Определение по чл. 327 от НПК
09-11-2020

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 140

 

 

гр. София, 09.11.2020 година

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на втори ноември две хиляди и двадесета година, в състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ                             ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ                                                             полк. ВАНКО АНГЕЛОВ

                           

при секретар Таня Димчева

разгледа ВНОХД № 45 по описа за 2020 година,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по жалба на ..... Т.Н.Н., чрез адв. М.А. и адв. М.Х. от АК – Я., срещу присъда № 9 от 21.08.2020 г. по нохд № 1/2020 г. по описа на Военен съд – С. при проведено съвещание от Военно-апелативния съд на  02.11.2020 година.

 

 

С присъда № 9 от 21.08.2020 г. по нохд № 1 от 2020 г. по описа на Военен съд – С. подсъдимият ..... Т.Н.Н. от в. ф. ..... – Я. е признат за виновен за това, че на 15.06.2019 г. около 21.30 ч. в гр. Я. в дежурната стая на военно формирование ..... – Я. в качеството си на длъжностно лице при изпълнение на службата му „Дежурен по дивизион“, отказал да изпълни заповед на командира на формированието …... В.П. – да изпрати военен автомобил дежурен влекач – ……. с рег. № ......с военнослужещ който да го управлява за оказване помощ на военен автомобил …… с рег. № .. ……, аварирал на пътя в района на гр. В., да бъде изтеглен /буксиран/ до военно формирование ..... – Я., като деянието е извършено по демонстративен начин, поради което на основание чл. 372, ал. 2, алт. 3 във вр. с ал. 1, алт. 2 и чл. 54 от НК е осъден на една година лишаване от свобода.

   

На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът е отложил изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от три години.

  

         В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК е постъпила бланкетна жалба от ..... Т.Н.Н., чрез адв. М.А. и адв. М.Х. от АК – Я., в която се сочи, че присъдата е незаконосъобразна, необоснована, несправедлива и постановена в нарушение на материалния и процесуалния закон.

Прави се искане да бъде постановена нова присъда, като се признае подсъдимият за невиновен по предявеното му обвинение.  

В писмено допълнение към въззивната жалба се развиват доводите за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.

Твърди се, че присъдата на първоинстанционният съд е постановена при неизпълнение на процедурата по чл. 248а от НПК. Даден е ход на делото без да се връчи на подсъдимия обвинителен акт след провеждане на процедурата по чл. 248а от НПК и след отстраняване на допуснатите очевидни фактически грешки в първия обвинителен акт и обвинителен акт по което се прочете осъдителна присъда.

Правят се доводи, че съдът не е допуснал нито едно от исканите от подсъдимия и защитата доказателства по делото. Налице е липса на мотиви, което води до непроверяемост на законосъобразността на съдебния акт.  

Присъдата почива на предположения и извращаване на доказателства. Не е ясно имало ли е друг автомобил който да бъде заложен като дежурен влекач в случай, че процесният потегли за В..

Твърди се, че има нарушение на материалния закон, тъй като липсват доказателства да сочат, че деянието е извършено „по демонстративен начин“, както и че наложеното наказание е явно несправедливо. 

 

В жалбата не се прави искане за допълване на делото с нови доказателства.

Първоинстанционният прокурор не е депозирал становище по жалбата.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като съобрази направеното в жалбата искане и след съвещание намира, че на този етап не следва да се провежда по делото въззивно съдебно следствие и допълването на същото с нови доказателства.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 09 декември 2020 година от 10.00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

         НАСРОЧВА  нохд № 45/2020 г. по описа на Военно-апелативния съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 09 декември 2020 година от 10.00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните:

         ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

ПОДСЪДИМИЯТ ..... Т.Н.Н. от военно формирование ..... – Я..

АДВОКАТ М.А. от АК – Я., от гр. Я., , ул. „………“ …, кантора ….

АДВОКАТ М.Х. от АК – Я., от гр. Я., ул. „………“ № ...

НЕ ДОПУСКА провеждането на въззивно съдебно следствие.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на Република България.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                           

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ:                                                                                         

 

                                                                                                               

                                                                                                                  

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg