Определение за насрочване по чл.327 от НПК
05-11-2020

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 137

 

гр. София, 05.11.2020 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на пети ноември две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

полк. ВАНКО АНГЕЛОВ

разгледа въззивно наказателно общ характер дело № 41 по описа за 2020 г. докладвано от съдията полк. ВАНКО АНГЕЛОВ,

образувано по жалба вх.№ 708 / 05.10.2020 г.

срещу присъда № 10/27.08.2020 г. по НОХД № 52/2020 г. по описа на Военен съд – гр. Сливен.

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

С обжалваната присъда състав на Военен съд – гр. Сливен е осъдил подсъдимия б.м-с трети клас от в.ф. …. – град Б. Р. Е. Е., роден на ….. година в гр. Б., живущ в гр. Б., ж.к. „С.“ бл. .., вх. ., ап. .., българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН …., като го е признал

         за  ВИНОВЕН в това, че

в периода ….20.. г.  – ….20.. г., във военно формирование .... – град Б., при условията на продължавано престъпление, по демонстративен начин и пред строя, трикратно не изпълнил изрично отдадена устна заповед от началника си, поради което и на основание чл. 372, ал.2, алт.2 и алт.3, във вр. с ал.1, алт.1, във вр. с чл.26, ал.1 НК и чл. 54 от НК го осъжда на 1 (една) година „Лишаване от свобода“. На основание чл. 66 ал. 1 от НК съдът е отложил изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3(три) години, считано от датата на влизане на присъдата в сила.

         Присъдата не е протестирана от прокурора.

         Присъдата е обжалвана от адвокат Б. Б. от Б.ка АК – защитник на Р. Е. Е., подсъдим по НОХД № 52/20 г. по описа на Военен съд – гр. Сливен.

         Въззивна жалба от Р. Е. Е., подсъдим по НОХД № 52/20 г. по описа на Военен съд – гр. Сливен чрез пълномощника си адв. Бойчо Б. от БАК – гр. Б., ул. „….“ № .., тел.: …, е получена в Сливенски военен съд на 23.09.2020 г. вх. № 260015 от 2020 г. Защитникът посочва, че с присъда по горепосоченото дело е наложено на подсъдимия 1 година лишаване от свобода и съдът е отложил изпълнение на наказанието с изпитателен срок от 3 години. Обвинението е по чл. 372, ал. 2, алт. 2 и алт. 3, вр. ал. 1 , алт. 1, вр ал. 26, ал. 1 от НК. В хода на съдебното следствие се оказало, че на ….20.. г. подсъдимият е изпълнил заповед на командира, като е участвал в изкопните работи, но поради травма в ставата не е годен за такава работа. На ….20.. г. не е бил в строя при вдигане на знамето, а е бил в столовата, без подсъдимият да знае, че знамето ще се вдига по-рано и няма как да не е изпълнил заповед пред строя, поради факта, че такава не е имало. На ….20.. г. подсъдимият е имал заповед от к. Ф., предадена  чрез кап. П., да извърши заваръчни работи за построяванена гараж, а капитан К. отменя заповед на своя началник и възлага на подсъдимия друга работа. Защитникът подчертава, че по длъжностна характеристика подсъдимият е назначен като шофьор, а не като поддръжка. Счита, че обвиненията са неправилни, тенденциозни, поради личен конфликт с капитан К.. Подсъдимият, чрез защитника си адв. Б., моли въззивният съд да отмени присъдата на Военен съд – град Сливен и да бъде оправдан по повдигнатите обвинения. Защитникът посочва, че след като се запознаят с мотивите на първоинстанционния съд ще представят подробна допълнителна жалба.

         Допълнителна въззивна жалба чрез Военен съд – гр. Сливен изх. № 60026/06.10.2020 г. е изпратена на Военно – апелативен съд – гр. София, изх. № 722/13.10.2020 г. Същата е подписана от защитника адвокат Б.. Защитникът посочва, че във въззивната си жалба са посочили причините за обжалването на присъдата на Военен съд – гр. Сливен. Считат изводите в мотивите към нея за неправилни и поради това молят присъдата да бъде отменена и подсъдимия да бъде оправдан по повдигнатите обвинения. В съдебно заседание пред Военен съд – град Сливен са представили медицинска документация, от която става видно, че подсъдимият има заболяване на раменните стави и не е годен за тежка физическа работа. Основният съд не е приел тези доказателства и не ги е приобщил към делото. Защитникът посочва, че са подготвили всички необходими документи по този повод и ще ги представят в съдебно заседание пред въззивния съд. Моли те да бъдат приети като доказателство по делото, тъй като те удостоверяват невъзможността на подсъдимия да върши определена работа. Този факт е важен, тъй като командирът, издал заповедите, не се е съобразил с устава, като не е направил инструктажи и не се е заинтересувал от здравословните проблеми на матросите, което е длъжен да направи. Считат издадените заповеди, за които подсъдимия е обвинен, за неправилни и несъответстващи на устава и военните закони. От медицинските документи е видно, че лично командирът на поделението е изпратил подсъдимия на лечение в болнично заведение.

         В жалбата и допълнението към нея, не се правят искания за събиране към този момент на нови доказателства от въззивния съд. Съдът, като съобрази събраните до момента доказателства по делото, намира, че на настоящия етап във въззивното производство не се налага извършването на процесуално-следствени действия с оглед събиране на нови доказателства. Водим от гореизложеното, съдът счита, че делото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство с призоваване на подсъдимия, на защитника му и прокурор от Военно-апелативна прокуратура.

Предвид горното и на основания чл. 327 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 02.12.2020 г. от 11.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, етаж партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                    

 

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg