Определение по чл. 327 от НПК
21-08-2020

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

29

 

 

гр. София, 21.08.2020 година

 

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и първи август две хиляди и двадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                  полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

                  

        

при секретар Таня Димчева

разгледа ВНОХД № 28 по описа за 2020 година,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по протест на военен прокурор при ВОП - С., срещу присъда № 4 от 12.06.2020 г. по нохд № 33/2019 г. по описа на Военен съд - С..

 

 

С присъда № 4 от 12.06.2020 г. по нохд № 33/2019 г. по описа на Военен съд – С. подсъдимият ....... С.С.Е. от факултет „.....“ – Ш. е признат за невиновен в това, че в периода 01.08.2011 г. - 26.09.2011 г. в гр. Ш., при условията на продължавано престъпление, в качеството му на длъжностно лице – председател на управителния съвет на Военен спортен клуб – Ш., присвоил чужди пари - сумата от 165,95 лева връчени му в това му качеството да ги пази и управлява, като за улесняването му извършил и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко престъпление по чл.311, ал.1 от НК, като в кръга на службата си съставил официални документи, в които удостоверил неверни обстоятелства с цел да бъдат използвани тези документи пред ВСК – Ш., като доказателство за тези обстоятелства – престъпление по чл.202, ал.1, т.1, вр. чл.201, вр. чл.311, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.304 от НПК е оправдан по това обвинение.

 

Подсъдимия ....... С.С.Е. е признат за невиновен в това, че в периода 31.05.2013 г. – 25.08.2014 г. в гр. Ш., при условията на продължавано престъпление в качеството му на длъжностно лице – председател на управителния съвет на Военен спортен клуб – Ш., присвоил чужди пари - сумата от 1532,00 лева, връчени му в това му качеството да ги пази и управлява, като за улесняването му извършил и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко престъпление по чл.311, ал.1 от НК като в кръга на службата си съставил официални документи, в които удостоверил неверни обстоятелства с цел да бъдат използвани тези документи пред ВСК – Ш., като доказателство за тези обстоятелства - престъпление по чл.202, ал.1, т.1, вр. чл.201, вр. чл.311, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.304 от НПК е оправдан по това обвинение.

 

На основание чл.190, ал.1 от НПК разноските по делото в размер на 2261,22 /две хиляди двеста шестдесет и един лева и двадесет и две стотинки/ лева са оставени за сметка на държавата.

 

Съдът се е произнесъл по веществените доказателства.

 

В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК е постъпил протест от военен прокурор при ВОП – С., в който се правят доводи за неправилност на първоинстанционната присъда, като са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон. Твърди се, че първоинстанционният акт противоречи на събраните по делото доказателства и установената фактическа обстановка, която безспорно сочи вина в осъществяване на престъплението от подсъдимият ....... Е.. Неправилният анализ на събрания доказателствен материал в хода на досъдебното производство и съдебното следствие е довело до нарушаване процесуалните права от съда визирани в чл. 13 от НПК /относно разкриване на обективната истина/ и чл. 14 от НПК /вземане на решение по вътрешно убеждение основано на обективно, всестранно и пълно разследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона/. Това е довело основаният съд неоснователно да достигне до погрешно убеждение за приложение на разпоредбата на чл. 304 НПК, като  е признал подсъдимият за невинен.

Прави се искане да се отмени присъдата като неправилна, като е постановена в нарушение на материалния и процесуалния закон и да се постанови нова такава, с която да признаете подсъдимият за виновен, за престъплението за което е имал обвинение пред първата инстанция.

Сочи се, че всички факти и обстоятелства по делото са изяснени и не се правят искания за събиране на нови доказателства.

Подсъдимият и защитниците му не са депозирали становище по протеста.

Други искания за допълване на делото с нови доказателства няма направени.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 01 октомври 2020 година от 10.00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

         НАСРОЧВА  внохд № 28/2020 г. по описа на Военно-апелативния съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 01 октомври 2020 година от 10.00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните:

         ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

ПОДСЪДИМИЯТ ....... С.С.Е. от гр. Ш., ул. „……….“  № .., ет. ..

ДА СЕ УВЕДОМИ подсъдимият, че на основание чл. 329, ал. 2 от НПК присъствието му в съдебно заседание е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

АДВОКАТ В. С. Д. от АК - Ш., с адрес гр. Ш., ул. „……….“ № …, ет. ., кантора ...

АДВОКАТ М. В. С. от АК – С., с адрес гр. С., ул. „….. ….“ № ...

НЕ ДОПУСКА провеждането на въззивно съдебно следствие.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на Република България.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                           

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ:                                                                                         

 

                                                                                                               

                                                                                                                  

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg