Определение по чл. 327 от НПК
01-09-2020

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 31

 

гр. София,  01.09.2020 година

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на първи септемвни две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                   

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

             ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                                    полк. ПЕТЬО СЛ.  ПЕТКОВ

                           

 

разгледа ВНОХД № 27, по описа за 2020 година, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по въззивна жалба вх. № 658/06.07.2020 г. от адв. М. И. П., от АК – гр. Шумен -  защитник на бивш с. м. .. с. М. К. К. срещу присъда № 5/01.07.2020 г., постановена по НОХД № 39 по описа за 2020 г. на Военен съд – Сливен.

 

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

 

С обжалваната присъда състав на Военен съд – Сливен е признал подсъдимия с. м. .. с. М. К. К., от в. ф. …-… - В. , за ВИНОВЕН в това, че на …..2019 година,  около 15,30 часа, в гр. В. , по бул.“О. п. п.“, в близост до пътен възел с бул. “...“, управлявал МПС – собствения си л.а. „А. ..“, с Рег. № .....с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,79 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК го е осъдил на 1 (една) година „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 200,00 (двеста) лева.

На основание чл. 66, ал.1 от НК, първоинстанционният съд е отложил изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) години, считано от датата на влизане на присъдата в сила.

На основание чл.343г, вр. чл.343б, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът  е лишил подсъдимия К. от право да управлява МПС за срок от 1 (една) година и 6 (шест) месеца, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на МПС.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, съдът е осъдил подсъдимия да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Военен съд –Сливен направените деловодни разноски в размер на 104,00 лева.

         На основание чл. 189, ал. 3 от НПК съдът е осъдил подсъдимия да заплати по сметка на РС „Военна полиция“ – гр. В.  и направените деловодни разноски в размер на 181,40 лева.

 В срока по чл. 319, ал. 1 НПК срещу така постановената присъда е постъпила въззивна жалба

 Във въззивната жалба се прави възражение, че обжалваната присъда е неправилна и постановена при нарушение на закона и процесуалните правила, като е нарушено правото на защитата на подсъдимия. Сочи се, че съдът не е съобразил направеното в съдебна фаза искане, придружено с съответните доводи, за допускане на повторна или допълнителна съдедебно-медицинска експертиза (СМЕ) по делото и същото е било отхвърлено, както и че такова искане е направено и във фазата на досъдебното производство (ДП), което също неоснователно е било отхвърлено от прокурора.  Твърди се, че с изготвената по делото експертиза не е установено конкретно колко точно промила алкохол е имало в кръвта на подсъдимия по време на деянието, тъй като задачите към вещото лице са били погрешно зададени от разследващия полицай и поради това вещото лице е направило грешни изчисления и заключения на база погрешно зададени въпроси, което е довело и до посоченото в диспозитива на обвинителния акт и в присъдата количествено измерение на алкохолната проба. В резултата на това било ограничено правото на защита на подсъдимия, тъй като същият бил лишен от възможността да разбере точно в какво количество алкохол е обвинен да управлява МПС. Сочи се, че този процесуален порок не може да бъде отстранен в съдебната фаза на разглеждане на делото. Оспорва се също така събирането и оценката на доказателствата в досъдебната фаза, като се акцентира на изготвената СМЕ № …-20..г. от вещо лице при КСМ към МБАЛ „Св. …“ – В. . Оспорва се и отказа на прокурора да допусне доказателствата, поискани от защитата на досъдебното производство, които не били уважени и от военния съд.

По изложените съображения се прави искане съдът да отмени обжалваната присъда, с която подсъдимият е признат за виновен, и делото да бъде върнато на прокуратурата, в досъдебната фаза, за отстраняване на съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на подсъдимия. Поддържа се искането за изготвяне на тройна, повторна или допълнителна експертиза с оглед установяване конкретното количество алкохол в кръвта на подсъдимия към момента на управление на МПС. Поддържат се и направените доказателствени искания в досъдебната фаза. Алтернативно се иска, ако се приеме, че нарушенията са допуснати в съдебната фаза, делото да бъде върнато на ВС – Сливен за отстраняването им.

На второ място, се отправя молба въззивният съд да измени обжалваната присъда в частта, с която на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът е лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от една година и шест месеца, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на МПС, като този срок да бъде намален до 1 година, тъй като наложеното наказание е прекомерно според установената съдебна практика, не изпълнява целите на наказателния процес, били налице многобройни смекчаващи обстоятелства, подсъдимият не давал никакви признаци за нарушение правилата за движение по ЗДвП, освен употребата на алкохол, бил с предходни минимални и несъществени нарушения за ЗДвП и безупречен професионален шофьор.

На ...07.2020 г. във ВС – Сливен, с вх. № ../2020 г., към въззивната жалба са постъпили писмени мотивирани изложения, в които  подробно са изложени аргументи и съображения, обосноваващи твърдението за допуснато съществено процесуално нарушение, произтичащо от некоректно поставените в ДП задачи към назначената по делото СМЕ. Прави се възрражението, че ако се направят изчислиния от вещото лице с коректно отразяване на обстоятелствата по вземане на кръвната проба и часа на управление, резултатът от експертизата ще бъде различен. За такъв резултат според защитата биха допринесли и заболяванията на подсъдимия. Незаконосъобразно било прието, че извънпроцесуалното самопризвнание на подсъдимия досежно количеството на приетия алкохол оборвало процесуално издържаните обаснения на подсъдимия, дадени в присъствието на защитник и прокурор.  Счита се, че присъдата е постановена в нарушение на чл. 301, ал. 1 НПК и че същата почива на предположения досежно стойността на установеното количество алкохол в кръвта на подсъдимия и часа на установяване на употребата на алкохол.

Въз основа на всичко изложено се иска въззивният съд да приеме за основателно искането за изготвяне на нова СМЕ, като бъдат изискани писмени документи, без да се конкретизират какви, и допуснат разпит на свидетел. Посочва се, че това не може да бъде сторено от въззивния съд, поради което се иска делото да бъде върнато на прокуратурата за уважаване на направените искания или да бъде върнато за разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

В условията на алтернативност, ако не бъде уважено искането за отмяна на присъдата и връщане на делото за отстраняване на посочените пороци, се моли да бъде намалено наложеното на подсъдимия наказание „лишаване от право да управлява МПС“, като този срок бъде намален на 1 година.

          В жалбата и допълнението към нея, не се правят искания за събиране на нови доказателства от въззивния съд. Подържа се становището, че изготвянето на нова СМЕ, изискавнето на писмени документи и допускане до разпит на нов свидетел следва да стане или във фазата на досъдебното производство или в съдебното производство при първоинстанционния съд.

 Съдът, като взе предвид, че във въззивната жалба не се прави искане за събиране на нови доказателства пред настоящата инстанция и като съобрази събраните до момента доказателства по делото, намира, че на настоящия етап във въззивното производство не се налага извършването на процесуално-следствени действия с оглед събиране на нови доказателства.

Водим от гореизложеното, съдът счита, че делото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство с призоваване на подсъдимия бивш с. м. … степен М. К. К., на защитника му адв. М. П. от АК – Шумен и прокурор от Военно-апелативна прокуратура.

Предвид горното и на основание чл. 327 НПК, СЪДЪТ

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 24.09.2020 г., от 10,00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, Зала № 4, партер, за която дата да се призоват страните.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 ЧЛЕНОВЕ:

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg