Присъда
08-02-2021

П  Р  И  С  Ъ  Д  А

№ 1

                                

гр. София, 08.02.2021 година

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на осми февруари, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

 ЧЛЕНОВЕ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                       полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

 

                                                         

при секретар Таня Димчева,

и с участието на прокурор ген. майор Крум Манов от Военно-апелативна прокуратура, разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № 40 по описа за 2020 година, докладвано от полк. АЛЕКСАНДРОВ, образувано по протест на прокурор от Военно - окръжна прокуратура С. и жалба от подсъдимия ……… Г.С.А. от в.ф. ..... – Д.М. и защитника му адвокат И.К.Ж. от АК В., срещу присъда № 20/02.07.2020 г. по НОХД № 91/2019 г. по описа на Софийския военен съд.

Военно-апелативният съд, след съвещание и на основание чл. 334, т. 2 и  чл. 336, ал. 1, т. 3  от НПК

П   Р   И   С   Ъ   Д   И :

ОТМЕНЯ изцяло присъда № 20/02.07.2020 г. по НОХД № 91/2019 г. по описа на Софийския военен съд и вместо нея ПОСТАНОВЯВА нова присъда, с която

ПРИЗНАВА подсъдимия …….. Г.С.А. от в.ф. ..... - град Д.М., роден на …………… година в град П., българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, с постоянен адрес: град П., ж.к. „.......”, бл. …, вх. ., ет. .., ап. 7, ЕГН ..........,

ЗА НЕВИНЕН в това,

1. На 22.04.2019 година, в град П., във вилния си имот в местността „………….”, в пристройката на вилата си, под седалка на ъглов диван, да е държал акцизни стоки на обща стойност 3120 лева - 410 кутии с 8200 къса цигари марка „L◊D” на стойност 3075 лева и 6 кутии със 120 къса цигари марка „ROYAL BLUE” на стойност 45 лева, които стоки по смисъла на чл. 2, т. 2 от ЗАДС са тютюневи изделия и подлежат на облагане с акциз и са били без бандерол, когато такъв се изисква по закон съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗТТСИ и чл. 64, ал. 4 от ЗАДС, и случаят е немаловажен, и го ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 234 ал.1 от НК.

2. На 22.04.2019 година, в град П., във вилния си имот в местността „………….”, в пристройката на вилата си, под седалка на ъглов диван, да е държал огнестрелно оръжие и боеприпаси за огнестрелни оръжия – … ….. едноцевна, гладкоцевна, еднозарядна ловна пушка, марка “……….” ……… ½ seri № ….. и …. бр. патрони, …. ….., без да има за това надлежно разрешение, и го ОПРАВДАВА по обвинението по чл.339 ал.1 от НК.

На основание чл. 190, ал. 1 НПК направените по делото съдебно - деловодни разноски ОСТАВАТ за сметка на Държавата.

ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана пред Върховния касационен съд на РБ в 15 - дневен срок от днес.

            

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                          

                               2.

 

 

© 2022 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg