,  2 бр. цилиндрични тротилови пресовки, с маса 100 грама всяка и 2 бр. цилиндрични тротилови пресовки, с маса 250 грама всяка, представляващи  взривни вещества по смисъла на чл. 3, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, без да има за това надлежно разрешение. Военен съд – Пловдив незаконосъобразно е приел обратното само и единствено въз основа на показанията на свидетеля Ж., у когото инкриминираните боеприпаси са намерени и който е осъден за държане на същите боеприпаси по нохд № 1695/2018 г. по описа на РС С.З. за престъпление по чл. 339,  ал. 1 от НК на една година и два месеца лишаване от свобода, при първоначален общ режим на изтърпяване на наложеното му наказание. Показанията на този свидетел по своето естество са един оговор и следва да бъдат оценявани като такива, доколкото ако деянията им бяха разгледани в едно наказателно производство и двамата щяха да имат качеството на обвиняемия, респ. подсъдими. Единствен свидетелят Ж. Ж. разказва, че е видял и взел инкриминираните взривове от апартамента, в който живее подсъдимият. Показанията му са противоречиви и непоследователни. Те са такива най-вече относно мястото, където Ж. е видял инкриминираните боеприпаси и ги е взел. В съдебното заседание на 05.12.2018 година, при разпита му като свидетел, той заявява, че един ден се били събрали в дома на подсъдимия, пили бира и като си тръгвал видял боеприпасите в една стая и ги взел. В същото съдебно заседание, при очната ставка с подсъдимия, Ж. твърди, че месец по рано боеприпасите били в мазето. Преди това, пак при разпита той твърди, че кутията, която взел била в някаква стая, която подсъдимият не ползва. В същата стая имало стари неща и Б. не я ползвал. От всичко това не става ясно на кое точно място Б. е държал инкриминираните боеприпаси, впоследствие иззети от Ж., а не от подсъдимия. Противоречията стават очевидни като се сравнят тези показания с показанията на свидетеля Ж. от 03.05.2018 година (на л.л. 26 и 27 от том I на ДП), където той твърди, че Б. му дал инкриминираните боеприпаси близо до дома на подсъдимия в град С.З., зад магазин „…“.

Твърденията на свидетеля Ж. Ж. относно мястото, откъдето е взел инкриминираните тротилови пресовки, а именно от стая в апартамента на подсъдимия, се опровергават и от показанията на полицейските служители С. М. и И. Д. пред основния съд (в съдебното заседания на 05.1.2.2018 година). Двамата са провели беседа с Ж. Ж., след като са открили и иззели инкриминираните боеприпаси в автомобила му „Фолксваген Голф“. И двамата полицаи, веднага след откриването на боеприпасите, твърдят че пред тях Ж. е заявил, че ги е взел от мазето на подсъдимия по време на почистване през 2017 година, а не от стая в апартамента на подсъдимия. При проведената очна ставка между свидетелите М. и Ж., последният твърди, че докато е писал обясненията в полицията са коментирали с полицая М. какво трябва да напише – дали Ж. сам ги е взел или подсъдимият Б. му ги е дал. Сам по себе си този факт сочи, че показанията на Ж. Ж., в съществена тяхна част, са давани и под диктовка на други лица, което е достатъчно, за да бъдат те поставени под съмнение.

В подкрепа на обясненията на подсъдимия, че не е предавал на Ж. тротилови пресовки са показанията на свидетеля капитан Х. (в с. з. На 15.07.2019 година). Този свидетел е бил началник на участък за изпитание на инженерни боеприпаси, а подсъдимият Б. е бил изпитател – лаборант. Той описва пътя на боеприпасите от получаването им от склада, през физико-химическия анализ, който се извършва, до тяхното взривяване. Капитан Х. заявява, че лично контролира изпитателя – лаборант. Ако след изипитанието останат неизползвани взривове, същите се унищожават, като този процес също се контролира от свидетеля. Х. установява още, че от образците, които се взимат от склада не остава нищо, а ако нещо от изпитанието не сработи, то се унищожава пак под негов контрол. Категоричен е, че не са оставали взривни вещества, като получаваните боеприпаси са били унищожавани или използвани за нуждите на изпитанието. Показанията на този свидетел сочат на извод, че няма как подсъдимият Б. да се е снабдил с инкриминираните тротилови пресовки при така създадената организация на получаване и използване на боеприпасите в поделението. Най – малко обвинението е следвало да докаже как инкриминираните боеприпаси са попаднали у подсъдимия, доколкото държането предполага и придобиването им по някакъв начин.

Налице е разминаване в показанията на Ж. Ж. и относно броя на инкриминираните тротилови пресовки. В показанията си от 05.12.2018 година пред състав на основния съд Ж. твърди, че пресовките са били три размера – малки, средни и големи, а именно 2 големи от 400 грама, 3 средни от 250 грама и 3 малки от 100 грама. Това означава, че той описва да е взел повече пресовки от инкриминираните, понеже Б. е обвинен да е държал по два вида пресовки от трите размера. Това обстоятелство също е от значение за преценка достоверността на показанията на този свидетел.

Предвид гореизложеното, показанията на свидетеля Ж. Ж., относно обстоятелството, че подсъдимият Б. е държал инкриминираните боеприпаси не могат да бъдат кредитирани.

Ето защо настоящата инстанция отмени присъдата в частта й по осъждането на подсъдимия редник Н. В. Б. за престъпление по чл. 339, ал. 1, пр. 2 от НК, и вместо нея постанови нова присъда, с която го призна за невинен в това, на неустановена дата през лятото на 2017 г., в гр. С.З., да е държал взривни вещества - годни за употреба по предназначение, както следва: 2 бр. цилиндрични тротилови пресовки, с маса 400 грама всяка, с надпис „Артилерийски гръм”,всяка,  2 бр. цилиндрични тротилови пресовки, с маса 100 грама всяка и 2 бр. цилиндрични тротилови пресовки, с маса 250 грама всяка, представляващи  взривни вещества по смисъла на чл. 3, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДА по обвинението по чл. 339 ал. 1, предл. 2-ро от НК.

Цялостната проверка на присъдата налага същата да бъде проверена и в оправдателната и част, макар срещу тази част да не е подаден съответен протест. Подсъдимият е бил обвинен в това, че към 16 март 2018 година в град С.З., в жилище находящо се на улица „…“ № .., вход .., етаж .. апартамент … държал взривно вещество, годно за употреба по предназначение, а именно 1 брой цилиндрична тротилова пресовка с маса 100 грама, без да има затова надлежно разрешение.

В хода на съдебното следствие е разпитан бащата на подсъдимия -свидетелят В. Б.. Той е заявил, че намерените в мешка над гардероб, в коридора на жилището и описани в протокола за оглед и изземване от 16.3.2018 г. – 1 бр. цилиндрична тротилова пресовка с маса 100 гр. и 2 бр. минни взриватели МУВ – 2М, са негови и синът му - подсъдимият редник Н. Б. не е знаел за тях. В. Б. е описал подробно начина, по който се е сдобил с тези вещи, а именно, че тротиловата пресовка и минните взриватели са останали като неизползвани при провеждане на полеви занятия от времето, когато същият е бил на служба в БА. Показанията му в тази им част се потвърждават и от писмо рег. № … от 16.3.2018 г. на Директора на ОД на МВР С.З. (л. 4 от том втори от ДП), че същият е бил военнослужещ в периода 1978-1998 г. със звание на старши офицер, като последно е служил във в.ф. … - С.З.. Свидетелят е заявил, че е взел въпросната тротилова пресовка, за да я използва по време на риболов. Видно от албума към протокола за оглед от 16.3.2018 г. (снимка № 6 на л.13 гърба от том първи на ДП), в намерената мешка заедно с тротиловата пресовка и минните взриватели е открита въдица и други риболовни принадлежности. Свидетелят Б. твърди, че тези вещи са били в друго негово жилище, което се намирало в гр. С.З., същият е забравил за тяхното съществуване и при пренасяне на вещите и обзавеждането от това жилище, което той е продал, процесната мешка е попаднала в жилището, обитавано от сина му – подсъдимия редник Б.. Показанията на този свидетел са последвотелни, логични и непротиворечиви и се подкрепят от цитираните по-горе документи, поради което са били правилно кредитирани.

Основният съд законосъобразно е приел, че липсва субективната страна на деянието, понеже подсъдимият не е знаел за съществуването на тротиловата пресовка и минните взриватели, признал го е за невинен към 16 март 2018 година в град С.З., в жилище, находящо се на улица „…“ № .., вход .., етаж .. апартамент .., да е държал взривно вещество, годно за употреба по предназначение, а именно 1 брой цилиндрична тротилова пресовка с маса 100 грама, представляващо взривно вещество по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗОБВВПИ, без да има за това надлежно разрешение, и го е оправдал по обвинението по чл. 339 ал. 1 предл. 2-ро НК.

Предвид горното, в тази й част присъдата беше потвърдена от въззивната инстанция.

Двата броя минни взриватели 2 бр. МУВ - 2М, видно от заключението на назначената комплексна експертиза, макар и годни за употреба, поради липсата на електрически детонатор, сами по себе си не биха могли да доведат до взривяването на намерената тротилова пресовка, поради което и обвинение за тях не е било повдигано.

Относно произнасянето по делото за веществените доказателства – 2бр. взриватели за противопехотни мини тип МУВ-2М основният съд е разпоредил те да бъдат унищожени. В тази й част присъдата беше потвърдена, доколкото тези предмети са вещи без стойност.

С оглед изхода на делото, настоящият състав постанови направените разноски в размер на 474,48 лв. за експертизи и пътни пари на свидетели да останат за сметка на държавата.

Водим от гореизложеното съдът постанови присъдата си.

 

 

04.11.2020 г.                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                     

ЧЛЕНОВЕ:

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg