Определение по чл. 327 от НПК
17-09-2020

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 129

 

гр. София, 17 септември 2020 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на шестнадесети септември през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

         ЧЛЕНОВЕ:  полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                                полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

 

разгледа въззивно наказателно общ характер дело № 35 по описа за 2020 г. докладвано от съдията полк. Петьо Сл. Петков, образувано по ЖАЛБИ от Е. Д. А. – частен обвинител и граждански ищец по делото, чрез повереника и адвокат Станислав Р. от АК - С. и на подсъдимия бивш старши сержант М. П. С. от в.ф. ..... – гр. С., срещу присъда № 7 от 08.07.2020 г. по НОХД № 24/2020 г. по описа на Военен съд – гр. Сливен.

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

С присъда № 7 от 08.07.2020 г. по НОХД № 24/2020 г. Военен съд – гр. С. е признал подсъдимия бивш старши сержант М. П. С. от в.ф. ..... – гр. С. за виновен в това, че от лятото на 2010 година до месец януари 2017 година в град С., при продължавано престъпление извършил блудствени действия с цел да удовлетвори полово желание без съвокупление с лице ненавършило 14 годишна възраст – Е. Д. А., родена на …… година чрез употреба на сила и заплашване и използване положение на зависимост над нея и на основание чл. 149 ал. 2 т.т. 1 и 4, предл 1-во, вр. с ал. 1, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК и чл. 54 от НК го е осъдил на 4 (четири) години лишаване от свобода.

Подсъдимият е признат за виновен и в това, че от месец август 2015 година до месец януари 2017 година в град С. при продължавано престъпление склонявал лице ненавършило 14 годишна възраст - Е. Д. А., родена на 28.06.2003 година да наблюдава симулирани полови сношения между лица от еднакъв и различен пол, похотливо показване на човешки полови органи и мастурбация, чрез използване на положението на зависимост над нея и на основание чл. 155б ал. 2, т.2, предл. 1-во, вр. ал. 1 алт. 2-ра, предл. 3-то, вр. чл. 26 ал. 1 и чл. 54 от НК го е осъдил на 3 (три) години лишаване от свобода като го е оправдал по обвинението деянието да е извършено през периода от лятото на 2010 година до месец юли 2015 година.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК съдът е определил подсъдимият да изтърпи едно общо наказание в размер на най – тежкото от наложените му, а именно 4 (четири) години лишаване от свобода. На основание чл. 41 ал. 6 от НК и чл. 57 ал. 1 т.3 от ЗИНЗС съдът е определил първоначален общ режим за изтърпяване на наказанието.

Подсъдимият е осъден да заплати на гражданския ищец – непълнолетната Е. Д. А. със съгласието на особения и представител адвокат Р. обезщетение за причинените и от деянието по чл. 149 ал. 2 т.т. 1 и 4, предл 1-во, вр. с ал. 1, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК неимуществени вреди в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лева ведно със законната лихва считано от 21.09.2010 година до окончателното изплащане на сумата, а в останалата му част искът е отхвърлен като неоснователен и обезщетение за причинените от деянието по чл. 155б ал. 2, т.2, предл. 1-во, вр. ал. 1 алт. 2-ра, предл. 3-то, вр. чл. 26 ал. 1 НК в размер на 10 000 (десет хиляди) лева неимуществени вреди ведно със законната лихва считано от 01.09.2015 година до окончателното изплащане на сумата. Съдът се е произнесъл и по държавните такси и разноските по делото.

В жалбата и в допълнение към нея се сочат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на присъдата, за допуснати съществени процесуални нарушения и за явна несправедливост на наложеното наказание.

В жалбата на частния обвинител и граждански ищец се сочат доводи за явна несправедливост на наложеното на подсъдимия общо наказание и за несправедливост на присъденото обезщетение. Иска се на същия да бъде наложено наказание в размер на 6 години за деянието по чл. 149 НК и 5 години за това по чл. 155б от НК като на основание чл. 24 от НК общият размер на наказанието да бъде завишен на 7 години и 6 месеца лишаване от свобода. Иска се и уважаване на претенцията за неимуществени вреди до пълния претендиран размер.

В жалбата на подсъдимия се сочат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на присъдата, за съществени нарушения на процесуалните правила и за явна несправедливост на наложеното наказание. Изтъква се, че в обвинителния акт е интерпертирана фактическа обстановка съгласно самопризнанията на подсъдимия, които са били оттеглени. Тези самопризнания не били подкрепени от други доказателства по делото. Съдът не допуснал до разпит управителя на двете бензиностанции“….“ в град С., който да потвърди, че майката на пострадалата не е работила нощни смени, за да може да гледа дъщеря си. Не е изискана справка за работните дни – дневна и нощна смяна на майката на пострадалата – С. В. С.а. Отказан бил допълнителен разпит на свидетелката С. С.а, за да бъде тя питана склонно ли е било детето към самонаранявания и имало ли е случаи, когато тя демонстрира своята женска голота пред други мъже в къщата. Направено е искане още за разпит като свидетел при режим на довеждане на Н. Х. С. от град С., който да установи факти от поведението на пострадалата Е. А., а също и на управителя на бензиностанции „Г.“ – С. Н. Х., относно нощните смени на майката на Е. С. С.а. Този свидетел да бъде призован по местоработата му на адрес град С., улица „.........“ № …. – БЕНЗИНОСТАНЦИИ „Г.“. Първостепенният съд отказал да назначи повторна психиатрична експертиза. Според защитата вещите лица са предубедени, понеже са дали заключение, че твърденията на пострадалата са резултат на осъществения над нея сексуален, физически и психически тормоз. Защитникът предлага една нова експертиза да бъде със задачи посочени в жалбата, а именно: възможно ли е деянието на подсъдимия описано за периода посочен в обвинителния акт да е било осъществено по посочените в акта механизъм, последователност и характер; възможно ли е други причини, освен оказания от подсъдимия тормоз да са довели до самонараняванията на пострадалата. Твърди се, че по делото има други доказателства, които сочат на нейното социално – психическо разстройство; възможно ли е осъществявания контрол от подсъдимия спрямо пострадалата да е причина за нейното поведение и нейните твърдения, за да може тя да се освободи от този контрол. Направено е искане за назначаване на съдебно-медицинска експертиза на подсъдимия, за да се установят белезите от заболяването „витилиго“ по краката и половите му органи. Това било от значение за оценка на показанията на пострадалата.

Направено е искане за отмяна на обжалваната присъда и постановяване на нова, с която подсъдимият да бъде признат за невиновен и оправдан. Алтернативно се иска връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

Съставът на Военно-апелативния съд прецени, че за обективното, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото са необходими допълнителни разпити на пострадалата Е. Д. А., на родителите и Д. Х. А. и С. В. С.а. Необходимо е още да бъдат допуснати като свидетели Н. Х. С. от град С. при режим на довеждане от подсъдимия и на управителя на бензиностанции „Г.“ – С. Н. Х.. Относно исканията за назначаване на експертизи съдът ще се произнесе след разпита на свидетелите в по-късен етап от съдебното следствие.

Необходимо е още да се изиска справка от командира на военно формирование ..... – С., от която да са видни периодите от време, през които подсъдимият бивш старши сержант М. П. С. ЕГН ….. е бил в командировка за времето от месец юни 2010 година до края на месец януари 2017 година. Следва да се изиска справка и от директор на служба „Гранична полиция“ за напусканията на страната и връщанията в страната на подсъдимия бивш старши сержант М. П. С. ЕГН ……… за времето от месец юни 2010 година до края на месец януари 2017 година.

Предвид горното и на основания чл. 327 от НПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.10.2020 г. понеделник от 10.20 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ДОПУСКА допълнителни разпити като свидетели на пострадалата Е. Д. А., на родителите и Д. Х. А. и С. В. С.а.

ДОПУСКА до разпит като свидетели на Н. Х. С. от град С. при режим на довеждане от подсъдимия и на управителя на бензиностанции „Г.“ – С. Н. Х. с адрес за призоваване  град С., улица „.........“ № 5 – бензиностанции „Г.“.

ДА СЕ ИЗИСКА СПРАВКА от командира на военно формирование ..... – С., от която да са видни периодите от време, през които подсъдимият бивш старши сержант М. П. С. ЕГН …… е бил в командировка за времето от месец юни 2010 година до края на месец януари 2017 година.

ДА СЕ ИЗИСКА СПРАВКА от директора на служба „Гранична полиция“ за напусканията на страната и връщанията в страната на подсъдимия бивш старши сержант М. П. С. ЕГН …….. за времето от месец юни 2010 година до края на месец януари 2017 година.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                         

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg