Определение по чл. 327 от НПК
15-09-2020

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 33

 

гр. София,  15 септември 2020 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на петнадесети септември две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. Д. ФИКИИН

          ЧЛЕНОВЕ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                                полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

 

 

разгледа въззивно наказателно общ характер дело № 29 по описа за 2020 г. докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано по протест на военен прокурор от ВОП – гр. Пловдив срещу присъда № 10/29.06.2020 г. по НОХД № 155/2019 г. по описа на Военен съд – гр. Пловдив.

С присъда № 10/20 г. по НОХД № 155/2019 г. състав на Пловдивски военен съд е признал подсъдимия старшина Д. К. Д., от военно формирование ........ – К., роден на … г. в гр. С., живущ в гр. П., ул. „…“ № …,  ет. …, ап. …, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, неосъждан, с  ЕГН: … за НЕВИНЕН в това, че :

На 23.10.2019 г., в гр. Пловдив, в обитаваното от него жилище, находящо на адрес гр. П., ул. „…” № …, ап…., да е държал патрони, както следва: 16 броя стандартни патрони калибър 9х18мм за пистолет „Макаров”; 45 броя стандартни патрони калибър 9х18мм за пистолет „Макаров”; 1 брой стоп патрон калибър 9х18мм за пистолет „Макаров”; 1 брой патрон стандартен бронебойно-запалителен калибър 12,7х108мм „Б-32” за зенитна танкова картечница ДШК-М и НСВТ; 2 броя патрони стандартни авиационни патрони калибър 23х115мм с осколъчно-фугасно и запалително-трасиращ снаряд за картечни системи в самолети вертолети …, …, …, …; 147 броя патрони калибър 9х18мм за пистолет „Макаров” и 2 броя халосни патрони за газов пистолет, представляващи боеприпаси за огнестрелни оръжия по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОБВВПИ: „Боеприпаси за огнестрелни оръжия по смисъла на този закон са патрони или изстрели или техните компоненти - снарядени гилзи, капсули или снаряди, които се използват в огнестрелно оръжие“, без да има за това надлежно разрешение по смисъла на чл. 56 ал. 1 от ЗОБВВПИ: „Лицето по чл. 50, ал. 1 - 3, получило разрешение за придобиване, може да съхранява и/или употребява взривните вещества и пиротехническите изделия, с изключение на фойерверки от категория F1, или да съхранява, носи и/или употребява огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след получаване на разрешение за съответните дейности от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.”,

            тъй като макар деянието формално да осъществява признаците на предвиденото в закона престъпление, то неговата обществена опасност е явно незначителна, поради което и на основание чл. 304 от НПК, във вр. чл. 9, ал. 2, предл. 2 от НК го ОПРАВДАВА в това да е извършил престъплението по чл. 339, ал. 1, предл. 2 от НК.                

Съставът на съда е отнел, на основание чл. 53, ал. 2, буква „а“, пр. 1 от НК, веществените доказателства, приложени по делото, намиращи се на съхранение в Регионална служба Военна Полиция гр. П.: - 16 бр. стандартни патрони калибър 9х18мм за пистолет „Макаров”; 45 бр. стандартни патрони калибър 9х18мм за пистолет „Макаров”; 1 бр. стоп патрон калибър 9х18мм за пистолет „Макаров”; 1 бр. патрон стандартен бронебойно-запалителен калибър 12,7х108мм „Б-32” за зенитна танкова картечница ДШК-М и НСВТ; 2 бр. патрони стандартни авиационни патрони калибър 23х115мм с осколъчно-фугасно и запалително-трасиращ снаряд за картечни системи в самолети вертолети …, …, …, …; 147 бр. патрони калибър 9х18мм за пистолет „Макаров” и 2 бр. халосни патрони за газов пистолет, след влизане на присъдата в законна сила, да бъдат ПРЕДАДЕНИ на КОС при Първо РУП гр. П..

Съдът се е произнесъл по направените по делото съдебно - деловодни разноски.

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

Съдът като взе предвид, че страните нямат доказателствени искания, то делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Предвид горното и на основание чл. 327 от НПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.10.2020 г. от 10.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:                  

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg