Определение
12-03-2021

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 11

гр. София , 12.03.2021 г.

ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД в закрито заседание на дванадесети март, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: полк. ДИМИТЪР А. ФИКИИН

Членове: полк. ГЕНКО Д. ДРАГИЕВ

полк. СВИЛЕН Р. АЛЕКСАНДРОВ

като разгледа докладваното от полк. СВИЛЕН Р. АЛЕКСАНДРОВ Въззивно наказателно дело от общ характер № 20206000600040 по описа за 2020 година за произнасяне по въпроса за веществените доказателства по реда на чл. 306, ал. 1, т. 4 НПК, установи следното: С Присъда № 1/08.02.2021 г. съдът е отменил изцяло присъда № 20/02.07.2020 г. по НОХД № 91/2019 г. по описа на Софийския военен съд и вместо нея е постановил нова присъда, с която е признал подсъдимия ...... Г.С. А.от в.ф. ...... - град Д.М., с ЕГН **********, За невинен в това: 1. На 22.04.2019 година, в град П., във вилния си имот в местността „.......”, в пристройката на вилата си, под седалка на ъглов диван, да е държал акцизни стоки на обща стойност 3120 лева - 410 кутии с 8200 къса цигари марка „.....” на стойност 3075 лева и 6 кутии със 120 къса цигари марка „........” на стойност 45 лева, които стоки по смисъла на чл. 2, т. 2 от ЗАДС са тютюневи изделия и подлежат на облагане с акциз и са били без бандерол, когато такъв се изисква по закон съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗТТСИ и чл. 64, ал. 4 от ЗАДС, и случаят е немаловажен, и го е оправдал по обвинението по чл. 234, ал. 1 от НК. 2 . На 22.04.2019 година, в град П., във вилния си имот в местността „.......”, в пристройката на вилата си, под седалка на ъглов диван, да е държал 1 огнестрелно оръжие и боеприпаси за огнестрелни оръжия – ...... едноцевна, гладкоцевна, еднозарядна ловна пушка, марка “.......” ...... SOK ½ seri № ..... и 4 бр. патрони, ......, без да има за това надлежно разрешение, и го е оправдал по обвинението по чл. 339, ал. 1 от НК. По делото са приложени като веществени доказателства 410 кутии с 8200 къса цигари марка „.....”, 6 кутии със 120 къса цигари марка „........”, всички без бандерол; 1 бр. едноцевна, гладкоцевна, еднозарядна ловна пушка, ...... марка “.......” ...... SOK ½ seri № ..... и 4 бр. гилзи от ловни патрони ....... С първоинстанционната присъда, на основание чл. 234, ал. 5 НК съдът е отнел в полза на държавата цигарите като предмет на престъплението по чл. 234, ал. 1 НК, а на основание чл. 53, ал. 2, б.“а“ НК е отнел в полза на държавата ловната пушка и ловните патрони, като предмети на престъплението по чл. 339, ал. 1 НК, притежаването на които е забранено. От събраните по делото доказателства се установи следното: Пушката, патроните и цигарите са иззети от помещение, собственост на Р.Ц. А. – майка на А.с Протокол за претърсване и иземване от 22.04.2019 г. – л. 6 – 7,т 1 ДП. Цигарите са собственост на И.Г. А., с ЕГН .......... - съпруга на подсъдимия. Ловната пушка и ловните патрони, за които няма документ за собственост и разрешително за носене и съхранение, са били собственост на С.Г.А., с ЕГН .........., баща на подсъдимия Г.А., починал на 25.12.2012 г. /л. 21, т. 2 ДП акт за смърт № 1789/26.12.2012 г./. Четирите броя ловни гилзи ...... са останали след изстрелването за нуждите на балистичната експертиза четири ловни патрона. В хода на досъдебното производство изброените по – горе кутии с цигари са предадени с Приемо - предавателен протокол вх. № 32- 199222/09.07.2019 г. на Митническо бюро П., ТД „Д.“ на Агенция „М.“ /л. 41, т. 2 ДП/. Ловната пушка и четирите ловни гилзи ...... са предадени с Приемо - предавателен протокол от 04.07.2019 г. на Служба „КОС“ на 02 РУ – П. /л. 43, 2 т. 2 ДП/. Съгласно заключението на балистичната експертиза по делото /л. 27, т. 2 ДП/, пушката е еднозарядно, гладкоцевно ловно оръжие и представлява огнестрелно оръжие по смисъла на чл. 4, ал. 2 ат Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/. Ловните патрони представляват боеприпаси за огнестрелни оръжия по см. на чл. 7, ал. 1 от същия закон, и са били годни за произвеждане на изстрел. Цигарите като акцизна стока без бандерол, са вещи, чието притежаване е забранено съгласно разпоредбите на ЗАДС. Ловната пушка и патроните са вещи, чието държане без разрешително е забранено по разпоредбите на НК и ЗОБВВПИ. С оглед постановената присъда и в съответствие с чл. 112, ал. 1 НПК, въззивният състав намира, че изброените по – горе цигари, ловна пушка и патрони, иззети като веществени доказателства, притежаването на които е забранено, следва да бъдат отнети в полза на държавата. На основание чл. 112, ал. 2 НПК цигарите и ловната пушка следва да бъдат предадени съответно на Митническо бюро П., ТД „Д.“ на Агенция „М.“ и на служба „КОС“ на 02 РУ – П.. Четирите броя гилзи, като предмети без стойност, следва да бъдат унищожени. Поради изложеното и на основание чл. 334, т. 2, вр. чл. 336, ал. 1, т. 3, вр. чл. 306, ал. 1, т. 4 и чл. 112, ал. 1 и 2 НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на държавата приложените като веществени доказателство по делото 410 /четиристотин и десет/ кутии с 8200 къса цигари марка „.....”; 6 /шест/ кутии със 120 къса цигари марка „........”, всички без бандерол; 1 бр. едноцевна, гладкоцевна, еднозарядна ловна пушка, ......, марка “.......” ...... SOK ½ seri № ..... и 4 бр. гилзи от ловни патрони ....... ПРЕДАВА на Митническо бюро П., ТД „Д.“ на Агенция „М.“ веществените доказателства 410 /четиристотин и дест/ кутии с 8200 къса цигари марка „.....” и 6 /шест/ кутии със 120 къса цигари марка „........”, всички без бандерол. ПРЕДАВА на служба „КОС“ на 02 РУ – П. 1 /един/ бр. едноцевна, гладкоцевна, еднозарядна ловна пушка, ......, марка “.......” ...... SOK ½ seri № ...... Веществените доказателства 4 бр. гилзи от ловни патрони ......, като предмети без стойност, да се УНИЩОЖАТ. Определението може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховния касационен съд на РБ в петнадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  Председател: _______________________ Членове: 1. _______________________

2. _______________________ 

© 2022 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg