Определение по чл. 327 от НПК
01-09-2020
                  О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

                                                        № 30  гр. София, 01.09.2020 година

 

         ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД, в закрито заседание на първи септември, две хиляди и двадесета година, в състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

 

           ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                                                    

                                       полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

 

разгледа докладваното от полк. Свилен Александров в.н.о.х.д. № 30/2020 г. по описа на ВАпС, образувано по жалба на адв. П.В. от АК – В., в качеството му на защитник на подсъдимия ...... П.А.Р.  от в.ф. ..... – В., срещу присъда № 6/07.07.2020 г. по НОХД № 30/2020 г. по описа на Военен съд Сливен.

 

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

С горната присъда ...... П.Р. е признат за виновен в това, че на 11.10.2011 г. в гр. В., на паркинга на хипермаркет „.....“, в собствения си лек автомобил марка „......“, с рег. № ....... и в ползваните от него жилище и избено помещение, находящи се в гр. В., ул. „......“ № .., държал с цел разпространение 515,30 литра дестилатен етилов алкохол /дестилат от ферментирали дрожди от плодове и дрожди собствено производство – домашна ракия/, с общо количество на чистия етилов алкохол 214,293 литра, без надлежно разрешително, като случаят е немаловажен, и на основание чл. 234, ал. 2, пр. 2 и чл. 55, ал. 1, т. 1 НК,  вр. чл. 1, ал. 1; чл. 2, т. 1; чл. 4, т. 1, 2, 3 и 4; чл. 9, т. 1, 2 и 3; чл. 47, ал. 1 , т. 7, 8, 9 и 10; чл. 48, ал. 1, 2, 3, 6 и  7; чл. 50, ал. 1 и ал.2 и чл. 65, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, е осъден на десет месеца „Лишаване от свобода“, чието изпълнение е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три години.

На основание чл. 55, ал. 3 НК на подсъдимия не са наложени по - леките предвидени в закона наказания „Глоба“ и „Лишаване от права“ по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК.

На основание чл. 234, ал. 5 НК съдът е отнел в полза на държавата предмета на престъплението  - 515,30 литра дестилатен етилов алкохол.

На основание чл. 53, ал. 1 б. „а“ НК лекият автомобил марка „......“, с рег. № .......; 43 броя пластмасови туби от минерална вода с различна вместимост и 1 бр. пластмасов бидон, собственост на подсъдимия и послужили за извършване на престъплението, са отнети в полза на държавата.

Подсъдимият е осъден на основание чл. 189, ал. 3 НПК да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Военен съд – С. 291,50 лева деловодни разноски; както и сумата 1041.39 лева по сметка на РС „Военна полиция“ - В. за изготвяне на експертизи.

Съдът се е произнесъл по веществените доказателства.           

 

В жалбата и в допълнителното изложение към нея се сочат доводи за незаконосъобразност и неправилност на присъдата.

Твърди се че първоинстанционният съд не е изпълнил задълженията си по чл. 14, ал. 1 НПК за обективно всестранно и пълно изследване на всички доказателствени материали. Тълкувал е превратно някои от доказателствата и тяхната проверка е извършена не според действителното им съдържание, а единствено с оглед тезата на обвинението. Адвокат В. счита, че съдът не е изяснил как е извършено държането на етиловия алкохол с цел разпространение, кога, както и чия собственост е той. Описаната от съда фактическа обстановка не отговаря на събраните доказателства.

Атакува се законосъобразността на процесуално - следствените действия „Претърсване и изземване“ на 11.10.2019 г. на трите пластмасови туби от лекия автомобил на подсъдимия на паркинга на хипермаркет „.....“ и в пристройката, приспособена с отделен вход. За първите три туби се твърди, че са се намирали на земята, извън автомобила, а от съдържанието на втория протокол не може да се разбере на кой адрес е извършено претърсването и за коя от намиращите се в двора три пристройки с отделен вход, става въпрос.

Неправилно в мотивите си съдът е приел, че съгласно двата протокола за „Претърсване и изземване“ „веществените доказателства били запечатани и закарани в сградата на Военна полиция - В.“, тъй като в нито един от протоколите не е описано, че веществените доказателства са запечатани и къде са били оставени на съхранение. В тях е записано единствено „иззети с подписите на поемните лица“.

В разпитите си пред съда поемните лица в двата протокола не твърдят веществените доказателства да са били запечатени, още повече със слепки от подписите им. Такова „запечатване“ не се вижда и на снимките в изготвените фотоалбуми непосредствено преди да бъдат транспортирани. Поради обстоятелството, че веществените доказателства – различните съдове с течност, не са били запечатени по съответния ред, не може да се гарантира, че наличната в тях течност при изземването им е идентична с тази при изследването им - веществените доказателства са съхранявани на неустановено място и не е изяснено кой е имал достъп до тях.

Свидетелите Л. и П., вписани като „поемни лица“ в „Протокола за претърсване и изземване“ в жилището на подсъдимия, не са присъствали на претърсването. Те са курсанти в новобрански период във Военно морското училище гр. В., където се помещава и РС „Военна полиция“ - В.; били са избрани няколко дни преди извършване на следствените действия и им е било обяснено какви вещи ще се търсят, поради което показанията им не могат да се приемат за достоверни. В подкрепа на това са и показанията на свидетеля О. С., в които той твърди, че заедно с двете горепосочени поемни лица са били извън адреса, на улицата по време на претърсването. В следственото действие „Претърсване“ са участвали освен вписаните в протокола лица, и самият О. С. и още един, неустановен оперативен работник, които обаче не са били вписани в протокола като „присъстващи“. Всичко това води до  извода, че двата протокола за „Претърсване и изземване“ следва да бъдат изключени от доказателствения материал по делото, а иззетите с тях веществени доказателства да не се приобщават към материалите.

По време на разследването не е изпълнена разпоредбата на чл. 110, ал. 3 НПК – веществените доказателства /ВД/ са иззети от един военно-разследващ полицай, а досъдебното производство е водено от друг, при което е следвало ВД, заедно с делото да му бъдат предадени с документ, какъвто по делото липсва.

Твърди се, че съдът неправилно е приел за установено количеството течност във всяка пластмасова туба единствено по вместимостта, написана на етикета, без да съобрази, че тубите са произведени от мека пластмаса и дори малко огъване на същите променя значително обема им.

В мотивите си съдът неправилно е приел, че представителни проби са взети от всички туби, обособени в дадена група, което противоречи на отразеното в протокола за оглед на веществени доказателства – от всички туби, обособени в дадена група произволно е избирана една и само от нея са вземани представителни проби. В тази връзка се оспорва изготвената физико-химична експертиза като необоснована и неправилна, тъй като в нея не е определено алкохолното съдържание във всички туби от обособена група, а само в произволно избрана туба от всяка група.

Изводът на съда, че откритият в помещенията алкохол се държи от подсъдимия не е категоричен, обоснован и единствено възможен вариант, тъй като по делото са налице данни, че и други неустановени по делото лица /според съда “мигранти“/ по това време са живели на адреса и са имали достъп до съответните помещения.

Съдът е отхвърлил почти всички доказателствени искания на защитата, едно от които е за разпит на сестрата на подсъдимия, която според данните по делото е занесла алкохола в обитаваното от него помещение за домашни нужди и в разрешено от закона количество.

Твърди се, че съдът незаконосъобразно е отнел в полза на държавата лекия автомобил  марка „......“, с рег. № ......., собственост на подсъдимия, тъй като същият в контекста на изпълнителното деяние „държал“ на престъплението по чл. 234 НК не е средство за неговото  извършване и не подлежи на отнемане по реда на чл. 53 НК.

Няма искане за събиране на нови доказателства.  

Иска се отмяна на първоинстанционната присъда и постановяване на нова, с която ...... Р. да бъде признат за невиновен и оправдан по повдигнатото му обвинение.

Алтернативно се иска отмяна на присъдата и връщане делото за ново разглеждане от друг състав на Военен съд – С. с оглед допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила.      

Срещу жалбата и допълнителното изложение към нея не са постъпили писмени възражения от прокурора.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, след като се запозна със събраните по делото доказателства; с мотивите на атакувания съдебен акт; с въззивната жалба и допълнителното изложение към нея, намира, че за изясняване на въпросите във връзка с жалбата следва да бъде допусната и разпитана като свидетел Г. А. Р. - сестра на подсъдимия, която бъде призована чрез ...... П.Р. и защитника му адв. В..

Делото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство по гл. ХХІ НПК с призоваване на подсъдимия ...... П.А.Р. от в.ф. ..... – В., защитника му адв. П.В. от АК – В., прокурор от Военно-апелативна прокуратура, и допуснатият свидетел  Г. А. Р..

Подсъдимият следва да бъде уведомен, че съгласно чл. 329, ал. 2 НПК, присъствието му в съдебно заседание е задължително.

    

 

Поради изложеното и на основание чл. 327 НПК, Военно-апелативният съд,

 

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :  

        

  ДОПУСКА като свидетел на Г. А. Р. - сестра на подсъдимия.

НАСРОЧВА  делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 07.10.2020 година от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват подсъдимият ...... П.А.Р. от в. ф. …… – В.; защитникът му адв. П.В., с адрес гр. В., ул. „………“ № .., ет. ., тел. ……….; прокурор от Военно – апелативна прокуратура, и допуснатият свидетел Г. А. Р. - чрез ...... П.Р. и защитника му адв. П.В..

Копия от определението да се изпратят на подсъдимия и защитника му адв. П.В..

Подсъдимият да бъде уведомен, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                   

 

1.

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

2.

 

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg