Опредление по чл.327 от НПК
23-12-2020

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 151

гр. София , 23.12.2020 г.

ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД в закрито заседание на осемнадесети
декември, през две хиляди и двадесета година в следния състав:

Председател: полк. Димитър А. Фикиин Членове:          полк. Г енко Д. Драгиев

полк. Свилен Р. Александров

като разгледа докладваното от полк. Димитър А. Фикиин Въззивно административно наказателно дело № 20206000600050 по описа за 2020 година

образувано по жалба от старши сержант Г. В. В., от в.ф......... - С., чрез

пълномощника му адвокат В. Ч., от САК, срещу Решение № 27/12.10.2020 г. по а.н.д № 1/2020 г. по описа на Софийския военен съд.

С обжалваното решение състав на Софийския военен съд е потвърдил изцяло Наказателно постановление № 2/07.10.2019 г., издадено от полк. А. И. Е. - началник на в.ф. ... -С., с което на жалбоподателя старши сержант Г. В., на основание чл. 53 ЗАНН, чл. 424, ал. 6 НПК и чл. 218б НК е наложено наказание „Глоба“ в размер на 100,00/сто/лева за престъпление по чл. 204,б.“А“, вр. чл. 201, ал. 1 НК.

В жалбата се излагат доводи, че решението е неправилно незаконосъобразно. Сочи се, че наказателното постановление не съдър задължителните реквизити на разпоредбата на 57, ал. 1 ЗАНН и при издаване му не са спазени разпоредбите на чл. 51 ЗАНН. Поради допуснатите нарушен на процесуалните правила се иска отмяна на атакуваното решение постановяване на съдебен акт, с който да се отмени наказателното постановлен и да се уважи жалбата на жалбоподателя.

1

Срещу жалбата не са постъпили писмени възражения.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като съобрази постъпил въззивна жалба, атакувания съдебен акт и събраните по делото доказателст намира, че делото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на Гл! дванадесета от АПК с призоваване на старши сержант Г. В. В., пълномощника адв. В. Ч., от САК, административно наказващият орган полк. А. И. Е. - началн на в.ф. ... -С., гл. юрисконсулт Г. Т. Т. и прокурор от Военно-апелатив] прокуратура. С оглед постигане на процесуална икономия за датата насрочване на делото съдът съобрази и друго насрочено вече от съда к.а.н. дело което участват същите страни, само с различен жалбоподател.

Поради изложеното и на основание чл. 327 НПК, Военно-апелативният

съд

ОПРЕДЕЛИ:

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание 15.02.2021 година от 11.00 часа в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № за която дата да се призоват:

- старши сержант Г. В. В.,

- адв. В. Ч., от САК,

-     административно наказващият орган полк. А. И. Е. - началник на в.ф. .. С. - гл. юрисконсулт Г. Т. Т. и

-      прокурор от Военно-апелативна прокуратура.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

Председател:_______________________

Членове:

1.__________________________

2.

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg