Определение по чл. 327 от НПК
05-11-2020
                  О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е                                                           № 136   гр. София,05.11.2020 година

 

         ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД, в закрито заседание на пети ноември две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

 

          ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                             полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

 

разгледа докладваното от полк. Свилен Александров в.н.о.х.д. № 40/2020 г. по описа на ВАпС, образувано по протест на прокурор от Военно окръжна прокуратура София и жалба от подсъдимия ....... Г.С.А. от в.ф. ...... – Д.М. и защитника му адвокат И.К.Ж. от ….., срещу присъда № 20/02.07.2020 г. по НОХД № 91/2019 г. по описа на Софийския военен съд

 

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

С горната присъда ....... Г.С.А. е признат за  ВИНОВЕН в това, че:

1.     На 22.04.2019 година, в град П., във вилния си имот в местността „......”, в пристройката на вилата си, под седалка на ъглов диван, държал акцизни стоки - 410 кутии  с 8200 къса цигари марка „....” на стойност 3075 лева и 6 кутии със 120 къса цигари марка „.......” на стойност 45 лева, които по смисъла на чл. 2 т. 2 от ЗАДС са тютюневи изделия и подлежат на облагане с акциз и са били без бандерол, когато такъв се изисква по закон съгласно чл. 28 ал. 1 от ЗТТСИ и чл. 64, ал. 4 от ЗАДС, на обща стойност 3120 лева и случаят е немаловажен,  поради което и на основание  чл. 234, ал. 1 от НК и чл. 54 НК е ОСЪДЕН на 1 /една/ година лишаване от свобода, глоба 3120 /три хиляди сто и двадесет/ лева и лишаване от право по чл.37, ал. 1, т. 7 НК да упражнява професия и дейност, свързани с разпространяване и държане на акцизни стоки за срок от 4 /четири/ години.

 

2. На 22.04.2019 година, в град П., във вилния си имот в местността „......”, в пристройката на вилата си, под седалка на ъглов диван, държал огнестрелно оръжие и боеприпаси за огнестрелни оръжия –едноцевна, гладкоцевна, еднозарядна ловна пушка, марка “..... ...... ½ seri № ....., 12-ти калибър и 4 бр. патрони, 12-ти калибър, без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл.339, ал. 1 и чл. 54 НК е ОСЪДЕН на 2 /две/ години лишаване от свобода.

На основание чл. 23 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 НК му е НАЛОЖЕНО най-тежкото наказание от 2 /две/ години лишаване от свобода, като към него са ПРИСЪЕДИНЕНИ наказанията  „Глоба“ от 3120 /три хиляди сто и двадесет/ лева и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7 НК да упражнява професия и дейност, свързани с разпространяване и държане на акцизни стоки за срок от 4 /четири/ години.

На основание чл. 66, ал. 1 НК изтърпяването на наложеното му най - тежко наказание лишаване от свобода е отложено за срок от 5/пет/ години.

На основание чл. 234, ал. 5 НК предметът на престъплението по чл. 234, ал. 1 НК - 410 кутии с 8200 къса цигари марка „....” на стойност 3075 лева и 6 кутии със 120 къса цигари марка „.......” на стойност 45 лева, е ОТНЕТ в полза на държавата.

         На основание чл. 53, ал. 2 б.“а“ предметът на престъплението по чл.339, ал. 1 НК - едноцевна, гладкоцевна, еднозарядна ловна пушка, марка “..... ...... ½ seri № .....,12-ти калибър и 4 бр. патрони, 12-ти калибър, притежаването на които е забранено, е ОТНЕТ в полза на държавата.

На основание чл.189 НПК подсъдимият е ОСЪДЕН да заплати в полза на държавата, по сметка на РС „ВП“ – град П., направените в досъдебното производство разноски в размер на  589.06 /петстотин осемдесет и девет и 06 ст./ лева, к

акто и 5.00 (пет) лева за издаване на изпълнителен лист.

На основание чл. 189 НПК подсъдимият е ОСЪДЕН да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на СВС, съдебно-деловодни разноскИ в размер на 1048.68 /хиляда четиридесет и осем и 0.68 ст. / лева, к

акто и 5.00 (пет) лева за издаване на изпълнителен лист.

 

В протеста се сочат доводи за неправилност на присъдата:

1. Съдът неправилно е наложил на подсъдимия наказание „Лишаване от право да упражнява професия и дейност свързани с разпространяване и държане на акцизни стоки“ за срок от четири години, тъй като той никога не е притежавал качеството на търговец с акцизни стоки, а съгласно задължителната съдебна практика – ТР № 61/80 по н.д. № 56/80 г. на ОСНК ВС, никой не може да бъде лишен от права, които не притежава.

2. Размерът на наложеното наказание „Глоба“ от 3120.00 лв. е неправилно занижен и това се явява несправедливо с оглед целите на наказанията по чл. 36 НК. Твърди се, че подсъдимият е напуснал редовете на Българската армия; получил е достатъчно голямо обезщетение; не изплаща кредити и не се грижи за деца и болни родители.

3. Липсват смекчаващи отговорността обстоятелства, които да обуславят определянето на наказанието „Лишаване от свобода“ под средния размер за всяко от престъпленията, както и на общо определеното наказание от две години „Лишаване от свобода“. Неправилно изпълнението на това наказание е отложено на основание чл. 66, ал. 1 НК.

Предлага се на основание чл. 337, ал. 2, т. 1 и 2 НПК въззивната инстанция да увеличи размера на наказанията „Лишаване от свобода“ за всяко от престъпленията, както и на най-тежкото наложено наказание; да се отмени приложението на чл. 66, ал. 1 НК за най тежкото наказание; да се увеличи размерът на наказанието „Глоба“ до претендирания от прокурора в съдебно заседание пред основания съд размер – повече от 15 000 лв., което се явява петкратен размер на стойността на предмета на престъплението по чл. 234, ал. 1 НК; да се отмени наказанието „Лишаване от право да упражнява професия и дейност, свързани с разпространяване и държане на акцизни стоки“ за срок от четири години.

В жалбата на ....... А. и адв. Ж. се твърди, че присъдата е неправилна, постановена в явно несъответствие със събраните доказателства и в нарушение на процесуалния закон.

1. Относно обвинението по чл. 234, ал. 1 НК се твърди, че няма как ....... А. да е извършил вменените му престъпления на 22.04.2019 г. , тъй като за времето от 00.00 до 09.00 часа на тази дата той е бил задържан във 2 РПУ – П., а след това до 12.30 часа и в РС „Военна полиция“ – П.. Инкриминираните вещи са иззети от пристройката към вилата му с протокол за претърсване и изземване, съставен за периода от 02.00 ч. до 05.30 ч. на 22.04.2019 г., т.е. той обективно не е могъл да осъществи деянието по това обвинение.

 Съдът го е осъдил въпреки, че по делото са събрани неопровержими доказателства, че пристройката към къщата е собственост на майка му, а не негова, без наличието на нито едно годно доказателство по НПК, че той по някакъв начин е придобил и държал тези вещи по смисъла на закона и установената съдебна практика.

Съдът не е отчел липсата на негови отпечатъци по опаковката,  стековете и кутиите иззети цигари, въпреки че мотивира присъдата си по второто обвинение с наличието на такава следа върху затворната кутия на пушката.

В съдебното производство не са събрани категорични доказателства, че подсъдимият е собственик, владетел или държател на инкриминираното имущество.

Присъдата е постановена, без да е направен необходимия правен анализ на нормата на чл. 234, ал. 1 НК в нейната цялост и във връзка със съответните норми на ЗАДС и ЗЗТИ, а именно „Глава седма „Ограничения и забрани“  на ЗАДС,  чл. 99, ал. 2, т. 2 и чл. 100а, ал. 2 от ЗАДС, вр. чл. 28, ал. 1 от ЗТТИ.    

2. По обвинението по чл. 339, ал. 1 НК се излагат същите съображения относно обективната невъзможност подсъдимият да извърши и това престъпление на 22.04.2019 г.

Освен това се твърди и че:

Съдът е мотивирал присъдата си с наличието на далтилоскопна следа върху затворната кутия на пушката, без да вземе под внимание допуснатите процесуални нарушения при вземане на отпечатъка, неговото проявяване и изготвяне на експертиза, което противоречи на доктрината и съдебната практика.

Съдът неправилно се е позовал на неразпознаването на пушката от майката на подсъдимия свидетелката Р. А., без да отчете нейното видимо неразположение в деня на предявяването, за което прилагат към жалбата медицинско направление № 47 от 10.07.2020 г. /не е приложено/.

Поради обстоятелството, че подсъдимият по собствена воля е върнал тръгващите си полицаи и им е посочил мястото в пристройката, където впоследствие са открити инкриминираната пушка и четири боеприпаса, деянието му съставлява разкриване на престъпление и не е подсъдно по НК, тъй като е било реакцията на човек, който не е знаел, че на това място се е намирала иззетата пушка. 

Присъдата е постановена, без да е направен необходимия правен анализ на нормата на чл. 339, ал. 1 НК в нейната цялост и в съответствие с трайно установената съдебна практика.

Иска се отмяна на присъдата и постановяване на нова, с която подсъдимият бъде признат за невинен поради недоказване на обвинението, както и присъждане направените по делото разходи на държавата, по сметка на Военно-окръжна прокуратура София.

 

 

Правят се и следните доказателствени искания.

1. Да се разпита И. А. – съпруга на подсъдимия, относно обстоятелствата по закупуването на цигарите и тяхното владение.

2. Да се изиска от 2 РПУ П. служебна бележка относно задържането на Г. А. в РПУ за периода от 23.00 ч. на 21.04.2019 г. до 09.00 ч. на 22.04.2019 г. и от РС „ВП“ – П. за периода от 09.00 ч. на 22.04.2019 г. до 12.00 ч. на 22.04.2019 г.

3. Да се приеме като писмено доказателство по делото медицинско направление № 47 от 10.07.2020 г.

4. Да се допусне ново предявяване на инкриминираните цигари, като се задължи служба „Митници“ да представи и протокола за приемане и предаването им .

5. Да се допусне ново предявяване на пушката и боеприпасите, като се задължи служба „КОС“ гр. П. да представи и протокола за приемането и предаването им.

6. Да се назначи нова дактилоскопна експертиза от независим и професионален експерт.

Постъпило е и допълнение към жалбата, в което се поддържа изложеното в нея и се прави разбор на отделни пасажи от мотивите на атакуваната присъда.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, след като се запозна с атакувания съдебен акт, със събраните на досъдебното производство и на съдебното следствие доказателства, с доводите в протеста, жалбата и допълнението към нея и след служебна преценка, намира че по делото не са събрани всички необходими доказателства относно обстоятелствата по чл. 301 от НПК и че за изясняването на делото от фактическа страна и за правилното му решаване следва да се уважат част от доказателствените искания в жалбата, а именно:

1.Следва да бъде допуснат разпит на свидетеля на И. Г. А. – съпруга на подсъдимия.

2. От Началник 2 РУ МВР П. следва да бъде изискана справка за точните часове на довеждане и освобождаване от управлението на 21/22.04.2019 г. на ....... Г.С.А., с ЕГН .........., във връзка с подаден преди полунощ на 21.04.2019 г. сигнал на телефон 112 от И.Г.А. за семеен скандал в местността „......“ и посещението на адреса от полицаите Л.В.В. и Е.Ц.. Към справката да се приложат заверени копия от всички налични документи по случая – обяснения, докладни записки, заповед за задържане, заповед за освобождаване, протокол за полицейско задържане и др.

3. От Директор РС „ВП“ П. следва да бъде изискана писмена справка за точните часове на довеждане и освобождаване от службата на 22.04.2019 г. на ....... Г.С.А. от в.ф. ...... – Д.М., с ЕГН .........., във връзка с ДП № 8/2019 г. по описа на службата, водено от в. разл. полицай Х.Х.С..

4. Следва да се остави без уважение искането за ново предявяване на инкриминираните вещи – цигари, пушка и гилзи и за представяне на протоколите за приемането и предаването им, съответно от Митническо бюро П. – ТД „……“ на Агенция Митници  и от Служба „КОС“ при 2 РУ МВР П.. Всички тези веществени доказателства са предявени на страните по реда на чл. 284 НПК в съдебно заседание от 02.07.2020 г. от първоинстанционния съд по искане на адв. Ж., а оригиналите на протоколите за приемане и предаване се намират съответно на л. 41 и 43, т. ДП.

5. Следва да се остави без уважение искането за назначаване на нова дактилоскопна експертиза от независим и професионален експерт, тъй  като по делото има изготвени две такива експертизи – единична на л. 90 – 99, т. ДП   и тройна дактилоскопна експертиза на л. 154 – 158 н. д. № 91/2019 г., които са изготвени от специалисти в съответната област; чиито заключения съвпадат, обосновани са и не възниква съмнение за тяхната правилност.

6. Следва да се остави без разглеждане на искането за приемане като писмено доказателство по делото на медицинско направление № 47 от 10.07.2020 г., тъй като такова не е приложено към жалбата.

 

 

Поради изложеното и на основание чл. 327 НПК, Военно-апелативният съд,

 

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :  

        

  

1. ДОПУСКА разпит на свидетеля И.Г.А. – съпруга на подсъдимия.

2. ДА СЕ ИЗИСКА От Началник 2 РУ МВР П. справка за точните часове на довеждане и освобождаване от управлението на 21/22.04.2019 г. на ....... Г.С.А., с ЕГН .........., във връзка с подаден преди полунощ на 21.04.2019 г. сигнал на телефон 112 от И.Г.А. за семеен скандал в местността „......“ и посещението на адреса от полицаите Л.В.В. и Е.Ц.. Към справката да се приложат заверени копия от всички налични документи по случая – обяснения, докладни записки, заповед за задържане, заповед за освобождаване, протокол за полицейско задържане и др.

3. ДА СЕ ИЗИСКА от Директор РС „ВП“ П. писмена справка за точните часове на довеждане и освобождаване от службата на 22.04.2019 г. на ....... Г.С.А. от в.ф. ...... – Д.М., с ЕГН .........., във връзка с ДП № 8/2019 г. по описа на службата, водено от в. разл. полицай Х.Х.С..

4. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за ново предявяване на инкриминираните вещи – цигари, пушка и гилзи и за представяне на протоколите за приемането и предаването им, съответно от Митническо бюро П. – ТД „………“ на Агенция Митници  и от Служба „КОС“ при 2 РУ МВР П.. Всички тези веществени доказателства са предявени на страните по реда на чл. 284 НПК в съдебно заседание от 02.07.2020 г. от първоинстанционния съд по искане на адв. Ж., а оригиналите на протоколите за приемане и предаване се намират съответно на л. 41 и 43, т. ДП.

5. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за назначаване на нова дактилоскопна експертиза от независим и професионален експерт, тъй  като по делото има изготвени две такива експертизи – единична на л. 90 – 99, т. ДП   и тройна дактилоскопна експертиза на л. 154 – 158 н. д. № 91/2019 г., които са изготвени от специалисти в съответната област; чиито заключения съвпадат, обосновани са и не възниква съмнение за тяхната правилност.

6. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за приемане като писмено доказателство по делото на медицинско направление № 47 от 10.07.2020 г., тъй като такова не е приложено към жалбата.

 

 НАСРОЧВА  делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.11.2020 година от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват подсъдимият ....... Г.С.А., от адрес гр. П., ж.к. „…..“, бл. .., вх. . ет. . ап. ., тел. ……….; защитникът му адвокат И.К.Ж. от ……, от адрес С., ул. „…….“ № ., вх. ., ет. ., офис …, тел. …. …….; свидетеля И.Г.А. от адрес гр. П., ж.к. „…..“, бл. .., вх. ., ет. ., ап. ., тел. ……….., както и прокурор от Военно-апелативна прокуратура.

 

Подсъдимият да бъде уведомен, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                   

 

1.

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

2.

 

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg