Определение по чл. 327 от НПК
18-12-2020
О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

                                                                       № 150   гр. София, 18.12.2020 година

 

         ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД, в закрито заседание на седемнадесети декември, две хиляди и двадесета година, в състав:

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.  ГЕНКО ДРАГИЕВ  

                      ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ   

                                        полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

 

разгледа докладваното от съдията полк. Свилен Александров к.а.н.д. № 52/2020 г. по описа на ВАпС, образувано по жалба от .... И.К.С. от в.ф. ..... – С., чрез пълномощника му адвокат В.Ч. от САК, срещу Решение № 21/07.07.2020 г. по а.н.д № 13/2020 г. по описа на Софийския военен съд.

 

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

С  горното решение състав на Софийския военен съд е потвърдил изцяло Наказателно постановление № 1/07.10.20(19 г., издадено от полк. А.И.Е. – началник на в.ф. .....-С., с което на … И.К.С., с ЕГН .........., на основание чл. 53 ЗАНН, чл. 424, ал. 6 НПК и чл. 218б НК е наложено наказание „Глоба“ в размер на 100,00/сто/лева за  престъпление по чл. 204,б.“А“, вр. чл. 201 ал. 1 НК.

В жалбата се сочи, че решението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като наказателното постановление не съдържа задължителните реквизити на разпоредбата на 57, ал. 1 ЗАНН и е издадено в нарушение разпоредбите на чл. 51, ал. ЗАНН от лице, което не може да участва в разглеждането на адмнистративнонаказателната преписка и в издаването на наказателното постановление. Горните нарушения на процесуалните правила са довели до нарушаване правото на защита на ….. С., гарантирани му от ЗАНН, АПК и НПК. 

Иска се отмяна на атакуваното решение и на наказателно постановление № 1/07.10.2019 г.

Срещу жалбата не са постъпили писмени възражения от прокурора.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, след като се запозна с въззивната жалба, с мотивите на атакувания съдебен акт и със събраните по делото доказателства, намира, че делото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на Глава дванадесета от АПК с призоваване на .... И.К.С., пълномощника му адв. В.Ч. от САК, административно наказващият орган ….. А.И.Е. – началник на в.ф. ..... –С., гл. юрисконсулт Г.Т.Т.  и прокурор от Военно-апелативна прокуратура.

Поради изложеното и на основание чл. 327 НПК, Военно-апелативният съд

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :  

        

 

НАСРОЧВА  делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.02.2021 година от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват .... И.К.С., пълномощника му адв. В.Ч. от САК, административно наказващият орган ….. А.И.Е. – началник на в.ф. ..... –София, гл. юрисконсулт Г.Т.Т. и прокурор от Военно-апелативна прокуратура.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

2.

 

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg