Определение по чл. 327 от НПК
23-07-2020

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

27

 

гр. София, 23 юли 2020 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

          ЧЛЕНОВЕ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                               полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

 

разгледа въззивно наказателно частен характер дело № 26 по описа за 2020 г. докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано по жалби от подсъдимите З.Н.В., Х. В. Б. и И.З.И., чрез защитника им – адв. Цветан Косев, както и от частния тъжител и граждански ищец К.К., чрез пълномощника му адв. Олег Джоров срещу присъда № 5/11.03.2020 г. по НЧХД № 77/2019 г. по описа на Военен съд – гр. П..

С присъда № 5/20 г. по НЧХД № 77/2019 г. състав на П.ски военен съд е осъдил подсъдимите, както следва:

1.     Признава редник З.Н.В., от в.ф. ..... – А., роден на 13.11.1979 г. в гр. П., живеещ в гр. П., ул. “…”, № …, ет. …, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, с ЕГН …..

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:

На 14.02.2019 г., в гр. А., в Клуба на ловеца и риболовеца по време на провеждане на заседание на Управителния съвет на Ловно-рибарско дружество (ЛРД) „….“ – А. е разгласил позорни обстоятелства, заявявайки пред присъстващите лица, че К. В. К. е „бракониер“, факт вписан и в протокола, изготвен по време на  проведеното заседание на Управителният съвет на ЛРС “….“ - А., като  му е преписал  и  извършване на престъпление по чл. 147, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освободил от наказателна отговорност и му наложил административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лв. (хиляда лева).

2. ПРИЗНАВА подсъдимия Х. В. Б., роден на 16.03.1967 г. в гр. П., живеещ в гр. П., ул. “…“ № …, ет. .., ап. .. със средно образование, женен, неосъждан, българин, български гражданин с ЕГН ….

ЗА ВИНОВЕН  В ТОВА, ЧЕ:

На 14.02.2019 г., в гр. А., в Клуба на ловеца и риболовеца по време на провеждане на заседание на Управителния съвет на ЛРД „….“ – А. е разгласил позорни обстоятелства, заявявайки  пред присъстващите лица, че К.  В. К.  е  „най-големия бракониер в Републиката и крадец“,  факт вписан и в протокола, изготвен по време на  проведеното заседание на Управителният съвет на ЛРС “..... А.“ – А., като е  преписал  и  извършване на престъпление по чл. 147, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освободил от наказателна отговорност и му наложил административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лв. (хиляда лева).

3. ПРИЗНАВА подсъдимия И.З.И., роден на 12.05.1978 г. в гр. А., живеещ в гр. П., бул. „…” № …, ет. .., ап. .., българин, български гражданин, разведен, неосъждан, с висше образование, с ЕГН ……

ЗА ВИНОВЕН  В ТОВА, ЧЕ:

На 14.02.2019 г., в гр. А., в Клуба на ловеца и риболовеца по време на провеждане на заседание на Управителния съвет на ЛРД „..... А.“ – А. е разгласил позорни обстоятелства, заявявайки  пред присъстващите лица, че К. В. К. „е бракониер“, факт вписан и в протокола, изготвен по време на проведеното заседание на Управителният съвет на ЛРС “..... А.“ - А., като е  преписал  и  извършване на престъпление по чл. 147, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освободил от наказателна отговорност и му наложил административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лв. (хиляда лева).

 

Съдът също така осъдил тримата подсъдими по предявения граждански иск от пострадалия и частен тъжител К.К. както следва:

Подсъдимия редник З.Н.В.,  със снета по делото самоличност да заплати на К. В. К. с ЕГН …. обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 1 000.00 лв. (хиляда лева), ведно със законната лихва, считано от датата на деянието 14.02.2019 г. до окончателното изплащане на сумата, като отхвърлил предявения от К. В. К. граждански иск срещу  редник З.Н.В.  за сумата от 1 000.00 лв. до 10 000 лв. претендирана като обезщетение за причинените му неимуществени вреди от деянието по чл. 147, ал. 1 от НК.

Подсъдимия Х. В. Б. със снета по делото самоличност да заплати на К. В. К. с ЕГН …..  обезщетение за  претърпени неимуществени вреди  в размер  на 1 000.00 (хиляда) лв., ведно със законната лихва, считано от датата на деянието 14.02.2019 г. до окончателното изплащане на сумата , като отхвърлил предявения от К. В. К. граждански иск срещу Х. В. Б. за сумата от 1000.00 лв. до 10 000 лв. претендирана  като обезщетение за причинените му неимуществени вреди от деянието по чл.147 ал.1 от НК.

Подсъдимия И.З.И. със снета по делото самоличност да заплати на К. В. К. с ЕГН  …. обезщетение   за претърпени  неимуществени  вреди  в   размер   на 1000.00 (хиляда) лв., ведно със законната лихва считано от датата на деянието 14.02.2019 г. до окончателното изплащане на сумата, като отхвърлил предявения от К.  В. К. граждански иск срещу И.З.И. за сумата от 1 000.00 лв. до 10 000 лв. претендирана като обезщетение за причинените му неимуществени вреди от деянието по чл. 147, ал. 1 от НК.

Пловдивският съд осъдил тримата подсъдими на основание чл. 189, ал. 3 от НПК да заплатят всеки от тях държавна такса в размер на 40.00 лв., съобразно уважената част на гражданският иск и сумата от 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист при липса на доброволно заплащане.

Първоинстанционният осъдил подсъдимите на основание чл. 38, ал. 2 във вр. ал. 1 от Закона за адвокатурата във вр. чл. 18, ал. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатското възнаграждение подсъдимите да заплатят на адв. Олег Джоров от АК – П., с адрес на дейност гр.П., ул. „…“ № … солидарно сумата от 830 лв. за оказана правна помощ на частния тъжител по НЧХД № 77/2019 г. по описа на ВС-П..

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

Съдът като взе предвид, че страните нямат доказателствени искания, то делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Предвид горното и на основание чл. 327 от НПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.08 .2020 г. от 11.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                  

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg