Определение по чл. 327 от НПК
09-11-2020

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 139

 

 

гр. София, 09.11.2020 година

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на втори ноември две хиляди и двадесета година, в състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

               ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                 полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

                           

при секретар Таня Димчева

разгледа ВНОХД № 43 по описа за 2020 година,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по жалба на адв. Д.А.Н. от АК – Я., като защитник на ..... Г.Г.Т. и въззивна жалба от С.С.Г. и Р.С.Г., чрез своя процесуален представител адв. В.Н. от САК, срещу присъда № 8 от 01.10.2020 г. по нохд № 20206500200061 от 2020 г. по описа на Военен съд – С., при проведено съвещание от Военно-апелативния съд на  02.11.2020 година.

 

 

С присъда № 8 от 01.10.2020 г. по нохд № 20206500200061 от 2020 г. по описа на Военен съд – С. подсъдимата ..... Г.Г.Т. от в. ф. ..... - Б. е призната за виновна за това, че на 04.12.2019 г. около 08.00 часа при управлението на лек автомобил марка „.....с ДК № ......собственост на гражданското лице Ц.С.Г. движейки се по път III-555 от гр. Я. в посока с. Б. и военно формирование ..... – Б., нарушил правилата за движение по Закона за движение по пътищата: чл. 8, ал. 1, чл. 16, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 44, ал. 1, като не изпълнила тези свои задължения навлязла, с управляемия от нея лек автомобил в насрещната лента за движение и се ударила движещия се в насрещната лента за движение по посока гр. Я. лек автомобил марка „…..“, модел „…..“, с ДК № ……. управляван от С.С.Г. с ЕГН ………. от гр. Я. и в следствие на това по непредпазливост е причинила смъртта му , поради което и на основание чл. 343, ал. 1, б. „в“, алт. 1, във вр. с чл. 342, ал. 1, алт. 3 и чл. 54 от НК и е НАЛОЖЕНО наказание лишаване от свобода в размер на две години и шест месеца,

като на основание чл. 373, ал. 2 от НПК вр. чл. 58 от НК е ОСЪДЕНА подсъдимата на ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът е отложил изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от три години.

На основание чл.343г, вр. чл. 343, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът е лишил подсъдимата Т. от правото да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК съдът е осъдил подсъдимата да заплати направените разноски по делото в размер на 3 849,78 лева.

  

 В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК е постъпила жалба от пълномощника на подсъдимата адв. Д.А.Н. от АК – Я.. Правят се доводи за неправилност на първоинстанционния съдебен акт. Сочи се, че неправилно първоинстанционният съд е определил размера на наложеното наказание лишаване от свобода, като не се е съобразил със смекчаващите вината обстоятелства, а именно - чистото съдебно минало, младостта на подсъдимата, добрите характеристични данни и проявеното критично отношение към случилото се, искреното и съжаление, както и обстоятелството, че тя самата е пострадала от ПТП и е преживяла тежка психо травма. 

Прави се искане да се измени първоинстанционната присъда и да се намали наложеното наказание, а съобразно това и да бъде намален и срока за лишаване на подсъдимата от право да управлява МПС.

В законния срок е постъпила и въззивна жалба от частните обвинители С.С.Г. и Р.С.Г., чрез своя процесуален представител адв. В.Н. от САК. Правят се доводи за явна несправедливост на наложеното наказание лишаване от свобода на подсъдимата ..... Т.. Твърди се, че при определяне на наказанието не са взети предвид, че подсъдимата не е оказала помощ на пострадалия и не е сигнализирала на тел. 112. Не е проявила критично отношение към извършеното или съжаление към случилото се. В тази насока се сочи, че същата е извършила грубо нарушение на правилата за движение, а е следвало да се движи с повишено внимание и със скорост съобразена с пътните условия, като е имала задължения да предприеме действия по намаляване на скоростта на управлявания от нея автомобил с цел предотвратяване на вредоносния резултат. Движела се е със скорост 91 км/ч, която освен че е превишена за съответния пътен участък е и несъобразена с пътната обстановка, както и с уменията и възможностите на ..... Г. Т., която притежава свидетелство за управление на МПС от сравнително скоро и със сигурност е неопитен водач. На подсъдимата е наложено наказание за нарушение на чл.104 от ЗДвП, което показва нейната самонадеяност на пътя.

Сочат се доводи за неправилно приложение на чл. 66 от НК от първоинстанционният съд.

Прави се искане да бъде изменена присъдата на първоинстанционният съд, като се увеличи размера на  наложеното на подсъдимата наказание и след редуциране на същото при условията на чл. 58а, ал. 1 от НК да и се наложил наказание лишаване от свобода за срок от две години и осем месеца, което наказание да бъде изтърпяно при първоначален общ режим, както и лишаване о т право да управлява МПС за срок от три години.    

 

В жалбите не се правят искания за допълване на делото с нови доказателства.

Първоинстанционният прокурор не е депозирал становище по жалбата.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като съобрази направеното в жалбата искане и след съвещание намира, че на този етап не следва да се провежда по делото въззивно съдебно следствие и допълването на същото с нови доказателства.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 02 декември 2020 година от 10.00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

         НАСРОЧВА  внохд № 43/2020 г. по описа на Военно-апелативния съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 02 декември 2020 година от 10.00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват СТРАНИТЕ:

         ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

ПОДСЪДИМАТА ..... Г.Г.Т. от военно формирование ..... – Б. и да се УВЕДОМИ, че съгласно разпоредбата на чл. 329, ал. 2 от НПК присъствието й в съдебната зала е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

АДВОКАТ Д.А.Н. от АК – Я., от гр. Я., , ул. „…..“ ., ет. ., кантора ...

ЧАСТНИЯТ обвинител С.С.Г. от гр. Я., ж.к. „……“ .., вх. ., ет. ., ап. ...

ЧАСТНИЯТ обвинител Р.С.Г. от гр. Я., ж.к. „…….“ .., вх. ., ет. ., ап. .. и

ПОВЕРЕНИКА  на частните обвинители адв. В.Н. от САК, гр. С., ул. „…….“ № ., ет. ., ап. ..

НЕ ДОПУСКА провеждането на въззивно съдебно следствие.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на Република България.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                           

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ:                                                                                         

 

                                                                                                               

                                                                                                                  

© 2022 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg